Khóa luận: Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ

Khóa luận Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ (1955-1975) làm rõ những yếu tố tác động đến thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ giai đoạn 1955-1975; các hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ giai đoạn 1955-1975; đặc điểm của hoạt động thương mại Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ và những tác động đối với nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa

Khóa luận: Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu đề tài Thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ (1955-1975) giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ trên các mặt: Tỉ trọng thương mại, cán cân xuất nhập khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương thức xuất nhập khẩu… từ đó phân tích, đánh giá khách quan tác động thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ đến tình hình chính trị, kinh tế của Việt Nam Cộng hòa.

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Khóa luận nghiên cứu trên phạm vi địa bàn, phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam.

Về thời gian: Trong phạm vi khóa luận, nghiên cứu hoạt động thương mại của Việt Nam Cộng hòa từ năm 1955 khi chính quyền này được thành lập đến khi chính quyền này sụp đổ vào năm 1975.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp khoa học lịch sử, phương pháp logic. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp khác như: thống kê, đối chiếu…làm sáng tỏ các nội dung lịch sử.

2. Nội dung

2.1 Những yếu tố tác động

Kinh tế của Việt Nam Cộng hòa

 • Nông nghiệp
 • Công nghiệp 
 • Thương nghiệp
 • Chính sách thương mại

Lợi thế của Việt Nam Cộng hòa trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ

 • Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Việt Nam Cộng hòa
 • Tình hình chính trị xã hội 
 • Vị trí của Việt Nam Cộng hòa trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ

2.2 Hoạt động thương mại

Quy mô và tỉ trọng thương mại

 • Quy mô thương mại
 • Tỷ trọng thương mại

Cơ cấu mặt hàng trao đổi

 • Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
 • Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu

Phương thức xuất nhập khẩu

 • Phương thức xuất khẩu
 • Phương thức nhập khẩu

2.3 Nhận xét thương mại

Đặc điểm 

 • Việt Nam Cộng hòa luôn là nước nhập siêu
 • Chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chính trị
 • Lệ thuộc vào Hoa Kỳ
 • Phương thức thương mại dựa vào viện trợ là chính

Tác động đến kinh tế của Việt Nam Cộng hòa

 • Tích cực
 • Tiêu cực

3. Kết luận

Chính vì nền kinh tế của Việt Nam Cộng hòa bị phụ thuộc quá nhiều vào Hoa Kỳ, đã tạo ra tâm lý lười biếng, thích sống nhờ vào trợ cấp. Sau năm 1973 khi quân Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam và cắt giảm dần nguồn viện trợ thì ngay lập tức nền kinh tế Của Việt Nam Cộng hòa lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ không lâu sau đó. Có thể so sánh quan hệ thương mại của Việt Nam Cộng hòa với Hoa Kỳ giống như quả bong bóng, nó phồng lên khi Hoa Kỳ thổi vào viện trợ và khi Hoa Kỳ không lấy hơi thổi vào nữa thì nó xẹp một cách không phanh bởi ngay khi còn đang bơm vào thì nó đã âm ỉ nguy cơ trực chờ vỡ tan.

4. Tài liệu tham khảo

Võ Đoàn Ba, Ngoại viện Hoa Kỳ tại Việt Nam 1960-1970, Nxb Chính trị, Hà Nội.

Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh (199) Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia.

Bộ quốc phòng, Viện lịch sử quân sự Việt Nam (2012), Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Nxb Chính trị Quốc gia.

Trần Đinh (1973), “Vốn lãi và bộ mặt đế quốc”, Tạp chí Đối diện hải ngoại, (số 43-44)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận tốt nghiệp Lịch sử trên ---

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM