Đồ án: Tra cứu ảnh dựa trên lược đồ khoảng cách và biểu diễn hình dạng

Đồ án Tra cứu ảnh dựa trên lược đồ khoảng cách và biểu diễn hình dạng giới thiệu về tra cứu ảnh, các đặc trưng của ảnh và cấu trúc hệ thống tra cứu ảnh; xây dựng cơ sở lý thuyết phương pháp biểu diễn hình dạng đối tượng theo lược đồ khoảng cách và tính toán độ tương tự giữa hai ảnh truy vấn; đưa ra ý tưởng, thuật toán và áp dụng thử nghiệm đưa ra kết quả, và đánh giá hiệu năng.

Đồ án: Tra cứu ảnh dựa trên lược đồ khoảng cách và biểu diễn hình dạng

1. Mở đầu

Có 2 kiểu tìm kiếm đó là tìm kiếm theo từ khóa và tìm kiếm theo nội dung ảnh, tìm kiếm theo từ khóa dễ thỏa mãn được nhu cầu người dùng với các nhu cầu tìm kiếm hình ảnh mới theo như mong muốn xuất hiện trong suy nghĩ của họ, tìm kiếm theo từ khóa thì nhanh hơn tìm kiếm theo nội dung bởi vì nó hoạt động trên việc phân tích và so sánh các từ hoăc cụm từ tương ứng với nhau để đưa ra kết quả, kiểu dữ liệu này dạng các văn bản, từ ngữ cho nên nhanh chóng đưa ra được kết quả, và không đòi hỏi người dùng phải có ảnh mẫu. Phương pháp này có nhược điểm là hình ảnh kết quả không phải lúc nào cũng chính xác, và nó phù hợp nhất với việc đáp ứng nhu cầu của người dùng thông qua các mô tả bằng từ ngữ. Một phương pháp khác để tra cứu hình ảnh là tra cứu theo nội dung của hình ảnh. Phương pháp này cần một ảnh mẫu cho đầu vào để tìm ra những bức ảnh tương ứng. Phương pháp này cho kết quả tốt hơn về tính đúng đắn, bởi vì thông qua nội dung của bức ảnh sẽ được biểu diễn và đưa ra những kết quả tương ứng với nội dung bức ảnh đầu vào. Nó đáp ứng tốt hơn cho người dùng, tuy nhiên người dùng sẽ cần phải có một ảnh mẫu để trích chọn và biểu diễn các đặc trưng trong bức ảnh đó trước khi tìm kiếm. Tra cứu ảnh theo nội dung là một phương pháp phù hợp với những hệ thống máy tự động, hoặc các hệ thống an ninh nơi mà họ cần những kết quả hình ảnh tương tự với thông tin được lấy trực tiếp từ nội dung của ảnh.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tra cứu ảnh

Giới thiệu về hệ thống tra cứu ảnh 

Hệ thống CBIR 

Ứng dụng của CBIR

Cấu trúc của hệ thống CBIR

2.2 Biểu diễn hình dạng

Giới thiệu về biểu diễn hình dạng 

Tầm quan trọng của biểu diễn hình dạng 

Xấp xỉ hình dạng đối tượng 

Trọng tâm của đa giác

Chọn điểm mẫu (Sample Point) - tính khoảng cách giữa điểm mẫu và trọng tâm đa giác

Lược đồ khoảng cách

Chuẩn hóa

Đo độ tương tự

2.3 Cài đặt chương trình thực nghiệm

Cài đặt thuật toán

 • Thu thập biên đa giác và lấy đỉnh đa giác 
 • Tính diện tích và xác định trọng tâm của đa giác
 • Lựa chọn điểm mẫu và tính khoảng cách giữa trọng tâm đa giác và điểm mẫu
 • Chuẩn hóa khoảng cách 
 • Xây dựng lược đồ khoảng cách 
 • Độ đo tương tự

Giao diện chương trình

 • Giao diện tìm kiếm
 • Cơ sở dữ liệu ảnh
 • Lược đồ khoảng cách

3. Kết luận

Đồ án đã có các kết quả sau:

 • Đồ án đã trình bày phương pháp tra cứu hình dạng tương tự dựa trên lược đồ khoảng cách và biểu diễn hình dạng, qua đó giúp tra cứu hình ảnh.
 • Đồ án đã trình bày được cấu trúc một hệ thống tra cứu ảnh, các đặc trưng thường được sử dụng trong hệ thống này. Ngoài ra còn các ứng dụng của tra cứu ảnh trong đời sống cũng như trong các ngành khoa học, an ninh, bảo mật, …
 • Thông qua ý tưởng về lược đồ khoảng cách và biểu diễn hình dạng, đồ án đã nêu lên các bước thực hiện, cơ sở lý thuyết để xây dựng một hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung.
 • Xây dựng được chương trình mô phỏng theo phương pháp đã trình bày.

4. Tài liệu tham khảo

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy, Nhập môn xử lý ảnh số, NXBKHKT, năm 1999, Trang 7-8

Xiaojun Q, Content-based Image Retrieval (CBIR) – Page. 14.

Pradyna Rane, Pallavi Kulkarni, Suchita Patil and B.B. Mesram, IJCEM International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 14, October 2011, ISSN (Online): 2230- 7893 - Feature based image retrieval of images for CBIR.

Jie-xian Zeng, Yong-gang Zhao, Xiang Fu: A Novel Shape Representation and Retrieval Algorithm: Distance Autocorrelogram. JSW 5(9): 1022-1029 (2010)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM