Luận văn ThS: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh

Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh được hoàn thành với mục tiêu nhằm trả lời các câu hỏi Chiến lược kinh doanh là gì? Phân tích chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh? qua đó đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh, nhằm góp phần đưa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng mạnh của hệ thống VPBank và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Luận văn ThS: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Hà Tĩnh

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết lựa chọn đề tài

Đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh” với mong muốn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh và đưa VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh lên một vị thế mới trong hệ thống VPBank nói riêng và hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung, góp phần đưa VPBank vào top 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2020.

1.2 Tình hình nghiên cứu

Tuy quá trình nghiên cứu thời gian còn ngắn, bản thân làm việc tại phòng Hành chính – Nhân sự nên kiến thức cũng như kinh nghiệm bản thân về vấn đề tìm hiểu còn có rất nhiều hạn chế, tuy nhiên tôi nhận thấy hầu hết các tài liệu nêu trên đã đề cập khá rõ và chi tiết về các quan điểm cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên để xác định rõ mục tiêu chiến lược kinh doanh và các giải pháp cụ thể tại ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh thì chưa có tài liệu nào đề cập tới vấn đề này. Vì vậy, vừa căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị nơi công tác, cộng với niềm đam mê nghiên cứu tôi đã nghiên cứu về vấn đề “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh”

1.3 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trả lời các câu hỏi Chiến lược kinh doanh là gì? Phân tích chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh? qua đó đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh, nhằm góp phần đưa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh trở thành một trong những chi nhánh ngân hàng mạnh của hệ thống VPBank và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chiến lược kinh doanh của VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn trong các vấn đề chiến lược và quản trị chiến lược thuộc ngành ngân hàng. Các số liệu phân tích chủ yếu từ các báo cáo của VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh, của Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh. Do đó, đề tài chỉ mang tính ứng dụng tại chi nhánh ngân hàng này.

1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài

Các phương pháp tiếp cận

Phương pháp xử lý và phân tích số liệu

Các nguồn thông tin

1.6 Những đóng góp mới của luận văn

Đề tài luận văn hệ thống hoá những lý luận về chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại trên cơ sở tổng hợp lý thuyết của nhiều trường phái, nhiều nhà chiến lược có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến lý luận về chiến lược kinh doanh từ trước đến nay

Đề xuất chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Hà Tĩnh (VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh) mà trước đây chưa có với khả năng ứng dụng cao. Đặc biệt, đề tài chỉ ra những giải pháp chiến lược chi tiết cho sự phát triển của Ngân hàng.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại 

Lý thuyết về chiến lƣợc kinh doanh

Khái quát Ngân hàng thương mại

Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại

2.2 Phân tích chiên lược kinh doanh cho VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh

Khái quát về Ngân hàng VPBank, VPBank Hà Tĩnh

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh đến năm 2020

Đánh giá tính khả thi của chiến lƣợc

2.3 Các giải pháp và kiến nghị nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của Chi nhánh VPBank Hà Tĩnh 

Các giải pháp thực hiện chiến lược

Một số kiến nghị

3. Kết luận

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, đề tài cố gắng đưa ra các chiến lược và giải pháp thực hiện tầm nhìn đến 2020. Với năng lực và nhiệt huyết của Ban lãnh đạo điều hành của ngân hàng, tin chắc rằng VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh hoàn toàn có thể thực hiện được cuộc cách mạng trong tương lai để đưa con tàu VPBank Chi nhánh Hà Tĩnh đến với các mục tiêu đúng hạn.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến lược và Chính sách kinh doanh, Nxb lao động – Xã hội, Tp.HCM.

Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2010), Chiến lược và sách lược kinh doanh, Nxb Xã hội.

Phạm Văn Dƣợc, Đặng Thị Kim Cương (2005), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh Tập 1, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội.

Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Quản trị kinh doanh Tập 2, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội.

4.2 Tiếng Anh

Arthur A. Thompson, Jr, A. J. Stricland III (1997), Strategic Management: Concepts and Cases, Mc Graw Hill.

Fred R.David (2006), Khái luận về quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, Hà Nội.

Garry D.Smith (1998), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Thống kê, Tp.HCM.

Michael E.Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nxb Trẻ, Tp.HCM.

Michael Hammer, James Champy (Vũ Tiến Phúc dịch) (1999), Tái lập công ty, NXB TP. Hồ Chí Minh

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM