Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: Cho thuê xe; tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương cấu trúc; xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý cho thuê ô tô của một cơ sở dịch vụ

1. Mở đầu

Kinh tế thị trường phát triển, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ra đời đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân. Trong số đó đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ. Khi kinh doanh dịch vụ, một nhu cầu đặt ra từ khách hàng là được phụ vụ một cách nhanh chóng và tiện lợi. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường quản lý đơn giản, nên công cụ sử dụng là các máy tính tay nhấn phím. Do máy tính PC ngày càng rẻ, nên nhiều xí nghiệp mua máy tính để phục vụ quản lý. Tuy nhiên, họ thường sử dụng một số chương trình có sẵn (ví dụ Microsft Office) để thực hiện lưu trữ và xử lý dữ liệu theo cách làm thủ công. Vì thế khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng hạn chế. Do quy mô phát triển, sự canh tranh ngày càng tăng, nhiều doanh nghiệp đã có nhu cầu xây dựng các phần mềm để trợ giúp cho hoạt động của mình.

2. Nội dung

2.1 Mô hình tổ chức và bài toán

Tổng quan về công ty TNHH vận tải Trường Hùng 

Những vấn đề đặt ra và giải pháp 

Những yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng

Mô tả mô hình nghiệp vụ 

 • Bài toán nghiệp vụ 
 • Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống 
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết các chức năng sơ cấp
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụng
 • Ma trận thực thể - chức năng
 • Các biểu đồ tiến trình nghiệp vụ phức tạp

2.2 Phân tích hệ thống

Các mô hình xử lý nghiệp vụ 

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 

Mô hình dữ liệu quan niệm 

 • Xác định các thực thể 
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể 
 • Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm

2.3 Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 • Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ 
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 

Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 

Xác định hệ thống các giao diện 

 • Xác định các giao diện nhập liệu
 • Xác định các giao diện xử lý
 • Tích hợp các giao diện

Thiết kế kiến trúc hệ thống 

Đặc tả các giao diện và thủ tục 

 • Giao diện đăng nhập 
 • Một số giao diện cập nhật 
 • Một số giao diện khác

2.4 Cài đặt hệ thống

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống 

 • Hệ thống phần mềm nền 
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống 

Giới thiếu hệ thống phần mềm 

 • Hệ thống thực đơn chính 
 • Các hệ thống thực đơn con 
 • Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính 

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này, em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để xây dựng chương trình quản lý cho thuê xe. Kết quả đạt được bao gồm:

 • Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: Cho thuê xe.
 • Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương cấu trúc.
 • Xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Nguyễn Văn Vy, Giáo trình Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010

Mike O’Docherty, OOAD – understanding system development with UML 2.0 (CASE STUDY: bài toán cho thuê xe)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM