Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhân viên trong nhà hàng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhân viên trong nhà hàng trình bày cơ sở lí thuyết; giới thiệu tổng quan bài toán quản lý nhân viên, phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhân viên trong nhà hàng

1. Nội dung

1.1 Cơ sở lý thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Khái niệm chung về hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc
 • Các bước phát triển của một hệ thống thông tin
 • Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ cài đặt chương trình

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER
 • Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET

1.2 Tổng quan bài toán quản lý nhân viên

Giới thiệu về nhà hàng Thanh Lịch

Quy trình quản lý nhân sự nhà hàng Thanh Lịch 

 • Tính lương 
 • Các chi trả khác

Bảng nội dung công việc

Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Tuyển nhân sự 
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Theo dõi quá trình công tác - lương
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Theo dõi quá trình diễn biến lương
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Giải quyết chính sách
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: Báo cáo

1.3 Phân tích thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ 

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ 
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

Biểu đồ luồng dữ liệu

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồn dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể ER
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý
 • Biểu đồ luồng hệ thống
 • Thiết kế giao diện
 • Hồ sơ dữ liệu sử dụng

1.4 Cài đặt chương trình

Chức năng chương trình

Một số giao diện chính 

 • Giao diện chính 
 • Giao diện cập nhật dữ liệu

2. Kết luận

Đây là chương trình giúp nhân viên kế toán thực hiện công việc thuận lợi, nhanh chóng, chính xác đặc biệt là trong vấn đề quản lý hồ sơ, tính toán lương cho nhân viên. Tuy nhiên chương trình còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa giải quyết được chọn vẹn những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, chưa đạt tính thẩm mỹ cao. 

3. Tài liệu tham khảo

PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội.

Nguyễn Tuệ , Giáo trình Nhập môn hệ cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục

Ths. Trịnh Ngọc Linh, Giáo trình lập trình Visual Basic.net với cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông.

http://www.caulacbovb.com

http://www.manguon.com

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM