10 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2019 có đáp án

Bộ tài liệu 10 đề kiểm tra 1 tiết Học kì 1 Lịch Sử 9 được biên soạn nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững thêm kiến thức từ vựng và ngữ pháp của các bài trong chương trình học kì 1. Hi vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích các em học tập thật tốt. Mời các em cùng tham khảo.

10 đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2019 có đáp án

1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 1

TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC: 2019 – 2020

Thời gian: 45 phút không kể thời gian phát đề.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm:

A. Năm 1957  

B. Năm 1961

C. Năm 1947  

D. Năm 1949

Câu 2. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ra đời vào thời gian nào?

A. 12-10-1945             

B. 1-10-1949  

C. 12-1978                  

D. 8-8-1967

Câu 3. Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi?

A. Mao Trạch Đông

B. Phi-đen-ca-xtơ-rô

C. Nen-xơn Man-đê-la

D. Ba-ti-xta

Câu 4. Cộng động châu Âu (EC) ra đời vào thời gian nào?

A. 8- 8-1967    

B. 1-7-1967

C. 3-5-1967     

D. 4-5-1967

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tại sao nói: Sau chiến tranh thế giới thứ II, Liên Xô được coi là thành trì của hòa bình thế giới?

Câu 2. Trình bày hoàn cảnh ra đời của ASEAN. Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 – SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

1.A               2.B                3.C                 4.B

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ II, Liên Xô được coi là thành trì của hòa bình thế giới vì:

- Liên Xô chủ trương dùy trì hòa bình và an ninh thế giới

- Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước

- Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức: VD: giúp Việt Nam và Triều Tiên chống Mĩ…

→ Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hòa bình và cách mạng thế giới

Câu 2. * Hoàn cảnh ra đời của ASEAN:

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển kinh tế - văn hóa, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài...

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước (In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan).

* Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi ra nhập ASEAN:

- Thời cơ:

+ Được mở rộng thị trường.

+ Tranh thủ nguồn vốn, khoa học - kĩ thuật của các nước phát triển hơn trong khu vực…

→ Thu hẹp khoảng cách với các nước, giúp nước ta phát triển nhanh hơn…

- Thách thức:

+ Sự khác biệt về văn hoá, ngôn ngữ, thể chế chính trị…

+ Nếu Việt Nam không bắt kịp với các nước sẽ bị tụt hậu về kinh tế, dễ bị hoà tan nếu sự du nhập của nền văn hoá ngoại lai khiến bản sắc văn hoá dân tộc mất đi…

2. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 2

TRƯỜNG THCS PHAN HUY CHÚ 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I   

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tình hình của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

A. Được hưởng nhiều quyền lợi.

B. Không bị thiệt hại trong chiến tranh.

C. Bị tổn thất nặng nề, nền kinh tế phát triển chậm lại tới 10 năm.

D. Câu A và B đúng.

Câu 2. Goóc-ba-chốp lên năm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô và đề ra đường lối cải tổ vào:

A. Tháng 3-1985.        

B. Tháng 3-1986.

C. Tháng 3-1987.        

D. Tháng 3-1988.   

Câu 3. Người chỉ huy cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa Cu-ba ngày 26/7/1953 là ai

A.  Phi-đen Ca-xtơ-rô     

B. A-gien-đê

C. Man-đê-la                  

D. M. Gan-đi

Câu 4. Chế độ độc tài Ba-ti-xta thân Mĩ ở Cu-ba bị lật đổ vào

A. Năm 1949          

B. Năm 1959

C. Năm 1969          

D. Năm 1979

Câu 5. Ba nước Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Campuchia là thuộc địa của

A. Anh              

B. Pháp

C. Mĩ                 

D. Nhật Bản

Câu 6. Liên Bang Xô viết tồn tại 74 năm đó là khoảng thời gian nào sau đây?

A. Từ 1917 đến 1991

B. Từ 1918 đến 1992

C. Từ 1919 đến 1993

D. Từ 1917 đến 1989

Câu 7. Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử đã phá vỡ thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của nước nào?

A. Anh                        

B. Pháp

C. Mĩ                           

D. Nhật Bản

Câu 8. Năm 1945, ba nước Đông Nam Á nào đã tuyên bố độc lập?

A. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào

B.  Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Lào

C. In-đô-nê-xi-a, Lào, Thái Lan

D. In-đô-nê-xi-a, Lào, Xing-ga-po

Câu 9. Điền thời gian thích hợp vào chỗ trống … thể hiện đúng mốc liên kết kinh tế ở châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

 Khởi đầu là sự ra đời của “Cộng đồng than, thép châu Âu” vào tháng ... (1) gồm 6 nước Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và Lúc-xăm-bua. Sau đó tháng (2) ... cũng 6 nước trên thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu”, rồi “Cộng đồng kinh tế châu Âu” (EEC). Tháng (3) ... ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng châu Âu (EC). Sau mười năm chuẩn bị, tháng (4) ... tại hội nghị Maxtrich quyết định Cộng đồng châu Âu mạng tên gọi mới là Liên minh châu Âu (EU).

A. (1) 4/1951; (2) 3/1957; (3) 7/1967; (4) 12/1991

B. (1) 3/1951; (2) 4/1957; (3) 8/1967; (4) 1/1993

C. (1) 4/1951; (2) 3/1957; (3) 7/1967; (4) 1/1999

D. (1) 3/1951; (2) 4/1957; (3) 7/1967; (4) 12/1991

Câu 10.  Ghép nội dung cột A với B sao cho đúng

Cột A:

1. Ngày 2/9/1945

2. Năm 1960

3. Năm 1993

4. Ngày 1/10/1949

Cột B:

a. Năm Châu Phi

b. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời

c. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

A. 1- d, 2-c, 3-a, 4-b

B. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a

C. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 2. Cho biết sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển đó?

---Để xem tiếp phần đáp án của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 3

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian: 45 phút

Phần I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Năm 1969, quốc gia đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng là

A. Mĩ.                    

B. Liên Xô.

C. Trung Quốc.       

D. Nhật Bản.

Câu 2: Quốc gia đã giành được thắng lợi sớm nhất trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Chi-lê.               

B. Cu-ba.

C. Bra-xin.             

D. Ác-hen-ti-na.

Câu 3: Hiện nay, số nước thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là

A. 5 nước.                 

B. 8 nước.

C. 10 nước.               

D. 11 nước.

Câu 4: Nội dung nào không đúng về chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đề ra “Chiến lược toàn cầu”.

B. “Viện trợ” để lôi kéo, khống chế các nước.

C. Xác lập trật tự thế giới “đơn cực”.

D. Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

Câu 5: Biến đổi lớn nhất của các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. các nước đều đã giành được độc lập.

B. thành lập Liên minh châu Phi (AU).

C. hầu hết đã trở thành các nước công nghiệp.

D. xóa bỏ “chế độ A-pác-thai về kinh tế”.

Câu 6: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị I-an-ta (2/1945), nước nào ở châu Á vẫn được duy trì nền độc lập?

A. Việt Nam.               

B. Thái Lan.

C. Triều Tiên.              

D. Mông Cổ.

Phần II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Hãy kể tên các nước đó? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì?

Câu 8:

a) Nêu các xu thế của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”.

b) Với xu thế phát triển của thế giới đang đặt ra cho Việt Nam những thời cơ và thách thức gì?

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 4

TRƯỜNG THCS HÀ NAM

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào ở châu Á?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

B. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

C. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po.

D. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 2. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc ở châu Phi, phong trào nổ ra sớm nhất ở khu vực nào? Vì sao?

A. Nam Phi, vì nhân dân căm thù chế độ A-pác-thai.

B. Bắc Phi, vì có trình độ phát triển cao hơn các vùng khác.

C. Trung Phi, vì có lực lượng cách mạng phát triển mạnh.

D. Đông Phi, vì chế độ thực dân ở đây yếu nhất.

Câu 3. Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về các nước Đông Nam Á?

A. Là nơi khởi đầu của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945.

B. Là khu vực rộng gần 4,5 triệu km2, gồm 10 nước với dân số khoảng 536 triệu người (ước tính năm 2002).

C. Từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX, xu hướng nổi bật đầu tiên là mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.

D. Xu hướng chính của ASEAN là hợp tác về quân sự.

Câu 4. Mục tiêu của ASEAN là

A. Phát triển kinh tế và văn hóa.

B. Duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

C. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

D. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự.

Câu 5. Chu kì phát triển của nền kinh tế Mĩ có gì khác so với kinh tế Tây Âu và Nhật Bản?

A. Kinh tế phát triển đi đôi với phát triển quân sự.

B. Phát triển nhanh và luôn giữ vững địa vị hàng đầu.

C. Bị các nước tư bản phương Tây và Nhật Bản cạnh tranh gay gắt.

D. Phát triển nhanh, nhưng thường xuyên xảy ra nhiều cuộc suy thoái.

-----Còn tiếp-----

5. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 5

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIẾP

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tình hình nổi bật của Liên Xô ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là

A. chịu những tổn thất nặng nề.

C. thu được nhiều lợi nhuận.

B. bước ra với tư thế thua trận.

D. đứng đầu thế giới về kinh tế.

Câu 2. Những thành tựu Liên Xô đạt được trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX bao gồm

A. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

B. Nhiều rô-bốt nhất thế giới, phóng vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ.

C. Chế tạo bom nguyên tử, phóng vệ tinh nhân tạo, đưa người đầu tiên lên mặt trăng

D. Chế tạo bom nguyên tử, tàu sân bay lớn và nhiều nhất thế giới, du hành vũ trụ.

Câu 3. Hai nhà nước ở Tây Đức và Đông Đức chịu ảnh hưởng của hai cường quốc nào?

A. Mĩ, Anh.                

B. Mĩ, Liên Xô.

C. Anh, Pháp.            

D. Liên Xô, Anh

Câu 4. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một cường quốc

A. khoa học kĩ thuật

B. chính trị.

C. tài chính.

D. công nghệ.

Câu 5. Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai thế hiện qua

A. Hiệp ước an ninh Mĩ - Nhật.

B. Hiệp ước Vécxai - Oasinhtơn

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Hiệp ước Vacsava.

-----Còn tiếp-----

6. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 6

TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019- 2020

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đến khoảng thời gian nào sau chiến tranh thế giới thứ hai phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập?

A. Cuối những năm 70 thế kỉ XX

B. Đầu những năm 50 thế kỉ XX

C. Cuối những năm 50 thế kỉ XX

D. Đầu những năm 60 thế kỉ XX

Câu 2: Năm 1999, Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền dồi với vùng lãnh thổ nào?

A. Hồng Công                  

B. Ma Cao

C. Đài Loan                      

D. Bành Hồ.

Câu 3. Tổ chức chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân Nam Phi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc?

A. Đại hội dân tộc Phi

B. Tổ chức thống nhất châu Phi

C. Liên minh châu Phi

D. Đại hội thống nhất châu Phi

Câu 4. Nước thực dân nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

A. Tây Ban Nha       

B. Bồ Đào Nha

C. Anh                    

D. Hà Lan

Câu 5. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch

B. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự

C. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục

D. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế

-----Còn tiếp-----

7. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 7

Trường THCS Châu Thành

Năm: 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận

8. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 8

Trường THCS Bình Thọ

Năm học: 2019 – 2020

Thời gian: 45 phút

Số câu: 4 câu tự luận

9. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 9

Trường THCS Ngô Quyền

Năm: 2019-2020

Thời gian: 45 phút

Số câu: 4 câu tự luận

10. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lịch Sử 9 số 10

Trường THCS Bắc Sơn

Năm: 2019-2020

Thời gian: 45 phút

Số câu: 5 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM