10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 11 năm 2019 có đáp án

Nội dung bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 được eLib biên soạn và tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước bên dưới đây với nội dung đầy đủ, chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em rèn luyện, nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.Chúc các em học tốt!

10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin 11 năm 2019 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 1

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá ... kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Em hãy điền vào dấu ...

A. 125

B. 255

C. 127

D. 257

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

A. 1_Vidu

B. Vidu_1

C. Vidu 1

D. Vidu#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng lôgic:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. 1.5

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

A. end

B. sqrt

C. sqr

D. integer

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo tên chương trình

C. Khai báo thư viện

D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm mấy phần:

A. 1 phần

B. 2 phần

C. 3 phần

D. 4 phần

Câu 7: Để khai báo biến A là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

A. var A : boolean;

B. var A : real;

C. var A : word;

D. var A : char;

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ?

A. Byte

B. Real

C. Integer

D. Longint

Câu 9: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo biến S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất .

A. Var S : integer;

B. Var S : word;

C. Var S : longint;

D. Var S : byte;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

A. Var X, Y: boolean;

B. Var X, Y: real;

C. Var X: boolean; Y: real;

D. Var X: boolean; Y: byte;

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 1

1.C               2.B            3.B             4.A               5.D

6.B              7.C             8.D             9.A              10.C

2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 2

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên do người lập trình đặt?

A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

A. Baitap6

B. Baitap_6

C. _6Baitap

D. 6Baitap

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng xâu:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. 1.5

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

A. end

B. begin

C. sqrt

D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo tên chương trình

C. Khai báo thư viện

D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm:

A. Phần thân

B. Phần khai báo

C. Tên chương trình và thư viện

D. Phần khai báo và phần thân

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

A. var a : boolean;

B. var a : real;

C. var a : byte;

D. var a : char;

Câu 8: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào ít tốn bộ nhớ nhất:

A. Byte

B. Real

C. Integer

D. Longint

Câu 9: Biến X nhận 2 giá trị là Đúng hoặc Sai, khai báo nào sau đây là đúng:

A. Var X : real;

B. Var X : boolean;

C. Var X : Integer;

D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

A. Var X: boolean; Y: longint;

B. Var X: boolean; Y: integer;

C. Var X: boolean; Y: real;

D. Var X: boolean; Y: byte;

---(Để xem nội dung đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 3

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

B. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

C. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

A. Vidu 1

B. 1_Vidu

C. Vidu_1

D. #Vidu1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. 1.5

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

A. begin

B. sqrt

C. real

D. sqr

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo tên chương trình

C. Khai báo thư viện

D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, phần khai báo có thể có các khai báo cho:

A. Tên chương trình

B. Thư viện

C. Hằng, biến và chương trình con

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu thực, ta chọn cách khai báo:

A. var a : boolean;

B. var a : real;

C. var a : byte;

D. var a : char;

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 2 byte bộ nhớ?

A. Byte

B. Real

C. Integer

D. Longint

Câu 9: Biến X là điểm trung bình môn tin học, chọn khai báo đúng:

A. Var X : real;

B. Var X : boolean;

C. Var X : Integer;

D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và biến Y có thể nhận các giá trị là: true hoặc false. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

A. Var X: byte; Y: char;

B. Var X: real; Y: boolean;

C. Var X: byte; Y: real;

D. Var X: byte; Y: boolean;

---(Để xem nội dung đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 4

TRƯỜNG THPT VĨNH LINH

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?

A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

A. _Baitap1

B. Baitap1

C. Baitap_1

D. Baitap#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

A. ‘Lop 11A1’

B. TRUE

C. ’1.5’

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

A. end

B. begin

C. sqr

D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa USES dùng để:

A. Khai báo biến

B. Khai báo thư viện

C. Khai báo tên chương trình

D. Khai báo hằng

---Còn tiếp---

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 5

TRƯỜNG THPT NƠ TRANG LONG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Viết chương trình nhập điểm 3 môn thi đại học của bạn. Nếu tổng điểm 3 môn lớn hơn hoặc bằng 24 điểm thì thông báo “Đỗ” còn ngược lại “không đỗ”?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 – SỐ 5

Uses crt;

Var t,l,h,tong:real;

Begin clrscr;

        Write(‘Nhap diem 3 mon:’);readln(t,l,h);

          Tong:=t+l+h;

           If  Tong>=24 then

          Writeln(‘Chuc mung ban do dai hoc’) else

           Writeln(‘Hen ban ki thi nam sau’);

Readln

End.

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 6

TRƯỜNG THPT HỒ XUÂN HƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2019-2020

Viết chương trình nhập một số nguyên dương bất kì từ bàn phím. Kiểm tra xem số đó là số “chắn” hay là số “lẻ”?  In kết quả ra màn hình?

---Còn tiếp---

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 7

Trường: THPT Phan Châu Trinh

Số câu: 1 câu tự luận

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 8

Trường: THPT Lê Quý Đôn

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019-2020

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 9

Trường: THPT Thành Sen

Số câu: 15 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019-2020

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Tin học 11 – Số 10

Trường: THPT Nguyễn Trung Thiên

Số câu: 12 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 15 phút

Năm học: 2019-2020

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM