Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2019 có đáp án

Xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi HK1 môn Toán lớp 12 có đáp án năm 2020. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2019 có đáp án

1. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 1

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG THPT ĐỒ SƠN

MÔN TOÁN 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………………………………………………. Số báo danh: ……………………….

Hãy chọn một phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu.

Câu 1: Cho \({\log _5}3 = m,\) khi đó  bằng

A. \(\frac{{2m}}{3}.\)

B. \(\frac{m}{2}.\)

C. 2m

D.  \(\frac{{3m}}{2}.\)

Câu 2: Bác Bình tham gia chương trình bảo hiểm An sinh xã hội của công ty bảo hiểm với thể lệ như sau: Cứ đến tháng  hàng năm bác Bình đóng vào công ty  triệu đồng với lãi suất hàng năm không đổi / năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm bác Bình thu về tổng tất cả số tiền lớn hơn  triệu đồng?

A. 14 năm.                    

B. 11 năm.                       

C. 13 năm.                        

D. 12 năm.

Câu 3: Tổng các nghiệm của phương trình \(\log _3^2\left( {3x} \right) + {\log _3}\left( {9x} \right) - 7 = 0\) bằng

A. 84

B. \(\frac{{244}}{{81}}.\)

C. \(\frac{{28}}{{81}}.\)

D.  \(\frac{{244}}{3}.\)

Câu 4: Số chỉnh hợp chập 3 của 10 phần tử là

A. \(C_{10}^3\)

B. \(P_3\)

C. \(P_{10}\) 

D.  \(A_{10}^3.\)

Câu 5: Với C là một hằng số tùy ý, họ nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = 2\cos x - x\) là

A. \(- 2\sin x - {x^2} + C\)

B. \(- 2\sin x - \frac{{{x^2}}}{2} + C\)

C. \(2\sin x - 1 + C\)

D.  \(2\sin x - \frac{{{x^2}}}{2} + C\)

Câu 6: Tích phân \(\int\limits_{}^{} {\frac{1}{{2x + 1}}} {\rm{d}}x\) bằng

A. \(\ln (2x + 1).\)

B. \(\ln \left| {2x + 1} \right|.\)

C. \(2\ln \left| {2x + 1} \right|.\)

D.  \(\frac{1}{2}\ln \left| {2x + 1} \right|.\)

Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC vuông tại A, \(AB = a\sqrt 3 \) , \(AC = AA' = a.\) Sin góc giữa đường thẳng AC' và mặt phẳng (BCC'B') bằng

A. \(\frac{{\sqrt 6 }}{3}.\)

B. \(\frac{{\sqrt {10} }}{4}.\)

C. \(\frac{{\sqrt 3 }}{3}.\)

D.  \(\frac{{\sqrt 6 }}{4}.\)

Câu 8: Cho khối nón có bán kính đáy \(r=\sqrt 2\), chiều cao \(h=2\sqrt 3\) . Thể tích của khối nón là

A. \(\frac{{4\pi \sqrt 3 }}{2}\)

B. \(8\pi \sqrt 3 \)

C. \(\frac{{2\pi \sqrt 3 }}{3}\)

D.  \(\frac{{4\pi \sqrt 3 }}{3}\)

Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, SA=a và SA vuông góc với mặt đáy. M là trung điểm SD. Tính thể tích khối chóp M.BCD ?

A. \(\frac{{{a^3}}}{4}\)

B. \(\frac{{{a^3}}}{6}\)

C. \(\frac{{{a^3}}}{3}\)

D.  \(\frac{{{a^3}}}{12}\)

Câu 10: Cho ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = b. Quay hình chữ nhật ABCD xung quanh cạnh AB ta được một khối tròn xoay có thể tích bằng

A. \(\pi {b^2}a.\)

B. \(\frac{1}{3}\pi {b^2}a.\)

C. \(\frac{1}{3}\pi {a^2}b.\)

D. \(\pi {a^2}b.\)

Câu 11: Đường cong ở hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. \(y = - {x^3} + 2{x^2}.\)

B. \(y = {x^4} - 2{x^2}.\)

C. \(y = {x^3} - 2{x^2}.\)

D.  \(y = - {x^4} + 2{x^2}.\)

Câu 12: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( {2; + \infty } \right).\)

B. \(\left( { - 2;\,\,2} \right).\)

C. \(\left( {0;\,\,2} \right).\)

D.  \(\left( { - \infty ;0} \right).\)

---Để xem tiếp nội dung từ câu 13-50 của Đề thi số 1, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

MÔN: TOÁN LỚP 12

2. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2019-2020

Môn: TOÁN – Lớp 12

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên học sinh: ……………………………..……………….

Số báo danh: ……………………………………..………………

Câu 1: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R và có bảng xét dấu f'(x) như sau

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng \(( - 2\,;\,1).\)

B. Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng \(( - \infty \,;\,2).\)

C. Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng \(( - 2\,;\,2).\)

D. Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng \((2\,;\, + \infty ).\)

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số y=f(x) đạt cực tiểu tại x=-2.

B. Hàm số y=f(x) đạt cực tiểu tại x=1.   

C. Hàm số y=f(x) đạt cực đại tại x=1.           

D. Hàm số y=f(x) có đúng một điểm cực trị.

Câu 3 :Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 2}}{{1 - 2x}}\) là đường thẳng

A. \(x = \frac{1}{2}.\) 

B. \(y = - \frac{3}{2}.\)

C. \(x = \frac{2}{3}.\)    

D. \(x = - \frac{1}{2}.\)

Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. \(y = {x^4} - 3{x^2} + 3\).

B. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 3\).

C. \(y = - {x^3} + 3{x^2} + 3\).

D. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3\)

Câu 5: Với  là số thực dương tùy ý, \({a^2}.{a^{\frac{1}{3}}}\) bằng

A. \({a^{\frac{2}{3}}}.\)

B. \({a^{\frac{5}{3}}}.\)

C. \({a^{\frac{5}{3}}}.\)

D. \({a^{\frac{4}{3}}}.\)

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi Toán HK1 số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

MÔN: TOÁN LỚP 12

3. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 3

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12

HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút; (Đề thi gồm có 06 trang)

Họ và tên thí sinh: …………………………………………….. Số báo danh: ………..

Câu 1: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cân ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 1}}{{2x + 1}}\)?

A. \(y = \frac{3}{2}\).   

B. \(y = - \frac{1}{2}\).  

C. \(x = - \frac{1}{2}\)

D. \(x = \frac{3}{2}\).

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau:

Hàm số đã cho đạt cực đại tại:

A. x=0                             

B. x=2                                    

C. x= -1                   

D. x= 3

Câu 3: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?

A. \(y = {x^3} + 3{x^2} - 4\).      

B. \(y = - {x^3} + {x^2} - 2x - 1\).

C. \(y = - {x^4} + 2{x^2} - 2\).    

D. \(y = {x^4} - 3{x^2} + 2\).

Câu 4: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số \(y = {x^3}\; - 12x + 1\) trên đoạn \(\left[ { - 2;{\rm{ }}3} \right]\) lần lượt là :

A. \(- 15{\rm{ }};{\rm{ }}17\).                

B. \(17; - 15\).                   

C. \(10; - 26\).                  

D. \(6; - 26\).

Câu 5: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án  dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. \(y = {x^4} - {x^2} + 1\).    

B. \(y = - {x^2} + x - 1\).   

C. \(y = - {x^3} + 3x + 1\).

D. \(y = {x^3} - 3x + 1\)

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi Toán HK1 số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

MÔN: TOÁN LỚP 1

4. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 4

Trường THPT Lê Lợi

Số câu: 40 trắc nghiệm, 5 tự luận

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

5. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 5

Trường THPT Dương Quảng Hàm

Số câu: 50 câu trắc nghiệm.

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

6. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 6

Sở GD& ĐT TP Cần Thơ

Số câu: 50 câu trắc nghiệm

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

---Để xem nội dung của Đề thi Toán HK1 từ đề số 4 - số 6, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

7. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 7

Trường THPT An Phước

Số câu: 45 trắc nghiệm, 1 tự luận

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

8. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 8

Trường THPT Chuyên Lê Khiết

Số câu: 50 trắc nghiệm

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

9. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 9

Trường THPT Phan Văn Đạt

Số câu: 50 trắc nghiệm

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

10. ĐỀ THI HK1 MÔN TOÁN 12 SỐ 10

Trường THPT Tân Châu

Số câu: 40 trắc nghiệm, 2 tự luận

Thời gian: 90 phút

Năm học: 2019-2020

---Để xem nội dung của Đề thi Toán HK1 từ đề số 7- số 10, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

Ngày:10/07/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM