Dự thảo quyết định về sửa đổi, bổ sung biểu thuế suất thuế nhập khẩu

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu. Hãy cùng eLib tìm hiểu thêm nhé 

Dự thảo quyết định về sửa đổi, bổ sung biểu thuế suất thuế nhập khẩu

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:     /2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2017/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2016/QĐ-TTG NGÀY 01/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

“1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của một số mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định tại mục II Phụ lục Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Mức thuế suất thông thường quy định cho mặt hàng khoáng sản, quặng và nhiên liệu khoáng quy định tại mục I Phụ lục Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường kèm theo Quyết định này”.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2019.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc
  • Tham khảo thêm

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM