Dự thảo thông tư về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học. Mời các bạn cùng tìm hiểu với eLib.VN nhé 

Dự thảo thông tư về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:        /2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày         tháng        năm 2020

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NGƯỜI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH PHÙ HỢP CÓ NGUYỆN VỌNG TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 2020. Thông tư này thay thế Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ sở giáo dục;

- Công báo;

- Trang thông tin điện tử của Chính phủ;

- Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng
Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM