Dự thảo thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Thông tư này áp dụng đối với công dân Việt Nam đủ điều kiện làm hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại; Trung tâm trọng tài thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

Dự thảo thông tư ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

BỘ TƯ PHÁP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /2017/TT-BTP Hà Nội, ngày     tháng    năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành một số biểu mẫu được sử dụng trong hoạt động hòa giải thương mại (sau đây gọi chung là biểu mẫu).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với công dân Việt Nam đủ điều kiện làm hòa giải viên thương mại; Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại; Trung tâm trọng tài thực hiện hoạt động hòa giải thương mại; tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải thương mại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

1. Ban hành 28 biểu mẫu với ký hiệu theo danh mục dưới đây:

STT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

 1.  

Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 01/TP-HGTM

 1.  

Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 02/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

Mẫu số 03/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 04/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

Mẫu số 05/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 06/TP-HGTM

 1.  

Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 07 /TP-HGTM

 1.  

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 08 /TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Mẫu số 09/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 10/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 11/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/ văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 12/TP-HGTM

 1.  

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 13/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 14/TP-HGTM

 1.  

Thông báo thay đổi tên gọi, Trưởng văn phòng đại diện, địa chỉ trụ sở từ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này, sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác của văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 15/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của  chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 16/TP-HGTM

 1.  

Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của Tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 17/TP-HGTM

 1.  

Báo cáo của Trung tâm hòa giải thương mại/Trung tâm trọng tài thực hiện hòa giải thương mại về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 18/TP-HGTM

 1.  

Báo cáo của chi nhánh/ văn phòng đại diện của Tổ chức hòa giải thương mại  nước ngoài tại Việt Nam về tổ chức, hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 19/TP-HGTM

 1.  

Báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 20/TP-HGTM

 1.  

Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 21/TP-HGTM

 1.  

Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại

Mẫu số 22/TP-HGTM

 1.  

Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu số 23/TP-HGTM

 1.  

Danh sách hòa giải thương mại viên để Bộ Tư pháp công bố

Mẫu số 24/TP-HGTM

 1.  

Sổ theo dõi hợp đồng lao động

Mẫu số 25/TP-HGTM

 1.  

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải thương mại

Mẫu số 26/TP-HGTM

 1.  

Sổ theo dõi hòa giải viên thương mại

Mẫu số 27/TP-HGTM

 1.  

Sổ theo dõi phí hòa giải thương mại

Mẫu số 28/TP-HGTM

2. Các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này được thiết kế để sử dụng trên khổ giấy A4  (210 mm x 297mm). Đối với các mẫu Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam được in trên bìa cứng màu trắng.

Điều 4. Đăng tải, in biểu mẫu

Các loại biểu mẫu quy định tại Điều 3 của Thông tư này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Các cá nhân, tổ chức truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

Điều 5. Nguyên tắc ghi biểu mẫu sổ, cách thức sử dụng các loại biểu mẫu, lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách

Việc sử dụng các loại biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này phải đảm bảo đúng quy cách, phải ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nội dung yêu cầu trong biểu mẫu, nghiêm cấm thay đổi nội dung và hình thức của các loại biểu mẫu.

1. Các loại sổ được mở theo từng năm, trong trường hợp các loại sổ được làm trên máy vi tính thì hàng tháng phải in ra, có đóng dấu của Tổ chức hòa giải thương mại từng trang. Cuối sổ có ký tên, đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hòa giải thương mại.

2. Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực. Nội dung cần ghi có thể được thực hiện qua máy vi tính.

3. Sổ phải viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ.

4. Số phải được ghi liên tục từ số 01 đến hết năm; trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác, thì phải lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi từ số 01.

5. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2017.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)

- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ Tư pháp (Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ);

- Công báo;

- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTTP.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng
 • Tham khảo thêm

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM