Dự thảo thông tư về thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu

Cung cấp các thông tin về dự án/dự toán mua sắm; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng; kiến nghị; hủy thầu; các thông tin về kết quả thanh, kiểm tra về đấu thầu, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị nhằm phục vụ công tác báo cáo thường xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo 

Dự thảo thông tư về thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:          /2017/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2017

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu như sau:

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Cung cấp các thông tin về dự án/dự toán mua sắm; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng; kiến nghị; hủy thầu; các thông tin về kết quả thanh, kiểm tra về đấu thầu, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị nhằm phục vụ công tác báo cáo thường xuyên.

b) Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

a) Cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91;

b) Người có thẩm quyền;

c) Chủ đầu tư;

d) Bên mời thầu.

Điều 2. Nguyên tắc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

1. Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng hạn;

2. Công khai, minh bạch;

3. Không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi báo cáo giữa UBND cấp tỉnh với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;

4. Việc báo cáo phải được thực hiện theo hình thức quy định tại Điều 3 Thông tư này. Trường hợp hạ tầng công nghệ thông tin không có hoặc không đáp ứng yêu cầu của việc báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo phải có xác nhận của cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Điều 3. Hình thức báo cáo

1. Báo cáo thường xuyên chỉ thực hiện trên Hệ thống.

2. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm được thực hiện đồng thời bằng hai hình thức sau đây trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019:

a) Gửi báo cáo bằng văn bản (có chữ ký và đóng dấu) qua đường bưu điện;

b) Gửi số liệu theo định dạng chuẩn trên Hệ thống.

3. Từ ngày 01/01/2020, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm chỉ thực hiện trên Hệ thống theo lộ trình quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Điều 4. Thời hạn báo cáo

1. Việc báo cáo thường xuyên được thực hiện theo thời hạn cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

2. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm được gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Trường hợp các thời điểm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hàng tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ.

Chương II

NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Mục 1. BÁO CÁO THƯỜNG XUYÊN

Điều 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91

1. Nội dung báo cáo thường xuyên bao gồm:

STT

Loại thông tin

Nội dung

Thời hạn báo cáo

1

Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu

Số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm kiểm tra chuyên về đấu thầu và các cuộc thanh tra, kiểm tra được lồng ghép nội dung về đấu thầu)

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày Kết luận thanh, kiểm tra được ban hành

2

Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền giải quyết

+ Tên kiến nghị

+ Nội dung kiến nghị

+ Tên nhà thầu kiến nghị

+ Số đăng ký kinh doanh

+ Kiến nghị trong giai đoạn nào

+ Tình hình xử lý

+ Cấp xử lý kiến nghị

+ Nội dung xử lý

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định xử lý kiến nghị được ban hành

2. Cách thức thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 báo cáo thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này trên Hệ thống theo trình tự quy định tại Điều 11 Thông tư này.

Điều 6. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên

1. Nội dung báo cáo thường xuyên bao gồm:

STT

Loại thông tin

Nội dung

Thời hạn báo cáo

Văn bản đính kèm (theo định dạng file PDF)

1

Dự án

+ Tên dự án

+ Số hiệu, ngày tháng phê duyệt quyết định phê duyệt dự án

+ Tên người có thẩm quyền

+ Tên chủ đầu tư

+ Tổng mức đầu tư

+ Nguồn vốn sử dụng

+ Nhóm dự án

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt dự án/dự toán được ban hành

 

2

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)

- Thông tin chung:

+ Tên KHLCNT

+ Tên bên mời thầu

+ Số hiệu, ngày tháng phê duyệt quyết định phê duyệt KHLCNT

+ Tên dự toán mua sắm, giá trị dự toán mua sắm, người có thẩm quyền (đối với mua sắm thường xuyên).

- Thông tin về từng gói thầu trong KHLCNT:

+Tên gói thầu

+ Giá gói thầu

+ Nguồn vốn

+ Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

+ Loại hợp đồng

+ Thời gian thực hiện hợp đồng

+ Địa điểm thực hiện gói thầu

+ Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu

Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt KHLCNT được ban hành

Quyết định phê duyệt KHLCNT

3

Thông báo mời sơ tuyển/ thông báo mời quan tâm

+ Tên gói thầu

+ Nguồn vốn

+ Tên dự án

+ Tên bên mời thầu

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu

+ Phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Thời gian phát hành HSMST/HSMQT

+ Địa điểm phát hành HSMST/HSMQT

+ Địa điểm mở sơ tuyển/mở quan tâm

+ Nội dung chính của gói thầu

+ Thời gian thực hiện hợp đồng.

Theo tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu.

 

4

Thông báo mời thầu/thông báo mời chào hàng

+ Tên gói thầu

+ Nguồn vốn

+ Tên dự án (đ/v chi đầu tư phát triển)

+ Lĩnh vực lựa chọn nhà thầu

+ Tên bên mời thầu

+ Hình thức/phương thức lựa chọn nhà thầu

+ Thời gian bán HSMT/HSYC

+ Địa điểm bán HSMT/HSYC

+ Giá bán

+ Thời điểm/địa điểm mở thầu

+ Thời gian thực hiện hợp đồng

+ Nội dung chính của gói thầu

+ Bảo đảm dự thầu (Giá trị, hình thức bảo đảm dự thầu).

 

5

Thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải

Thông báo các nội dung thay đổi so với các thông tin đã đăng tải

 

6

Danh sách ngắn

+ Tên gói thầu

+ Tên dự án

+ Tên bên mời thầu

+ Ngày nhập thông báo

+ Văn bản phê duyệt kết quả (số, ngày, tháng)

+ Danh sách tên nhà thầu trong danh sách ngắn

+ Số đăng ký kinh doanh, địa chỉ nhà thầu

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt danh sách ngắn được ban hành

 

7

Kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Tên nhà thầu trúng thầu

+ Giá trúng thầu

+ Loại hợp đồng

+ Thời gian thực hiện hợp đồng

+ Số hiệu, ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

+ Danh sách nhà thầu không trúng thầu

+ Danh sách hàng hóa cung cấp, nếu có (tên hàng hóa, công suất, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản, xuất xứ, đơn giá).

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được ban hành

Quyết định phê duyệt KQLCNT

8

Hợp đồng

+ Số hợp đồng

+ Tên nhà thầu ký hợp đồng

+ Giá hợp đồng

+ Ngày ký hợp đồng

+ Thời gian thực hiện hợp đồng

+ Loại hợp đồng

+ Trạng thái hiện tại của hợp đồng (chưa thực hiện, đang thực hiện, kết thúc).

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

 

9

Kiến nghị

+ Tên kiến nghị

+ Nội dung kiến nghị

+ Tên nhà thầu kiến nghị

+ Số đăng ký kinh doanh

+ Kiến nghị trong giai đoạn nào

+ Tình hình xử lý

+ Cấp xử lý kiến nghị

+ Nội dung xử lý

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản kiến nghị và xử lý kiến nghị được ban hành

Quyết định xử lý kiến nghị

10

Hủy thầu

+ Nguyên nhân hủy thầu

+ Số hiệu, ngày tháng của quyết định hủy thầu

 

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định hủy thầu được ban hành

Quyết định hủy thầu

11

Xử lý vi phạm

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm;

+ Hình thức xử lý vi phạm

+ Số hiệu, ngày tháng của quyết định xử lý vi phạm

 

Bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định xử lý vi phạm được ban hành

Quyết định xử lý vi phạm

2. Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư, bên mời thầu báo cáo các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này theo trình tự được hướng dẫn cụ thể trên Hệ thống.

Mục 2. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

Điều 7. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên

1. Việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm được thực hiện theo hình thức quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Nội dung báo cáo được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Cách thức thực hiện

Các chủ đầu tư, bên mời thầu và Ủy ban nhân dân cấp huyện (trong trường hợp được phân cấp quyết định đầu tư) tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định tại Khoản 2 Điều này báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 theo yêu cầu về thời hạn báo cáo của các cơ quan này.

Điều 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91

1. Việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm được thực hiện theo hình thức quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Nội dung báo cáo  được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Cách thức thực hiện

Trên cơ sở báo cáo bằng văn bản của các chủ đầu tư, bên mời thầu và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này báo cáo UBND cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Điều 9. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 rà soát, kiểm tra thông tin và có văn bản báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 4 và theo hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này trên cơ sở báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Điều 10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Điều 11. Đăng tải báo cáo trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 tổ chức đăng tải hoặc giao cơ quan trực thuộc đăng tải báo cáo trên Hệ thống theo trình tự sau đây:

1. Đăng nhập vào Hệ thống;

2. Cung cấp mã người sử dụng chứng thư số cho Tổ chức vận hành Hệ thống để có quyền truy cập chức năng Báo cáo công tác đấu thầu (việc này chỉ thực hiện đối với lần đầu tiên cập nhật báo cáo lên Hệ thống);

3. Chọn mục “Chức năng của tôi” -> “Báo cáo công tác đấu thầu”-> “Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm” để tiến hành tải file lên Hệ thống;

Chi tiết các bước thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc báo cáo thường xuyên và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm trên Hệ thống.

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hàng năm. Đồng thời, thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo thường xuyên, hàng năm hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đào tạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

4. Công khai thông tin về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm trên Hệ thống.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91

1. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu hàng năm về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo hoạt động đấu thầu thường xuyên và định kỳ hàng năm hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giám sát, kiểm tra việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư này trong phạm vi địa bàn, ngành, lĩnh vực quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91

1. Thu thập, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu thường xuyên, đình kỳ hàng năm theo quy định tại Thông tư này.

2. Giám sát, kiểm tra việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu.

3. Thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo hoạt động đấu thầu thường xuyên và theo định kỳ hàng năm hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung, gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu

1. Báo cáo theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin và số liệu đã báo cáo trên Hệ thống.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12  năm 2017. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đối với lựa chọn nhà thầu quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC hết hiệu lực thi hành.

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Thông tư này để xây dựng quy chế về việc xử lý đối những trường hợp không thực hiện báo cáo thường xuyên, hàng năm hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư này. Đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương danh sách các chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan chuyên trách về đấu thầu không thực hiện đúng yêu cầu về báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia danh sách các trường hợp không thực hiện báo cáo hoạt động đấu thầu hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đảm bảo đầy đủ nội dung và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 18. Đăng ký thông tin trên Hệ thống và lộ trình thực hiện việc báo cáo

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này tiến hành đăng ký trên Hệ thống theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 để phục vụ công tác báo cáo.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu định kỳ hàng năm:

a) Theo hai hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019.

b) Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tổng hợp số liệu trên
Hệ thống đồng thời đính kèm tập tin bằng văn bản dưới định dạng file PDF về nội dung) từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021.

c) Đính kèm tập tin bằng văn bản dưới định dạng file PDF về nội dung (số liệu do Hệ thống tự tổng hợp từ số liệu do chủ đầu tư/bên mời thầu cung cấp) từ 01/01/2022 trở đi.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91; chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện việc báo cáo thông tin về hoạt động đấu thầu thường xuyên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ 01/01/2018.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Kế hoạch và Đầu tư;

- Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lưu: VT, Cục QLĐT (ĐA. ).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng
Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM