Giải bài tập SGK Toán 11 Chương 5 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Phần hướng dẫn giải bài tập SGK bài 5 Đạo hàm cấp hai sẽ giúp các em nắm được phương pháp và rèn luyện kĩ năng giải bài tập tính đạo hàm cấp hai của hàm số,...từ SGK Đại số và Giải tích 11 Cơ bản và Nâng cao.

Giải bài tập SGK Toán 11 Chương 5 Bài 5: Đạo hàm cấp hai

1. Giải bài 1 trang 174 SGK Đại số & Giải tích 11

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số sau tại các điểm đã chỉ ra:

a) \(f(x)=(x+10)^6, f''(2)\)

b) \(f(x)=sin3x,f'(-\frac{\pi }{2}),f''(0),f''(\frac{\pi }{18})\)

Phương pháp giải

Tính đạo hàm cấp hai của các hàm số (đạo hàm hai lần), sau đó tính đạo hàm cấp hai tại điểm bất kì.

Hướng dẫn giải

Câu a

Ta có: \(f'(x)=((x+10)^6)'=6.(x+10)^5\)

\(f''(x)=(6(x+10)^5)'=30.(x+10)^4\)

Suy ra \(f''(2)=30.12^4\)

Câu b

Ta có: \(f'(x)=(sin3x)'=(3x)'.cos3x=3cos3x\)

\(f''(x)=(f'(x))'=(3.cos3x)'=-3.(3x)'.sin3x=-9sin3x.\)

Suy ra: \(f''(-\frac{\pi }{2})=-9.sin(3.(-\frac{\pi }{2}))=-9.sin\left ( -\frac{3\pi }{2} \right )=-9\)

\(f''(0)=-9.sin 0 =0;\)

\(f''\left ( \frac{\pi }{18} \right )=-9.sin \frac{\pi }{6}=-9.\frac{1}{2}=-\frac{9}{2}\)

2. Giải bài 2 trang 174 SGK Đại số & Giải tích 11

Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) \(y=\frac{1}{1-x}\)

b) \(y=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\)

c) \(y= tanx\)

d) \(y= cos^2x\)

Phương pháp giải

Sử dụng bảng đạo hàm cơ bản, các quy tắc tính đạo hàm để tính đạo hàm cấp 2 của các hàm số.

Hướng dẫn giải

Câu a

Ta có: \(y'=\left (\frac{1}{1-x} \right )'=\frac{-(1-x)'}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}.\)

\(y''=(y')'=\left ( \frac{1}{(1-x)^2} \right )'= \frac{-((1-x)^2)'}{(1-x)^4}\)

\(=\frac{-2.(1-x).(1-x)'}{(1-x)^4}=\frac{2}{(1-x)^3}.\)

Câu b

\(y=\frac{1}{\sqrt{1-x}}\Rightarrow y'=\left ( \frac{1}{\sqrt{1-x}} \right )'= \frac{-(\sqrt{1-x})'}{1-x}\)

\(=\frac{-(1-x)'}{2\sqrt{1-x}.(1-x)}=\frac{1}{2\sqrt{(1-x)^3}}.\)

\(y''=\left ( \frac{1}{2\sqrt{(1-x)^3}} \right )'= \frac{-(2\sqrt{(1-x)}^3)'}{4(1-x)^3}\)

\(=\frac{-2((1-x)^3)'}{2\sqrt{(1-x)^3}.(1-x)^3}= \frac{6.(1-x)^2}{8.\sqrt{(1-x)^8}.(1-3)^3}\)

\(=\frac{3}{4}.\frac{1}{\sqrt{(1-x)^5}}.\)

Câu c

Ta có: \(y=tanx\Rightarrow y'=(tanx)'=\frac{1}{cos^2x}\)

\(\Rightarrow y''=\left ( \frac{1}{cos^2x} \right )'=\frac{-(cos^2x)'}{cos^4x}= \frac{-2.cosx.(cosx)'}{cos^4x}=\frac{2sinx}{cos^3x}\)

Câu d

Ta có \(y=cos^2x\)

\(\Rightarrow y'=(cos^2x)'=-2sinx.cosx=-sin2x.\)

\(y''=(-sin2x)'=-(2x)'.cos2x=-2cos2x.\)

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM