Dự thảo thông tư về ban hành đinh mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn. Mời các bạn cùng tham khảo 

Dự thảo thông tư về ban hành đinh mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /2017/TT-BTNMT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo khí tượng thuỷ văn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2018.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- VP TƯ Đảng, Văn phòng CP;

- TAND tối cao, VKSND tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Website Bộ TNMT;

- Lưu: VT, KHTC, PC, TCKTTV.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM