Dự thảo về hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Dự thảo về hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:         /2019/TT-BTC Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

BAN HÀNH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NỘI BỘ VIỆT NAM VÀ NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Điều 1.

Ban hành kèm theo Thông tư này hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. 

Điều 2.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức cá nhân có liên quan trong hoạt động kiểm toán nội bộ.

Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng       năm 2020.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, chánh Văn phòng Bộ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA);

- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA);

- Các doanh nghiệp kiểm toán;

- Công báo; VP Ban chỉ đạo TW về PC tham nhũng;

- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Cục QLKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung của Dự thảo ----

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM