Dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Tác phẩm, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được đăng phát trên báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và blog cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, Internet. Mời các bạn cùng tìm hiểu 

Dự thảo thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:          /2017/TT-BTTTT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUẢN LÝ XUẤT BẢN  VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định đề án và quản lý hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, gồm:

a) Xuất bản phẩm điện tử của nhà xuất bản được xuất bản, phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử);

b) Tác phẩm, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nội dung về chính trị, ngoại giao, kinh tế, lịch sử, tôn giáo, địa lý, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật phát hành trên các phương tiện điện tử (môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử) nhằm mục đích kinh doanh, tuyên truyền, phổ biến đến nhiều người.

2. Tác phẩm, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này được đăng phát trên báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và blog cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về cung cấp thông tin trên mạng viễn thông, Internet.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.

2. Nhà xuất bản tham gia xuất bản; tổ chức, cá nhân tham gia phát hành xuất bản phẩm điện tử, tác phẩm, tài liệu quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Thông tư này trên môi trường mạng viễn thông, Internet và các thiết bị điện tử.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Điều 3. Mô tả điều kiện thiết bị, công nghệ, nhân lực và giải pháp kỹ thuật trong đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Trước khi đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân phải lập Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo Mẫu số 02, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT), trong đó mô tả chi tiết việc đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Các điều kiện về thiết bị, công nghệ, giải pháp kỹ thuật quy định tại Điều 45 Luật Xuất bản, Điều 17 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Điều 25 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT.

Trường hợp không thực hiện xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng Internet thì không phải mô tả điều kiện về việc có tên miền Internet quy định tại Điểm c Khoản 1 và Điểm c Khoản 2 Điều 45 Luật Xuất bản.

2. Có nhân lực kỹ thuật để điều hành và quản lý quá trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 4. Trách nhiệm thẩm định đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

1. Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tiếp nhận Đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử (sau đây gọi tắt là Đề án) do nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi đến để tiến hành thẩm định theo quy định sau đây:

a) Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được bản Đề án, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm chủ trì thẩm định nội dung Đề án và sao gửi các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này để phối hợp thẩm định.

Trường hợp bản Đề án không đúng mẫu hoặc không đủ thông tin theo mẫu quy định thì phải trả lại để nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện.

b) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của các cơ quan, đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm tổng hợp và có văn bản thẩm định gửi nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân nộp Đề án, trong đó nêu rõ việc chấp thuận hoặc lý do không chấp thuận nội dung Đề án.

2. Trách nhiệm phối hợp thẩm định Đề án:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao Đề án, cơ quan, đơn vị sau đây có trách nhiệm phối hợp thẩm định và gửi kết quả thẩm định về Cục Xuất bản, In và Phát hành:

a) Cục Tin học hóa có trách nhiệm thẩm định việc đáp ứng điều kiện về thiết bị, công nghệ và nhân lực kỹ thuật được mô tả trong Đề án;

b) Cục An toàn thông tin có trách nhiệm thẩm định việc đáp ứng điều kiện về giải pháp kỹ thuật an toàn thông tin được mô tả trong Đề án;

c) Trung tâm Internet Việt Nam có trách nhiệm thẩm định điều kiện về tên miền Internet Việt Nam mô tả trong Đề án (nếu có).

Điều 5. Định dạng và thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm điện tử trong trường hợp nộp lưu chiểu qua mạng Internet

1. Định dạng của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu qua Cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành, Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện Quốc gia Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Định dạng tệp tin của xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu là “.pdf”, “mp4”;

b) Việc chuyển định dạng khác của xuất bản phẩm điện tử sang định dạng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này phải đảm bảo tính toàn vẹn, không làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm điện tử.

2. Tại vị trí ghi số xác nhận đăng ký xuất bản của xuất bản phẩm điện tử và Tờ khai lưu chiểu, phải có chữ ký số hợp pháp của lãnh đạo nhà xuất bản; cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản tài liệu điện tử không kinh doanh hoặc người được lãnh đạo nhà xuất bản; cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản tài liệu điện tử không kinh doanh ủy quyền bằng văn bản.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2018.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Cục trưởng các Cục: Cục Xuất bản, In và Phát hành, An toàn thông tin, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các nhà xuất bản và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Cổng Thông tin điện tử, các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, CXBIPH

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM