Bài giảng Nhập môn Logic học

Logic là khoa học nghiên cứu về những hình thức và các quy luật logic của tư duy, nhằm đảm bảo tính đúng đắn cho quá trình nhận thức chân lý của con người. Logic hình thức và logic biện chứng đều là những khoa học nghiên cứu về quá trình tư duy của con người, tuy nhiên giữa hai hình thức thức này có những phương pháp nghiên cứu khác biệt về những vấn đề trên. Những vấn đề trung tâm của khoa học logic là các hình thức của tư duy (khái niệm, phán đoán, suy lý) và các quy luật của tư duy trong quá trình nhận thức. Mời bạn đọc cùng eLib.VN tham khảo bài giảng Nhập môn Logic học dưới đây nhé.

Bài giảng Nhập môn Logic học

Logic học nghiên cứu về tư duy, có nghĩa là nghiên cứu về quá trình thay đổi suy nghĩa của con người, nghiên cứu các bộ phận hợp thành của quá trình đó và các mối liên hệ ổn định, tất yếu được thiết lập giữa các bộ phận đó, sao cho sự suy nghĩ của chúng ta đạt được hiệu quả chân thực và đúng đắn.

Nghiên cứu về tư suy, Logic học có thể xem xét tư duy như một hệ thống ánh phản có qá trình phát sinh, hình thành phát triển. Tức là nghiên cứu tính biện chứng của các hình thức của tư duy, và các quy luật chi phối sự liên kết các hình thức ấy, chỉ ra bản chất vận động của tư duy một cách sâu sắc trong quá trình phản ánh đối tượng tồn tại ở trạng thái hiện thực - tức là tồn tại trong trạng thái chuyển hóa về chất của chúng - sự vật vừa là nó, lại vừa không là nó. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu như vậy thuộc chuyên ngành Logic biện chứng.

Mặt khác, Logic học lại có thể nghiên cứu tư duy với tư cách một hệ thống ảnh phản đã được định hình, mà không tính tới quá trình sinh thành hay phát triển của nó, Tức là chỉ nghiên cứu tính hình thức của tư duy, và phương thức liên kết các hình thức của tư duy trong sự phản ánh đối tượng tồn tại ở những phẩm chất xác định về chất, chứ không tính tới quá trình chuyển hóa về chất của đối tượng. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu đó thuộc chuyên ngành Logic hình thức.

Logic hình thức và Logic biện chứng tuy có phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu khác nhau, thậm chí đối lập nhau, nhưng Logic hình thức và Logic biện chứng lại có mối quan hệ hữu cơ với nhau, gắn bó thống nhất với nhau như hai bộ phận, hai trình độ, hai cấp độ của khoa học Logic nghiên cứu về tư duy trong quá trình phản ánh hiện thực khách quan. 

Bài giảng Nhập môn Logic học có nội dung bao gồm: 

Phần 1: Đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa của Logic học

Phần 2: Các quy luật logic cơ bản của tư duy hình thức

Phần 3: Các hình thức cơ bản của tư duy

Phần 4: Các thao tác logic cơ bản của tư duy

Phần 5: Tổng kết

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Bài giảng Nhập môn Logic học ---

Ngày:25/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM