Bài tập Javascript căn bản

Dưới đây là một số bài tập dùng javascript để viết một số chương trình căn bản nhằm giúp các bạn nắm rõ hơn và ôn lại kiến thức cũ.

Bài tập Javascript căn bản

1. Bài tập tìm số lớn - nhỏ nhất với javascript

Ta sẽ viết một chương trình cho người dùng nhập các con số vào cho tới khi không nhập nữa, sau đó sẽ xuất thông tin ra số nào lớn nhất và số nào nhỏ nhất.

Để giải quyết bài này chúng ta sẽ có ý tưởng như sau:

 • Khai báo hai biến min và max để lưu giá trị nhỏ nhất và lớn nhất
 • Sử dụng hàm prompt() để lấy thông tin. Hàm này nếu ta nhấn hủy thì sẽ trả về NULL
 • Sử dụng vòng lặp while để yêu cầu người dùng nhập vào cho tới khi họ hủy. Vì khi click hủy sẽ có giá trị null nên điều kiện dừng của vòng lặp while là NULL
 • Cuối cùng dùng lệnh document.write để in ra màn hình.
<script language="javascript">
  // Hai biến lưu min và max
  var min = null;
  var max = null;

  // Biến lưu giá trị người dùng nhập vào
  var value = '';

  // trong khi người dùng chưa nhấn Hủy 
  // vì người dùng nhấn hủy tức là value = null,
  // thì sẽ dừng vòng lặp
  while (value != null)
  {
    // Lấy giá trị
    value = prompt("Nhập số, nếu muốn dừng thì không nhập gì");

    // Nếu người dùng nhấn hủy thì không thực thi những đoạn code bên trong
    if (value != null)
    {
      // Nếu nhập lần đầu thì gán cả hai min và max bằng value
      if (min == null){
        min = value;
        max = value;
      }
      else 
      {
        // ngược lại sẽ kiểm tra gán min và max
        if (min > value){
          min = value;
        }
        if (max < value){
          max = value;
        }
      }
    }
  }  

  // In ra trình duyệt
  document.write("Min là " + min +", Max là " + max);

</script>

2. Bài tập giải phương trình bậc nhất với javascript

Phương trình bậc nhất có dạng ax + b = 0. Như vậy ta có các trường hợp nghiệm như sau:

 • Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình vô số nghiệm
 • Nếu a # 0 và b = 0 thì nghiệm là x = 0
 • Nếu a = 0 và b # 0 thì phương trình vô nghiệm
 • Nếu a # 0 và b # 0 thì nghiệm là x = -b/a

Vì ta có hai số a, b là người dùng nhập vào, còn x là nghiệm nên ta sẽ viết chương trình cho người dùng nhập vào a, b rồi tính toán trên hai biến này. Các bạn xem code như sau:

<script language="javascript">
  
  function giai_pt_bac_nhat(a, b)
  {
    if (a == 0 && b == 0){
      alert('Phương trình vô số nghiệm');
    }
    else if (a != 0 && b == 0){
      alert('Phương trình có nghiệm x = 0');
    }
    else if (a == 0 && b != 0){
      alert("Phương trình vô nghiệm");
    }
    else {
      alert('Phương trình có nghiệm x = ' + (-b/a));
    }
  }

  giai_pt_bac_nhat(1,0);
  
</script>

3. Bài tập kiểm tra số chính phương với javascript

Định nghĩa: Số chính phương là số có căn bậc hai là một số tự nhiên không có dấu chấm động. Ví dụ 4 là số chính phương vì căn bậc hai của 4 bằng 2. Còn 5 không phải là số chính phương vì căn bậc hai của nó là số có dư  phần dấu chấm động.

Như vậy để giải bài này ta chỉ cần kiểm tra căn bậc hai của nó có tròn hay không, nếu số tròn không dư phần số phẩy ở sau thì là số chính phương. Và để kiểm tra một số có dư hay không thì ta chia nó cho 1 là được, ví dụ 1.2 % 1 = 0.2

<script language="javascript">
  
  function so_chinh_phuong(a)
  {
    // Ta dùng hàm Math.sqrt để lấy căn bậc 2
    // sau đó chia lấy dư với 1, nếu bằng 0 thì là số chính phương, 
    // ngược lại thì không phải là số chính phương
    if (Math.sqrt(a) % 1 == 0){
      alert(a + " là số chính phương");
    }
    else {
      alert(a + " không phải là số chính phương");
    }
  }
  
  so_chinh_phuong(4);
  so_chinh_phuong(12);
  so_chinh_phuong(13);
</script>

Trên đây là một số bài tập JavaScript cơ bản. Hy vọng qua ba bài tập javascript căn bản này sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức javascript căn bản. Chúc các bạn thành công!

Ngày:06/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM