Cú pháp trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nên các đoạn mã của nó thường được tổ chức theo những quy tắc rõ ràng và thống nhất. Trong bài viết này eLib.VN sẽ chia sẻ chi tiết về cú pháp của JavaScript và ví dụ về khối lệnh trong Javascript. 

Cú pháp trong JavaScript

1. Giới thiệu chung về JavaScript

JavaScript có thể được thực hiện bởi sử dụng các lệnh JavaScript mà được đặt trong thẻ HTML <script>... </script> trong một trang web.

Thẻ <script> báo cho trình duyệt biết rằng tất cả văn bản ở giữa các thẻ này như là một script. Ví dụ một cú pháp trong JavaScript đơn giản như sau:

<script ...>
  JavaScript code
</script>

Sau đây là 2 thuộc tính quan trọng của thẻ script:

 • Language − Thuộc tính này xác định ngôn ngữ scripting nào bạn đang sử dụng. Giá trị của nó sẽ là javascript. Mặc dù các phiên bản gần đây của HTML (và XHTML) cho phép không cần sử dụng thuộc tính này nữa.
 • Type − Thuộc tính này là những gì được đề nghị sử dụng và giá trị của nó nên được thiết lập là "text/javascript".

Ví dụ:

<script language="javascript" type="text/javascript">
  JavaScript code
</script>

2. Chương trình JavaScript đầu tiên - Hello World

Ví dụ sau sẽ in ra dòng chữ Hello World!:

<html>
  <body>
   <script language="javascript" type="text/javascript">
     <!--
      document.write("Hello World!")
     -->
   </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Hello World!

Trong ví dụ trên kiểu ghi chú bắt đầu bằng dấu <!– và kết thúc bằng //–> trong cặp thẻ <script>. Khi gặp ghi chú này, nếu trình duyệt không hỗ trợ Javascript (hoặc tắt Javascript), thì trình duyệt sẽ bỏ qua và không thực thi các lệnh Javascript, nó xem những lệnh nằm giữa <!-- và //--> như là một comment.

3. Khoảng trắng

JavaScript bỏ qua khoảng trống, tab, và dấu xuống dòng. Bạn có thể sử dụng khoảng trắng, tab, và dòng mới tự do trong chương trình Javascipt của mình và bạn tự do định dạng code sao cho dễ dàng để đọc và hiểu.

4. Dấu chấm phảy ";" là tùy ý

Không giống như lập trình Java hay PHP đấu chấm phảy ";" là bắt buộc khi kết thúc một lệnh. Nhưng trong Javascipt điều này là không bắt buộc. Có nghĩa là bạn có thể dụng hoặc không cũng được. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên dùng để cho code tường minh hơn.

Ví dụ không sử dụng dấu chấm phảy:

<script language="javascript" type="text/javascript">
  <!--
   document.write("Hello World!")
   document.write("Hello JavaScript!")
  //-->
</script>

Ví dụ sử dụng dấu chấm phảy:

<script language="javascript" type="text/javascript">
  <!--
   document.write("Hello World!");
   document.write("Hello JavaScript!");
  //-->
</script>

5. Phân biệt kiểu chữ

JavaScipt phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ biến studentName và StudentName là 2 biến khác nhau.

6. Comment trong JavaScript

Có 2 kiểu comment trong JavaScript đó là một dòng và nhiều dòng.

 • Comment 1 dòng: // và <!--
 • Commnet nhiều dòng: /* các comment của bạn */

Ví dụ:

<script language="javascript" type="text/javascript">
  <!--
  
   // đây là commnet 1 dòng trong JavaScript
  
   /*
   * đây là comment nhiều dòng trong JavaScript
   * nó giống như comment trong ngôn ngữ C, C++, Java
   */
  
  //-->
</script>

Trên đây là bài viết của eLib.VN về Cú pháp trong JavaScript. Cú pháp của JavaScript phần lớn được vây mượn từ Java, nhưng JS cũng chịu ảnh hưởng từ cú pháp của các ngôn ngữ lập trình khác như Awk, Perl và Python. JavaScript là ngôn ngữ lập trình sử dụng chuẩn kí tự Unicode và khi viết cũng cần phải lưu ý phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Ngày:03/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM