Dự thảo thông tư danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo 

Dự thảo thông tư danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia

BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:       /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng      năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG QUỐC GIA DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016;

Căn cứ đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 1802/BHXH-DVT ngày 16 tháng 5 năm 2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu.

Điều 1. Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Tiêu chí, nguyên tắc xây dựng danh mục

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu được xây dựng căn cứ theo các tiêu chí, nguyên tắc tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2017.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất và đề xuất việc cập nhật, bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục thuốc cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- BHXHVN;

- Các Thứ trưởng BYT;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thuộc Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, Ngành;

- Cổng TTĐT BYT, Website Cục QLD;

- Lưu: VT, PC, QLD (2b);

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM