Dự thảo thông tư về sửa đổi, bổ sung thông tư số 43/2013/TT-BYT

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo 

Dự thảo thông tư về sửa đổi, bổ sung thông tư số 43/2013/TT-BYT

BỘ Y TẾ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:       /2017/TT-BYT Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

DỰ THẢO

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 43/2013/TT-BYT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Sửa đổi các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều 3 Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 như sau:

“1. Tuyến 1 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Bệnh viện hạng đặc biệt;

b) Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế;

c) Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế) hoặc thuộc các Bộ, ngành khác được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật.

2. Tuyến 2 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Bệnh viện hạng II trở xuống trực thuộc Bộ Y tế;

b) Bệnh viện hạng I, hạng II trực thuộc Sở Y tế hoặc thuộc các Bộ, ngành khác, trừ các bệnh viện đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Tuyến 3 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Bệnh viện hạng III, hạng IV, bệnh viện chưa xếp hạng, trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh ở những địa phương chưa có bệnh viện huyện, bệnh xá công an tỉnh;

b) Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh.

4. Tuyến 4 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

b) Trạm xá, trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

c) Phòng khám bác sỹ gia đình.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 7 năm 2017.

2. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP);

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ thuộc BYT;

- Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị trực thuộc BYT;

- Y tế các Bộ, ngành;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Trang TTĐT của Cục QLKCB;

- Lưu: VT, PC, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM