Mẫu C77-HD: Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp

Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp được lập ra nhằm xác định cơ quan BHXH tỉnh, huyện quản lý đã hoặc chưa chi trả trợ cấp bảo hiểm hàng tháng, chưa chi trả trợ cấp mai táng phí cho đối tượng. Dưới đây là Mẫu Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp (Mẫu C77-HD) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C77-HD: Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp

1. Mục đích lập Giấy giới thiệu trả lương hưu

Xác định cơ quan BHXH tỉnh, huyện quản lý đã hoặc chưa chi trả trợ cấp bảo hiểm hàng tháng, chưa chi trả trợ cấp mai táng phí đến thời điểm chuyển đi tỉnh khác, huyện khác để tiếp tục quản lý hồ sơ, chi trả lương hưu,trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp mai táng phí cho đối tượng.

2. Đối tượng sử dụng Giấy giới thiệu trả lương hưu

Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp áp dụng cho các đối tượng sau:

- Đối tượng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển về hưởng tại nơi cư trú;

- Đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng chuyển hưởng chế độ tại nơi cư trú tại huyện hoặc tỉnh khác;

- Đối tượng đã giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần chuyển về nơi cư trú chi trả.

3. Phương pháp lập Giấy giới thiệu trả lương hưu

Đối với những đối tượng di chuyển trong nội tỉnh để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH: BHXH huyện nơi chi trả chế độ lập giấy giới thiệu để gửi đến BHXH huyện nơi đối tượng di chuyển đến, đồng thời lập báo giảm theo mẫu quy định gửi BHXH tỉnh để làm căn cứ lập danh sách chi trả (cắt giảm danh sách chi trả tại huyện giới thiệu đi và bổ sung danh sách chi trả tại huyện giới thiệu đến).

Đối với những đối tượng di chuyển đi tỉnh khác để nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm: BHXH tỉnh căn cứ Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc Thông báo của Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trường hợp hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng di chuyển), lập giấy giới thiệu và kèm theo hồ sơ của đối tượng đến BHXH tỉnh nơi đối tượng di chuyển đến; đồng thời cắt giảm đối tượng trong danh sách chi trả tại huyện nơi đối tượng đang hưởng chế độ.

Lưu ý một số nội dung ghi chép:

- (1), (3), (4) Ghi rõ chế độ BHXH mà đối tượng được hưởng như: Hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần hoặc bảo hiểm thất nghiệp ........

- (2) Ghi rõ nguồn kinh phí đảm bảo chi trả là Ngân sách nhà nước, Quỹ BHXH hoặc Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

- (5) Đối với người bắt đầu hưởng chuyển về hưởng chế độ tại nơi cư trú ở tỉnh khác, ghi rõ chưa chi trả chế độ; đối với người đang hưởng chuyển đến tỉnh, huyện khác hưởng chế độ, ghi rõ đã chi trả lương hưu hoặc trợ cấp đến hết ngày ...... tháng ........ năm ........

- (6) Ghi số tiền lương hưu, trợ cấp được hưởng tương ứng với từng chế độ

Đối với các loại trợ cấp không có trong chế độ được hưởng thì không hiển thị.

4. Mẫu Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp (Mẫu C77-HD)

Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp (Mẫu C77-HD)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp (Mẫu C77-HD) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM