10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin học 9 năm 2019 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin học 9 năm 2019 có đáp án sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Tin học 9 năm 2019 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 1

TRƯỜNG THCS PHAN HUY CHÚ

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

Câu 2: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu với máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng WAN và mạng LAN    

B. Mạng không dây

C. Mạng có dây    

D. Mạng LAN

Câu 3: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Là mô hình khách-chủ (server-client)

B. Máy chủ (server)

C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)

D. Máy trạm (client, workstation)

Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. html    

B. thnl    

C. Pascal    

D. thml

Câu 5: Nêu một số máy tìm kiếm?

A. http://www.youtube.com    

B. http://www.google.com.vn

C. Cả A và B đều đúng    

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,...

B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera,…

C. Chrome, Opera, Word, Excel,...

D. FireFox, Chrome, Opera, Word,...

Câu 7: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

A. Lacal Area Network    

B. Local Are Network

C. Locel Area Networld    

D. Local Area Network

Câu 8: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Máy tính,dây dẫn, modem và dây điện thoại

B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối

C. Máy tính và internet

D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

Câu 9: Mạng WAN được viết tắt của các từ nào?

A. Wede Area Network    

B. World Area Networld

C. Work Are Network    

D. Wide Area Network

Câu 10: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng WAN    

B. Mạng không dây

C. Mạng LAN    

D. Mạng có dây

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 1

1.C            2.D             3.A             4.A             5.C

6.B             7.D             8.B             9.D            10.A

2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 2

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

Câu 2: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào?

A. Mạng WAN và mạng LAN    

B. Mạng không dây

C. Mạng có dây    

D. Mạng LAN

Câu 3: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Máy trạm.    

B. Là mô hình khách-chủ.

C. Máy chủ.    

D. Máy chủ và Máy trạm.

Câu 4: Nêu một số máy tìm kiếm?

A. http://www.youtube.com    

B. http://www.google.com.vn

C. Cả A và B đều sai    

D. Cả A và B đều đúng

Câu 5: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng không dây    

B. Mạng WAN

C. Mạng LAN    

D. Mạng có dây

Câu 6: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

A. Lacal Area Network    

B. Local Are Network

C. Locel Area Networld    

D. Local Area Network

Câu 7: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,...

B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera,…

C. Chrome, Opera, Word, Excel,...

D. FireFox, Chrome, Opera, Word,...

Câu 8: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối

C. Máy tính và internet

D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

Câu 9: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal    

B. thnl    

C. html    

D. thml

Câu 10: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình duyệt web;    

B. Trình lướt web;

C. Trình thiết kế web;    

D. Trình soạn thảo web.

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề kiểm tra 15p HK1 số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 3

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây    

B. Mạng không dây

C. Mạng LAN    

D. Mạng WAN

Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,...

B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera,…

C. Chrome, Opera, Word, Excel,...

D. FireFox, Chrome, Opera, Word,...

Câu 3: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal    

B. html    

C. thnl    

D. thml

Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu với máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng LAN    

B. Mạng không dây

C. Mạng có dây    

D. Mạng WAN và mạng LAN

Câu 5: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Máy trạm (client, workstation)

B. Máy chủ (server)

C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)

D. Là mô hình khách-chủ (server-client)

Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm?

A. http://www.youtube.com    

B. http://www.google.com.vn

C. Cả A và B đều đúng    

D. Cả A và B đều sai

Câu 8: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào?

A. Local Area Network    

B. Local Are Network

C. Locel Area Networld    

D. Lacal Area Network

Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Máy tính,dây dẫn, modem và dây điện thoại

B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối

C. Máy tính và internet

D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

Câu 10: Mạng WAN được viết tắt của các từ nào?

A. Wede Area Network    

B. World Area Networld

C. Work Are Network    

D. Wide Area Network

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề kiểm tra 15p HK1 số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 4

TRƯỜNG THCS LONG SƠN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình duyệt web;    

B. Trình lướt web;

C. Trình thiết kế web;    

D. Trình soạn thảo web.

Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,...

B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera,…

C. Chrome, Opera, Word, Excel,...

D. FireFox, Chrome, Opera, Word,...

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng không dây    

B. Mạng WAN

C. Mạng LAN    

D. Mạng có dây

Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào?

A. Mạng WAN và mạng LAN    

B. Mạng không dây

C. Mạng có dây    

D. Mạng LAN

Câu 5: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

-----Còn tiếp-----

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 5

TRƯỜNG THCS MINH LONG

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet được gọi là:

A. Trình duyệt web;                                    

B. Trình lướt web;   

C. Trình thiết kế web;                                             

D. Trình soạn thảo web.

Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng không dây    

B. Mạng WAN         

C. Mạng LAN               

D. Mạng có dây

Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là  những loại mạng nào?

A. Mạng WAN và mạng LAN                                

B. Mạng không dây

C. Mạng có dây                                                       

D. Mạng LAN

Câu 5: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

-----Còn tiếp-----

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 – Số 6

TRƯỜNG THCS MINH TIẾN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 9

NĂM HỌC 2019-2020

Câu 1: Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

A. Hình ảnh;           

B. Video;                   

C. Âm thanh;             

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2: Trang web GOOGLE làm được việc gì sau đây?

A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin theo yêu cầu của người dùng.

B. Liệt kê danh sách các trang web liên quan đến chủ đề cần tìm thông qua từ khóa.

C. Chỉ tìm được thông tin dạng văn bản, không tìm được thông tin dạng hình ảnh.

D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

A. Tổ chức và khai thác thông tin;           

B. Thư điện tử;

C. Gửi bưu phẩm;                                       

D. A và B.

Câu 4: Hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi 1 văn phòng thuộc mạng nào dưới đây?

A. Mạng có dây.     

B. Mạng diện rộng  

C. Mạng cục bộ            

D. Mạng không dây

Câu 5: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:

A. Thiết bị đầu cuối                        

B. Môi trường truyền dẫn  

C. Thiết bị kết nối mạng                 

D. Giao thức truyền thông.

-----Còn tiếp-----

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 số 7

Trường THCS Ngô Chí Quốc

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Tin học 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 số 8

Trường THCS Dương Văn Thì

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Tin học 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 số 9

Trường THCS Lê Văn Tám

Đề kiểm tra 15 phút HK1 

Môn: Tin học 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 Tin học 9 số 10

Trường THCS Đống Đa

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Tin học 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM