10 đề kiểm tra 15p HK1 môn Sinh lớp 9 năm 2018 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh 9 năm 2018 có đáp án sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề kiểm tra 15p HK1 môn Sinh lớp 9 năm 2018 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 1

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH 9

Năm học 2018 - 2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Câu 1. Di truyền học là gì? Biến dị là gì? Biến dị và di truyền có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Câu 2. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

1. Di truyền học nghiên cứu

A. quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

B. cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

C. cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị.

D. quy luật và bản chất của hiện tượng di truyền và biến dị.

2. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là gì?

A. Tính trạng (đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể).

B. Cặp tính trạng tương phản (hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng).

C. Dòng thuần chủng (giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước).

D. Cả A, B và C.

3. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì

A. dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

B. thực hiện phép lai có hiệu quả cao.

C. dễ tác động vào sự biểu hiện các tính trạng.

D. cả B và C.

4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì?

A. Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

B. Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

C. Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

D. Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

5. Thế nào là kiểu gen?

A. Kiếu gen là tổng hợp toàn bộ các gen có trong cơ thể sinh vật.

B. Kiểu gen là tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

C. Kiểu gen bao gồm toàn bộ gen trội được biểu hiện ra kiểu hình.

D. Cả A và B.

ĐÁP ÁN

Câu 1. (5 điểm)

- Di truyền học là môn khoa học nghiên cứu bản chất và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Di truyền là hiện tượng truyền đạt các đặc tính hay tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

- Biến dị và di truyền là hai hiện tượng song song và gắn liền với quá trình sản. Những kiến thức cơ sở về di truyền học đề cập cơ sở vật chất, cơ chế và quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

 Câu 2. (5 điểm)

1. Di truyền học nghiên cứu quy luật và bản chất của hiện tượng di truyền và biến dị.
  • Chọn D.
2. Một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Di truyền học là:

- Tính trạng (đặc điểm cụ thể về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể).

- Cặp tính trạng tương phản (hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng một tính trạng).

- Dòng thuần chủng (giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống thế hệ trước).

  • Chọn D.

3. Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện các phép lai vì dễ theo dõi sự biểu hiện của các tính trạng.

  • Chọn A.

4. Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

  • Chọn B.

5. Kiểu gen là tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể, thường chỉ xét một vài cặp gen đang được quan tâm.

  • Chọn B.

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN NGHIÊM

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH 9

Năm học 2018 - 2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Câu 1. (5 điểm)

- Thế nào là tính trạng trội và tính trạng lặn? Quy luật phân li được phát biểu như thế nào?

Câu 2. (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ vì

A. tính trạng trội át tính trạng lặn.

B. gen trội át hoàn toàn gen lặn.

C. gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

D. cả A và B.

2. Hiện tượng đồng tính là

A. hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng giống nhau.

B. hiện tượng các cơ thể lai chỉ mang tính trạng có ở một bên bố hay mẹ.

C. hiện tượng các cơ thể lai mang tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

D. hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng có ở cả bố và mẹ.

3. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính vì

A. tính trạng trội át tính trạng lặn

B. gen trội át hoàn toàn gen lặn.

C. gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

D. cả A và B.

4. Phát biểu nào sau đây là đúng vể quy luật phân li?

A. Trong quá trình phát sinh giao tử, có hiện tượng giao tử thuần khiết, có sự phân li tính trạng.

B. Trong cơ thể lai F2 thể hiện cả tính trạng trội và tính trạng lặn theo tỉ lệ trung bình là 3 trôi : 1 lặn.

C. Trong cơ thể lai F1, nhân tố di truyền lặn không bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyển phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

5. Ở mèo, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn không thuần chủng × Lông ngắn thuần chủng

Kết quả kiểu hình ở F1 là:

A. 100% lông ngắn

B. 100% lông dài

C. 1 lông ngắn : 1 lông dài

D. 3 lông ngắn : 1 lông dài

ĐÁP ÁN

Câu 1. (5 điểm)

- Tính trạng trội: Là tính trạng biểu hiện khi có kiểu gen ở dạng đồng hợp tử hoặc dị hợp tử. Trong thực tế, có trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn.

- Tính trạng lặn: Là tính trạng chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng lặn.

- Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

 Câu 2. (2 điểm)

1. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ vì gen trội át không hoàn toàn gen lặn.

  • Chọn C.

2. Hiện tượng đồng tính là hiện tượng các cơ thể lai đều mang tính trạng giống nhau.

  • Chọn A.

3. Khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F1 đồng tính vì gen trội át hoàn toàn gen lặn.

  • Chọn B.

4. Phát biểu đúng là D, Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyển phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

  • Chọn D.

5. Ở mèo, lông ngắn > lông dài.

P : Lông ngắn không thuần chủng (Aa) × Lông ngắn thuần chủng (AA)

F: AA : Aa

100% lông ngắn

  • Chọn A.

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 3

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH HỌC 9

NĂM HỌC: 2018-2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Câu 1. (5 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất

1.  Ý nghĩa cùa phép lai phân tích là gì?

A. Xác đinh đươc thể dị hợp để sử dụng trong chọn giống

B. Xác đinh được thể đồng hợp để sử dụng trong chọn giống

C. Xác đinh được tính trạng trung gian để sử dụng trong chọn giống

D. Cả A và B

2.  Màu lông do 1 gen quy định. Khi lai cá thể lông trắng với lông đen đều thuần chủne thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Tiếp tục cho F­giao phối với nhau được có kết quả về kiểu hình là

A. lông xanh da trời: 1 lông đen : 2 lông trắng

B. 2 lông đen : 1 lông xanh da trời : 1 lông trắng

C. 2 lông xanh da trời : 1 lông đen : 1 lông trắng

D. 1 lông đen : 1 lông xanh da trời : 1 lông trắng

3. Trội không hoàn toàn có

A. kiểu hình của F1 biểu hiện tính trạng trung gian giữa bố và mẹ.

B. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn.

C. F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 trội : 1 lặn.

D. cả A và B.

4. Cặp nhân tố di truyền quy định tính trạng có đặc điểm gì?

A. Phân li đồng đều về mỗi giao tử.

B. Cùng phân li về mỗi giao tử.

C. Hoà lẫn vào nhau khi phân li về mỗi giao tử.

D. Át chế nhau khi phân li về mỗi giao tử.

5.   Hiện tượng phân tính là gì?

A. Hiện tượng F1 biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

B. Hiện tượng F2 biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

C. Hiện tượng cơ thể lai biểu hiện cả tính trạng trội và lặn.

D. Hiện tượng cơ thể lai biểu hiện cả tính trạng của bố và của mẹ và có thể cả tính trạng mới.

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 4

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH 9

Năm học: 2018-2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Câu 1.(5 điểm)

Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì? Biến dị tổ hợp được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

Câu 2. (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1.  Các biến dị tổ hợp được tạo ra

A. trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F1.

B. trong sinh sản hữu tính, xuất hiện ở cả F1 và F2.

C. trong sinh sản hữu tính, chỉ xuất hiện ở F2.

D. trong sinh sản hữu tính, không bao giờ xuất hiện ở F2.

2.  Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li độc lập?

A. Mỗi cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.

B. Sự di truyền của các cặp tính trạng phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.

C. Các cặp nhân tố di truyền đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

D. Cả A và B

3. Thế nào là biến dị tổ hợp?

A. Sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ làm xuất hiện các kiểu hình mới.

B. Sự xuất hiện các tổ hợp mới của các tính trạng ở bố mẹ trong quá trình lai giông.

C. Là loại biến dị di truyền phát sinh ở thế hệ lai do sự tổ hợp lại các nhân tố di truyền của P.

D. Cả A, B và C.

4. Quy luật phân li độc lập có ý nghĩa gì?

A. Giải thích được tại sao sinh giới lại đa dạng và phong phú.

B. Giải thích được tại sao sinh sản hữu tính có nhiều ưu điểm hơn sinh sản vô tính.

C. Là cơ sở di truyền học của biện pháp lai hữu tính trong chọn giống.

D. Cả A, B và C.

-----Còn tiếp-----

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 5

TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH 9

Năm học: 2018 - 2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Câu 1 (5 điểm)

Quy luật phân li độc lập được phát biểu như thế nào và có ý nghĩa gì?

Cầu 2 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1.  Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp?

A. Do các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

B. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

C. Do có những tác động vật lí, hoá học trong quá trình hình thành giao tử.

D. Cả A và B.

2. Phát biểu nào sau đây sai về quy luật phân li?

A. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

B. Trong cơ thể lai F2 thể hiện cả tính trạng trội và tính trạng lặn theo tỉ lệ trung bình là 3 trội : 1 lặn.

C. Trong cơ thể lai F1, nhân tố di truyền lặn không bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử, có hiện tượng giao tử thuần khiết, có sự phân li tính trạng.

-----Còn tiếp-----

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 6

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 SINH 9

NĂM HỌC: 2018-2019

Môn: Sinh học – Lớp 9

Câu 1. (5 điểm)

Cho ví dụ phân biệt hiện tượng trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn.

Câu 2. (5 điểm) Chọn câu trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Số kiểu giao tử được hình thành là

A. 4n

B. 2n

C .3n

D. (3:1)n

2. Các con có nhóm máu A, B, AB không có nhóm máu O, kiểu gen của bố mẹ là

A. IAI× IAIO

B. IAIO × IBIO

C. IBI× IOIO

D. IAIO  × IOIO

3. Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyển độc lập các cặp tính trạng là

A. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn.

B. mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng phải tồn tại trên một cặp NST.

C. các gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

D. các gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn.

-----Còn tiếp-----

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 7

Trường THCS Xuân Ngọc

Đề kiểm tra môn Sinh học 9

Năm học: 2018 – 2019

Số câu: 5 Trắc nghiệm, 1 tự luận

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 8

Trường THCS Võ Nguyên Giáp

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Năm học 2018 - 2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Số câu: 5 Trắc nghiệm, 1 tự luận

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 9

Trường THCS Nguyễn Thị Định

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Năm học 2018 - 2019

Môn: Sinh học - Lớp 9

Số câu: 5 Trắc nghiệm, 1 tự luận

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Sinh 9 số 10

Trường THCS Nguyễn Thị Định

Bài kiểm tra 15 phút – Năm học : 2018 – 2019

Môn: Sinh học 9

Số câu: 5 Trắc nghiệm, 1 tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM