Giải bài tập SGK Toán 11 Nâng cao Bài 4: Vi phân

Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 11 Nâng cao trang 215, 216 với nội dung gồm 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập thật tốt.

Giải bài tập SGK Toán 11 Nâng cao Bài 4: Vi phân

1. Giải bài 39 trang 215 SGK Đại số & Giải tích 11 Nâng cao

Tính vi phân của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x\) tại điểm \(x = {\pi \over 3}\) ứng với ∆x = 0,01 ; ∆x = 0,001.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính vi phân tại điểm x0:

\(df({x_0}) = f'({x_0})\Delta x\)

Hướng dẫn giải:

\(\eqalign{ & df\left( {{x_0}} \right) = f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x.\, \text{ Ta có }\,f'\left( x \right) = 2\cos 2x \cr & df\left( {{\pi \over 3}} \right) = 2\cos {{2\pi } \over 3}.\Delta x = - \Delta x \cr} \)

Với \(\Delta x = 0,01\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi \over 3}} \right) = - 0,01\)

Với \(\Delta x = 0,001\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi \over 3}} \right) = - 0,001\)

2. Giải bài 40 trang 216 SGK Đại số & Giải tích 11 Nâng cao

Tính vi phân của các hàm số sau:

a) \(y = {{\sqrt x } \over {a + b}}\) (a và b là các hằng số).

b) \(y = x\sin x\)

c) \(y = {x^2} + {\sin ^2}x\)

d) \(y = {\tan ^3}x\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức \(dy=y'dx\).

Hướng dẫn giải:

a) Ta có:

\(y' = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{a + b}}} \right)' \) \(= \frac{1}{{a + b}}.\left( {\sqrt x } \right)'\) \( = \frac{1}{{a + b}}.\frac{1}{{2\sqrt x }} \) \( = \frac{1}{{2\left( {a + b} \right)\sqrt x }}\)

\(\Rightarrow dy = {1 \over {2\left( {a + b} \right)\sqrt x }}dx\)

b) \(y' = \sin x + x\cos x\)

\(\Rightarrow dy = y'dx = \left( {\sin x + x\cos x} \right)dx\)

c) \(y' = \left( {{x^2} + {{\sin }^2}x} \right)' \)

\(= 2x + 2\sin x\cos x \\= 2x + \sin 2x\)

Vậy \(dy = y'dx = \left( {2x + \sin 2x} \right)dx\).

d) Ta có:

\(y' = \left( {{{\tan }^3}x} \right)' \)

\(= 3{\tan ^2}x.\left( {\tan x} \right)' \)

\(= 3{\tan ^2}x.\dfrac{1}{{{{\cos }^2}x}} \)

\(= 3{\tan ^2}x\left( {1 + {{\tan }^2}x} \right)\)

Vậy \(dy = y'dx = 3{\tan ^2}x\left( {1 + {{\tan }^2}x} \right)dx\)

3. Giải bài 41 trang 216 SGK Đại số & Giải tích 11 Nâng cao

Áp dụng công thức (2), tìm giá trị gần đúng của các số sau (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

a) \({1 \over {0,9995}}\)

b) \(\sqrt {0,996} \)

c) \(\cos 45^\circ 30'\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức (2): \(f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x\)

Hướng dẫn giải:

a) Xét hàm số \(f\left( x \right) = {1 \over x},\,\text{ ta có }\,f'\left( x \right) = {{ - 1} \over {{x^2}}}\)

Đặt \({x_0} = 1,\Delta x = - 0,0005\) và áp dụng công thức gần đúng:

\(f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x\)

Ta được: \({1 \over {{x_0} + \Delta x}} \approx {1 \over {{x_0}}} - {1 \over {x_0^2}}.\Delta x\)

\(\Rightarrow \frac{1}{{1 + \left( { - 0,0005} \right)}} \approx \frac{1}{1} - \frac{1}{{{1^2}}}.\left( { - 0,0005} \right)\)

Hay: \({1 \over {0,9995}} \approx 1 + 0,0005 = 1,0005\)

b) Xét

\(\eqalign{ & f\left( x \right) = \sqrt x \,\text{ ta có }\,f'\left( x \right) = {1 \over {2\sqrt x }} \cr & {x_0} = 1,\Delta x = - 0,004 \cr & f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x \cr & \Rightarrow \sqrt {{x_0} + \Delta x} \approx \sqrt {{x_0}} + \frac{1}{{2\sqrt {{x_0}} }}\Delta x \cr &\Leftrightarrow \sqrt {1 + \left( { - 0,004} \right)} \approx \sqrt 1 + \frac{1}{{2\sqrt 1 }}.\left( { - 0,004} \right)\cr & \Leftrightarrow \sqrt {0,996} \approx 1 - {1 \over 2}.0,004 = 0,998 \cr} \)

c) Xét hàm số f(x) = cos x, ta có: \(f'\left( x \right) = - \sin x.\)

Đặt \({x_0} = {\pi \over 4},\Delta x = {\pi \over {360}}\)

(Vì \({\pi \over {360}} = 30'\)) và áp dụng công thức gần đúng trên, ta được:

\(\eqalign{ & \cos \left( {{\pi \over 4} + {\pi \over {360}}} \right) \approx \cos {\pi \over 4} - \sin \left( {{\pi \over 4}} \right).{\pi \over {360}} \cr & \text{Vậy }\,\cos 45^\circ 30' \approx {{\sqrt 2 } \over 2} - {{\sqrt 2 } \over 2}.{\pi \over {360}} \approx 0,7009 \cr} \)

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM