Dự thảo quyết định quản lý hoạt động trong không gian đi bộ

Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu. Mời các bạn cùng tham khảo thêm qua bài viết sau .

Dự thảo quyết định quản lý hoạt động trong không gian đi bộ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:       /2020/QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng    năm 2020

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN ĐI BỘ KHU VỰC HỒ HOÀN KIẾM VÀ PHỤ CẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 12 năm 2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm tại Tờ trình số      /TTr-UBND ngày   /    /2020 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      /     /2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; Giám đốc các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm; Trưởng Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm; Chủ tịch UBND các phường Tràng Tiền, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Gai quận Hoàn Kiếm và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc Hội Thành phố;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các đ/c PCT UBND Thành phố;

- Các cơ quan, báo đài Thành phố;

- Văn phòng UBND Thành phố;

- Trung tâm Tin học Công báo;

- Cổng GTĐT Thành phố;

- Lưu: VT, UBND quận Hoàn Kiếm (04b). H(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 
Ngày:26/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM