Luận án TS: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu sự khác biệt giữa tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của nhóm công ty công bố thông tin lợi thế thương mại và nhóm công ty không công bố thông tin lợi thế thương mại.

Luận án TS: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Hầu hết các nghiên cứu về LTTM chủ yếu được thực hiện ở những nền kinh tế phát triển, nơi mà các chuẩn mực kế toán về LTTM tương đối hoàn thiện, các kế toán viên đã có nhiều kinh nghiệm giải quyết đối với LTTM phát sinh từ hợp nhất, đồng thời các nhà đầu tư cũng có trình độ và hiểu biết khá đầy đủ về LTTM. Ngược lại, trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam hiện nay, LTTM còn là một vấn đề mới và phức tạp đối với các doanh nghiệp. Kế toán của các doanh nghiệp còn đang rất lúng túng đối với việc xác định, đo lường và ghi nhận LTTM. Do đó, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thông tin LTTM đối với GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam có ý nghĩa về mặt kinh tế, để từ đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp đối với các chủ thể như Bộ Tài Chính, các công ty niêm yết, các công ty kiểm toán và người sử dụng báo cáo tài chính.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về ảnh hưởng của thông tin LTTM công bố trên báo cáo tài chính hợp nhất đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Phạm vi nội dung nghiên cứu: Luận án chỉ tập trung vào nghiên cứu LTTM dương (positive goodwill). Tác giả đánh giá ảnh hưởng của thông tin LTTM đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017. So sánh tác động của thông tin LTTM đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trước và sau khi thông tư 202/2014/TT-BTC có hiệu lực. Nghiên cứu sự khác biệt giữa tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của nhóm công ty công bố thông tin LTTM và nhóm công ty không công bố thông tin LTTM

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận án đã chứng minh rằng thông tin LTTM có tác động đến GTTT của các công ty. Như vậy, người sử dụng báo cáo tài chính cần quan tâm tới thông tin này. Đặc biệt, các nhà đầu tư cần nâng cao trình độ 7 hiểu biết về LTTM để từ đó đánh giá được tính đầy đủ, trung thực và hợp lý của thông tin LTTM trình bày trên báo cáo tài chính của các công ty. Các công ty kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát chất lượng thông tin kế toán LTTM trình bày trên báo cáo tài chính. Chính vì vậy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các kiểm toán viên cần được nâng cao. Đồng thời, các công ty kiểm toán có thể hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc đo lường và xác định giá trị hợp lý của các tài sản, nợ phải trả để tính toán giá trị LTTM lần đầu và đánh giá suy giảm giá trị LTTM ở các năm tiếp theo. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nghiên cứu

Tổng quan nghiên cứu về lợi thế thương mại

Khoảng trống nghiên cứu

2.2  Cơ sở lý luận về lợi thế thương mại và giá trị thị trường

Cơ sở lý luận về lợi thế thương mại

Cơ sở lý luận về giá trị thị trường của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Mối quan hệ giữa lợi thế thương mại và giá trị thị trường - Lý thuyết thị trường hiệu quả

2.3 Phương pháp nghiên cứu

Quy trình nghiên cứu

Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu

Thu thập dữ liệu

Phân tích dữ liệu

2.4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Thực trạng công bố thông tin lợi thế thương mại của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đánh giá ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đánh giá ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến tăng trưởng trung bình giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thảo luận về kết quả nghiên cứu

2.5 Khuyến nghị đối với các bên liên quan

Khuyến nghị đối với Bộ Tài Chính

Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp

Khuyến nghị đối với các nhà đầu tư

Khuyến nghị đối với các công ty kiểm toán

Khuyến nghị đối với các Hội nghề nghiệp

Khuyến nghị đối với các trường đại học

3. Kết luận

LTTM ngày càng trở nên quan trọng và có ảnh hưởng đối với người sử dụng báo cáo tài chính. Tuy nhiên, kế toán LTTM là một vấn đề phức tạp khi lập báo cáo tài chính hợp nhất. Việc đo lường LTTM không chính xác và công bố thông tin LTTM không đầy đủ có thể ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính.

Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về ảnh hưởng của thông tin LTTM đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Luận án đã chứng minh thông tin LTTM có tác động tích cực đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Điều này khẳng định các nhà đầu tư coi LTTM là một tài sản mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho công ty ngay cả trong điều kiện của nền kinh tế đang phát triển. 

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Tài Chính (2005), Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5), ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2005.

Bộ Tài Chính (2014), Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Đoàn Thị Hồng Nhung (2017), 'Lợi thế thương mại: Thực trạng và giải pháp khi áp dụng IFRS tại Việt Nam', Kỷ yếu hội thảo Đào tạo kế toán, kiểm toán theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội, Hà Nội, tr. 234-240.

Đoàn Thị Hồng Nhung (2018), “Tổng quan các nghiên cứu về mối quan hệ giữa lợi thế thương mại và giá trị thị trường của doanh nghiệp”, Kỷ yếu công trình khoa học năm 2018, Trường đại học Thăng Long, tr. 233-237.

Nguyễn Thị Đông và Đoàn Thị Hồng Nhung (2018), “Đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất”, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 183, tr. 12-14.

Đoàn Thị Hồng Nhung (2019), “Công bố thông tin đo lường lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính hợp nhất: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam”, Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 186, tr. 61-64.

4.2 Tiếng Anh

Ahmed, A. S. and Guler (2007), 'Evidence on the Effects of SFAS 142 on the Reliability of Goodwill Write-offs', SSRN Electronic Journal, truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2016, từ liên kết sau: https://www.researchgate.net/publication/240488503_Evidence_on_the_Effects _of_SFAS_142_on_the_Reliability_of_Goodwill_Write-Offs.

Boubakri, N., Sadok, E. G., Omrane, G. and William, L. M. (2018), 'The market value of government ownership', Journal of Corporate Finance, Vol. 50, pp. 44-65.

Boya, C. M. (2019), 'From efficient markets to adaptive markets: Evidence from the French stock exchange', Research in International Business and Finance, Vol. 49, pp. 156-165.

Brown, S. J. and Warner, J. B. (1980), 'Measuring security price performance', Journal of Financial Economics, Vol. 8(3), pp. 205-258.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ Kế toán trên ---

  • Tham khảo thêm

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM