10 Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 có đáp án năm 2019

Xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 có đáp án  năm 2019

1. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 1

TRƯỜNG THPT XUÂN TRƯỜNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài:  90phút; (50 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Cho hàm số \\(y = \left( {1 - m} \right){x^4} - m{x^2} + 2m - 1\). Tìm m để đồ thị hàm số có đúng 3 điểm cực trị?

A. \(0 \le m \le 1\)

B. \(m \le 0 \vee m \ge 1\)

C. \(0 < m < 1\)

D. \(m < 0 \vee m > 1\)

Câu 2: Người ta muốn xây một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m (hình vẽ bên). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây bồn đó và thể tích thực của bồn chứa bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể)

A. 1182 viên; 8800 lít  

B. 1180 viên; 8820 lít  

C. 1180 viên; 8800 lít  

D. 1182 viên; 8820 lít

Câu 3: Cho hàm số \(y = x + \frac{1}{{x + 2}}\) , giá trị lớn nhất của hàm số trên  là

A. \(\frac{1}{2}\)

B. \(\frac{9}{4}\)

C. 2

D. 0

Câu 4: Cho hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} + 3x + 1\) có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung là:

A. \(y =  - 8x + 1\)

B. \(y = 3x + 1\)

C. \(y = 3x - 1\)

D. \(y = 8x + 1\)

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết AB = a; \(AD = a\sqrt 3 \). Hình chiếu S lên đáy là trung điểm H cạnh AB; góc tạo bởi SD và đáy là \({60^0}\).Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

A. Đáp án khác 

B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 5 }}{5}\)

C. \(\frac{{{a^3}\sqrt {13} }}{2}\)

D. \(\frac{{{a^3}}}{2}\)

Câu 6: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai mặt phẳng (SAC) và (SAB) cùng vuông góc với (ABCD). Góc giữa (SCD) và (ABCD) là 60o. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

Câu 7: Hàm số  \(y = {x^4} - 2m{x^2} - 3m + 1\) đồng biến trên khoảng (1; 2) với m

A. m ≦ -1                      

B. m ≦ 1                        

C. m ≧ -1                      

D. m ≧ 1

Câu 8: Cho hàm số  \(y = \frac{{2x + 1}}{{ - x + 1}}\) (C) Chọn  phát biểu đúng?

A. Hàm số đồng biến trên \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\);

B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–\(\infty \); 1) và (1; +\(\infty \));

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–\(\infty \); 1) và (1; +\(\infty \)).

D. Hàm số nghịch biến trên \(R\backslash \left\{ { - 1} \right\}\);

Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số \)y = \frac{1}{{\sqrt {2x} }}\) tại điểm \(A\left( {\frac{1}{2};1} \right)\) có phương trình là:

A. \(2x + 2y = 3\)

B. \(2x - 2y =  - 1\)

C. \(2x + 2y =  - 3\)

D. \(2x - 2y = 1\)

Câu 10: Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng 96 cm2. Thể tích của khối lập phương đó là:

A. 91 cm\(^3\)                        B. 84 cm\(^3\)                       

C. 48 cm\(^3\)                        D. 64 cm\(^3\)

Câu 11: Số đường tiệm cận của hàm số  \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} + 2x} }}{{x - 2}}\) là.

A. 2                                 B. 1                                

C. 0                                 D. 3

Câu 12: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = \sqrt {5 - {x^2}}  + 2x\) là

A. \(\sqrt 5 \)

B. 3

C. \(2\sqrt 5 \)

D. 5

Câu 13: Cho khối lăng trụ ABCA’B’C’ có thể tích là V, thể tích của khối chóp C’.ABC là:

A. \(\frac{1}{3}V\)

B. \(\frac{1}{2}V\)

C. 2V

D. \(\frac{1}{6}V\)

Câu 14: Cho một khối chóp có thể tích bằng . Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống  lần thì thể tích khối chóp lúc đó bằng:

A. \(\frac{V}{{27}}\)

B. \(\frac{V}{{6}}\)

C. \(\frac{V}{{3}}\)

D. \(\frac{V}{{9}}\)

Câu 15: Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khi đó M.m bằng:

A. 0

B. \(\frac{25}{{4}}\)

C. \(\frac{25}{{8}}\)

D. 3

--- Để xem tiếp nội dung từ câu 16 đến câu 50 của Đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 12 bấm XEM ONLINE hoặc TẢI VỀ---

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 – ĐỀ SỐ 1

2. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 N

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN: KHỐI 12

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

(16 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)

Mã đề thi 121

Họ và tên thí sinh: ..................................................................... SBD: .............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\) là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên \(R\backslash \left\{ 1 \right\}\) .                

B. Hàm số luôn nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;{\rm{ }}1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\).

C. Hàm số luôn đồng biến trên \(R\backslash \left\{ 1 \right\}\) .                    

D. Hàm số luôn đồng biến trên \(\left( { - \infty ;{\rm{ }}1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\).

Câu 2. Hỏi hàm số \(y = \frac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x - 2\) nghịch biến trên khoảng nào?

A.  \((5; + \infty )\)                           

B.  \(\left( {2;3} \right)\)                     

C.  \(\left( { - \infty ;1} \right)\)                      

D. \(\left( {1;5} \right)\)

Câu 3. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0.                    B. 2.

C. 3.                    D. 1.

Câu 4. Cho hàm số \(y =  - {x^3} + 3x\). Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại \(y_{CĐ}\) và giá trị cực tiểu \(y_{CT}\)  của hàm số đã cho là

A. \({y_{CT}} =  - {y_{CĐ}}\).                    

B. \({y_{CT}} =  3 {y_{CĐ}}\).                     

C. \({y_{CT}} =   {y_{CĐ}}\).                       

D. \({y_{CT}} = 2{y_{CĐ}}\)

Câu 5. Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y = \frac{{\sqrt {x + 4}  - 2}}{{{x^2} + x}}\) là

A. 3.                                B. 0.                               

C. 2.                                D. 1.

---Để xem tiếp nội dung từ câu 6-16 và phân tự luận của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 3

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT TEN LƠ MAN

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN: KHỐI 12

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

(16 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận)

Mã đề thi 122

Họ và tên thí sinh: ..................................................................... SBD: .............................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm số \(y =  - {x^4} + 4{x^2} + 1\) nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây ?

A. \(\left( { - \sqrt 3 ;0} \right); \left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\).       

B. \(\left( { - \sqrt 2 ;\sqrt 2 } \right)\).                  

C. \(\left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\).             

D. \(\left( { - \sqrt 2 ;0} \right);\left( {\sqrt 2 ; + \infty } \right)\).

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (0, 1).                          

B. ( – 1, 1) .                

C. ( – 1, 0).                   

D. (–\(\infty \), 1).

Câu 3. Điểm cực đại của hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2} - 2\) là

A. – 2                               

B. \(\left( {0; - 2} \right).\)                    

C. \(\left( { - 2;2} \right).\)                     

D. 0

Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f’(x) = x(x – 1)(x + 2)2, \(\forall x \in R\). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là.

A. 0.                                 

B. 3.                             

C. 2.                               

D. 1.

Câu 5. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{1}{{3x + 2}}\) là:

A. 1.                                    

B. 3.                          

C. 4.                                 

D. 2.

---Để xem tiếp nội dung từ câu 6-16 và phần trắc nghiệm của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2011-2012

MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài : 90 phút

(4 câu tự luận)

Câu I. (4 điểm)

Cho hàm số \(y = 4{x^3} - 12{x^2} + (2m + 1)x + 3 - m\) ,  (1) ( m là tham số)

1. Với m=4, hàm số (1) trở thành  \(y = 4{x^3} - 12{x^2} + 9x - 1\) (2)

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (2).

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (2), biết tiếp tuyến đi qua điểm M(2;1).

-----Còn tiếp-----

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Chú ý : Dưới đây chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ. Nếu học sinh giải cách khác mà đúng thì chấm và cho điểm từng phần tương ứng.

-----Đề xem đầy đủ đề nhấn XEM ONLINE hoặc TẢI VỀ-----

5. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 5

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TOÁN - LỚP 12

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề tự luận)

6. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 6

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

Số câu: 25 câu trắc nghiệm

Thời gian: 45 phúy

Năm học: 2016-2017

7. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 7

Trường: THPT Lê Quý Đôn

Số câu: 50 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 8

Trường: THPT Ngọc Tảo

Số câu: 2 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2015-2016

9. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 9

Trường: THPT B Hải Hậu

Số câu: 50 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 90 phút

Năm học: 2017-2018

10. Đề thi giữa HK1 môn Toán 12 số 10

Trường: THPT Xuân Trường

Số câu: 50 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 590 phút

Năm học: 2017-2018

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM