10 đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 năm 2019 có đáp án

Xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 có đáp án và lời giải chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề thi giữa HK1 môn Tin học 12 năm 2019 có đáp án

1. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 1

TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sau khi thiết kế bảng, nếu ta không chọn khóa cho bảng thì

A. Access tự động tạo khóa chính cho bảng                                         

B. Access không cho lưu

C. Access không cho nhập dữ liệu                                                         

D. Thoát khỏi Access.

Câu 2: Để tìm kiếm và thay thế dữ liệu trong bảng ta chọn biểu tượng nào sau đây?

A. Biểu tượng    

B. Biểu tượng    

C. Biểu tượng  

D. Biểu tượng 

Câu 3: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :

A. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số

B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

C. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ       

D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu liệu

Câu 4: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột.

A. Format                  

B. Data type                     

C. Field size                    

D. Field name

Câu 5: Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

A. Thiết kế và cập nhật                               

B. Trang dữ liệu và thiết kế

C. Thiết kế và bảng                        

D. Chỉnh sửa và cập nhật

Câu 6: Để xóa bản ghi trong Table ta chọn:

A. File → Delete Record;    

B. View → Delete Record; 

C. Insert → Delete Record;

D. Edit → Delete Record; 

Câu 7: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu  mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng.

A. Table – Create Table by using wizard                                   

B. Query – Create Query by using wizard

C. Form – Create Form by using wizard                                    

D. Report – Create Report by using wizard

Câu 8: Thành phần chính của hệ QTCSDL:

A. Bộ xử lý truy vấn và bộ quản lý dữ liệu                                             

B. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu

C. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ quản lý tập tin                                          

D. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn

Câu 9: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right-click à  tên table, chọn à Delete ?

A. Đổi tên table                     

B. Tạo cấu trúc mới cho table        

C. Xoá table  

D. Lưu cấu trúc của table

Câu 10: Trên Table ở chế độ Datasheet View, Nhấn Ctrl+F ?

A. Mở hộp thoại Font                                                          

B. Mở hộp thoại Relationships      

C. Mở hộp thoại Edit Relationships                                              

D. Mở hộp thoại Find and Replace

Câu 11: Trên Table ở chế độ Design, thao tác chọn Edit à Delete Rows ?

A. Hủy khoá chính cho trường hiện tại.                                       

C. Xoá trường hiện tại

B. Tạo khoá chính cho trường hiện tại                                        

D. Thêm trường mới vào trên trường hiện tại

Câu 12: Các đối tượng cơ bản trong Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi.                              

B. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo.

C. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo                             

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo.

Câu 13: Bản ghi của Table chứa những gì

A. Chứa tên trường                                              

B. Chứa tên cột

C. Chứa độ rộng của trường                              

D. Chứa các giá trị của cột

Câu 14: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là

A. Xóa các dữ liệu không cần đến nữa   

B. Cập nhật dữ liệu 

C. Tìm kiếm và hiển thị dữ liệu     

D. In dữ liệu.

Câu 15: Giả sử có Table NHANVIEN gồm các field: MaNV, MaDonVi, HoTen, MucLuong. Để tính BHXH = 5% MucLuong, ta lập field tính toán như sau:

A. BHXH: 0.05*[MucLuong]                                

B. BHXH= 5/100*[MucLuong]

C. BHXH= 0.5*[MucLuong]                                 

D. BHXH: 0.5*[MucLuong]

Câu 16: Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo lập 1 CSDL?

(1) Chọn nút Create            

(2) Chọn File – New           

(3) Nhập tên file cơ sở dữ liệu                 

(4) Chọn Blank Database

A. (1) → (3) → (4) → (2)                                   

B. (2) → (4) → (3) → (1)

C. (1) → (2) → (3) → (4)                                   

D. (4) → (3) → (2) → (1)

B. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1: Khái niệm về Cơ sở Dữ Liệu và Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Câu 2: Khái niệm biểu mẫu, so sánh cách nhập trực tiếp với bảng và cách sử dụng biểu mẫu?

Câu 3: Em hãy phát biểu về Lọc dữ liệu ?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIN HỌC 12 – SỐ 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1A            2B             3C             4D

5B             6D             7C            8A

  9C            10D           11C           12C

13D          14C           15A           16B

 

B. PHẦN TỰ LUẬN                                                                       

Câu 1: Khái niệm về

a) CSDL:

a) Cơ sở dữ liệu là gì?

Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một đối tượng nào đó (như trường học, bệnh viện, ngân hàng, nhà máy...), được lưu trữ trên bộ nhớ máy tính để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

b)  Hệ quản trị CSDL:

Là phần mềm cung cấp mô trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và tìm kiếm thông tin của CSDL, được gọi là hệ quản trị CSDL (hệ QTCSDL-DataBase Manegement System)

Câu 2: Biểu mẫu

a) Khái niệm về Form: Là đối tượng giúp cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng.

b) So sánh cách cập nhật trực tiếp với bảng và cách sử dụng biễu mẫu

Câu 3: Lọc

Table Datasheet

Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu

Lọc / Huỷ bỏ lọc

+ Lọc theo ô dữ liệu đang chọn: Chọn ô rồi nháy nút , Access sẽ lọc ra tất cả các bản ghi có giá trị của trường tương ứng bằng với giá trị trong ô được chọn.

+ Lọc theo mẫu: Nháy nút , rồi nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu, sau đó nháy nút  để lọc ra tất cả các bản ghi thoả mãn điều kiện

2. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 2

TRƯỜNG THPT BÀN TÂN ĐỊNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1:Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Câu 2: Trong hệ CSDL, cho một phần của bảng HOCSINH như sau:

a. Bảng trên có mấy trường? Kiểu dữ liệu tương ứng của mỗi trường?

b. Trường nào có khả năng được chọn làm khóa chính cho bảng này nhất? Vì sao?

c. Nêu cách mẫu hỏi đưa ra tất cả các học sinh có điểm TBmon>=6.5

Câu 3: Trình bày các bước tạo báo cáo in ra danh sách các học sinh gồm Hoten (Họ tên), Ngaysinh (ngày sinh), TBmon(điểm trung bình môn hoc).Hãy nhóm theo giới tính(nam,nữ).

---(Để xem nội dung đáp án chi tiết của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

3. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 3

TRƯỜNG THPT QUẾ PHONG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Câu 2: Trong hệ CSDL, cho một phần của bảng NHANVIEN như sau:

  

a. Bảng trên có mấy trường? Kiểu dữ liệu tương ứng của mỗi trường?

b. Trường nào có khả năng được chọn làm khóa chính cho bảng này nhất? Vì sao?

c. Nêu cách tạo mẫu hỏi đưa ra những nhân viên có mức lương >=1768000

Câu 3: Trình bày các bước tạo báo cáo in ra danh sách các nhân viên gồm Ten(tên),  NgayLam (Ngày vào cơ quan), Luong (Lương). Hãy nhóm theo giói tính (nam,nữ).

---(Để xem nội dung đáp án chi tiết của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

4. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 4

TRƯỜNG THPT LINH TRUNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: Hãy giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

Câu 2: Hãy trình bày các chức năng của các đối tượng chính trong một CSDL của Microsoft Access?

Câu 3: Để quản lí điểm thi học kì, người ta tạo một tệp CSDL có tên THIHOCKI.MDB gồm các bảng sau:

a. Hãy tạo cấu trúc cho bảng BANGDIEM?

b. Hãy sắp xếp tên học sinh trong bảng HOCSINH theo thứ tự của bảng chữ cái?

c. Giả sử CSDL đã được thiết lập liên kết

+ Thiết kế một mẫu hỏi hiển thị danh sách gồm TEN, TENMONHOC và DIEMSO của những học sinh tham gia kiểm tra trong ngày 10/12/2009?

+ Thiết kế một mẫu hỏi để có được kết quả sau:

---Còn tiếp---

5. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 5

TRƯỜNG THPT PHAN THANH TÀI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. Để tạo lập và khai thác một CSDL ta cần phải có :  

A. CSDL và hệ QTCSDL.                    

B. Các thiết bị vật lí            

C.   A đúng và B sai                              

D. A , B đều đúng

Câu 2. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, muốn lọc các bản ghi theo ô, sau khi đã chọn ô dữ liệu, ta thực hiện thao tác

A Nhấn nút           

B. Nhấn nút

C. Nhấn nút

D. Cả B và C

Câu 3. Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột:

A. Field Name                          

B. Description                   

C. Date Type          

D.Field Properties

Câu 4. Để mở một bảng đã có trên  CSDL hiện tại ta thực hiện:

A. File/New/ Blank database.         

B. Nháy chuột vào .

C. Creat Table in Design View.     

D. File/Open/ Blank database.

Câu 5. Để tạo  mẫu hỏi, trong cửa sổ CSDL đang làm việc ta nháy chuột vào đối tượng nào là đúng?

A. Forms                                 

B. Queries                           

C. Table                        

D. Report

---Còn tiếp---

6. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 6

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 1

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN TIN HỌC 12

NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1. Thành phần cơ sở của Access là

A. Table                  

B. Field name                          

C. Record                       

D. Field                    

Câu 2. Một đối tượng trong Access có thể được tạo ra bằng cách:

A. Người dùng tự thiết kế.                      

B. Thiết kế, dùng  thuật sỹ hoặc kết hợp cả 2 cách   

C. Kết hợp thiết kế và thuật sỹ.                

D. Dùng các mẫu dựng sẵn.

Câu 3. Có mấy chế độ làm việc với các loại đối tượng

A. 5 chế độ                              

B. 3 chế độ                       

C. 4 chế độ                

D. 2 chế độ

Câu 4. Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần, ta thực hiện thao tác:

A. Create Table By Using Wizard                         

B. Record/ Sort/ Sort Ascending

C. Nhấn nút 

D. Cả a và b đều đúng.

Câu 5. Bảng điểm có các trường MOT_TIET, THI. Để tìm những HS có điểm một tiết trên 8 và điểm thi HK trên 5, dòng Criteria của trường THI, biểu thức điều kiện nào sau đây đúng:

A. [MOT_TIET] > “8” AND [THI] > “5”              

B. MOT_TIET > 8 AND THI > 5

C. AND ([MOT_TIET] > 8, [THI] > 5)                   

D. [MOT_TIET] > 8 AND [THI] > 5

---Còn tiếp---

7. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 7

Trường: THPT Quang Thọ

Số câu: 40 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 8

Trường: THPT Tân Tiến

Số câu: 25 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

9. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 9

Trường: THPT Hoàng Văn Thụ

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

10. Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 12 – Số 10

Trường: THPT Cẩm Giàng

Số câu: 12 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM