Câu hỏi và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp tham khảo

Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính, là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập và phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Dưới đây là 3 cuốn sách về Câu hỏi lý thuyết và bài tập, trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp mà eLib chia sẽ đến các bạn.

Câu hỏi và bài tập môn Tài chính doanh nghiệp tham khảo

1. Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp - TS. Bùi Văn Vần

Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp VN ngày càng phải đối mặt với nhiều cạnh tranh và thách thức để tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó, cùng với việc trang bị những kiến thức mới về quản lý tài chính doanh nghiệp thì việc trang bị những kiến thức mới về quản lý tài chính doanh nghiệp thì việc giúp sinh viên các chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính củng cố và nâng cao năng lực tư duy, rèn luyện kỹ năng lựa chọn, đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định tài chính trong tương lai là điều hết sức cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập  của giáo viên và sinh viên, cùng với việc biên soạn lại giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Bộ môn Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuồn “Hệ thống câu hỏi và Bài tập Tài chính doanh nghiệp”. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các bài tập Tài chính doanh nghiệp được biên soạn từ những lần trước, bổ sung thêm nhiều bài tập mới, phù hợp với những thay đổi của giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp, cũng như đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi kinh tế và những thay đổi trong công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp ở Việt Nam.

MỤC LỤC

PHẦN I: HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP

Chương 1: Tài chính DN và quản trị TCDN

Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền

Chương 3: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

Chương 4: Báo cáo tài chính và các hệ số tài chính

Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

Chương 6: Dự án đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 8: Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro

Chương 9: Đầu tư tài chính của doanh nghiệp

Chương 10: Nguồn vốn và  nguồn vốn ngắn của doanh nghiệp

Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp

Chương 12: Chi phí sử dụng của doanh nghiệp

Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của doanh nghiệp

Chương 14 & 15: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 17: Quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

Chương 18: Kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Chương 19: Giá trị doanh nghiệp

Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp

PHẦN II: HỆ THỐNG BÀI TẬP

Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền

Chương 3: Rủi ro và tỷ suất sinh lời

Chương 4: Báo cáo tài chính và các hệ số tài chính

Chương 5: Công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tài chính

Chương 6: Dự án đầu tư và dòng tiền của dự án đầu tư

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 8: Đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro

Chương 9: Đầu tư tài chính của DN

Chương 10: Nguồn vốn và nguồn vốn ngân hàng của doanh  nghiệp

Chương 11: Nguồn vốn dài hạn của DN

Chương 12: Chi phí sử dụng vốn của DN

Chương 13: Đòn bẩy tài chính và chính sách vay nợ của DN

Chương 14 & 15: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

Chương 16: Quản trị vốn kinh doanh của DN

Chương 17: Quản trị dòng tiền của DN

Chương 18: Kế toán tài chính DN

Chương 19: Giá  trị doanh nghiệp

Chương 20: Tài chính trong sáp nhập, hợp nhất và phá sản DN

Link xem sách Tại đây

2. Tài chính doanh nghiệp 300 câu hỏi trắc nghiệm

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên những kiến thức căn bản xuyên suốt có hệ thống nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà quản trị tài chính để đưa ra quyết định đầu tư, quyết định huy động vốn và quyết định phân phối lợi nhuận… cho phù hợp.

Nội dung cuốn sách được bố trí thành 7 phần với các câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể như sau:

A. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

Phần 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Phần 2: Các công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Phần 3: Quyết định đầu tư vốn của doanh nghiệp

Phần 4: Quyết định huy động vốn của doanh nghiệp

Phần 5: Quyết định phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp

Phần 6: Quản trị vốn và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

Phần 7: Các vấn đề tài chính đặc biệt

B. Đáp án

Link xem sách Tại đây

3. Tài chính doanh nghiệp - Lý thuyết, Bài tập và bài giải

Luồng gió đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đã thổi các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty từ các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ vào Việt Nam. Từ đó đến nay, những khái niệm quản trị lý thuyết tài chính công ty từng bước được học tập và truyền bá vào Việt Nam. Thẳng thắn mà nói đấy là một đóng góp quan trọng nhưng quan trọng hơn nữa là làm sao ứng dụng đước các khái niệm và lý thuyết tài chính được xây dựng và phát triển từ các nước tiên tiến vào bối cảnh của Việt Nam.

Phần lớn các sách tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính đã xuất bản ở Việt nam từ trước đến nay đều cố gắng và chỉ dừng lại ở mức độ biên dịch và giới thiệu các khái niệm và lý thuyết tài chính công ty ở Mỹ vào Việt nam, chứ chưa làm rõ và nhấn mạnh đến cách thức cũng như khả năng ứng dụng các khái niệm và lý thuyết này như thế nào. Kết quả là đọc giả, nhất là các bạn sinh viên chưa trải nghiệm qua thực tiễn ,cảm tháy khó hiểu và bối rối khi vận dụng vào thực tiễn.

Cuốn sách : “Tài chính doanh nghiệp” được nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ. Nét độc đáo của quyển sách không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nước ngoài  mà còn ở chỗ , trước tiên ,biết chắt lọc những khái niệm ,và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt nam và kế đến, trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi và đặc biệt ,dễ ứng dụng đối với đọc giả.

MỤC LỤC

Phần 1: Căn bản về tài chính công ty

Chương 1: tổng quan về quản trị tài chính công ty

Chương 2: thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền

Chương 3: quan hệ lợi nhuận và rủi ro

Chương 4: mô hình định giá tài sản vốn

Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư

Chương 5: định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính

Chương 6: đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định

Chương 7: Quyết định tồn quỹ và tồn kho

Chương 8: quyết định chính sách bán chịu và quản trị khoản phải thu

Phần 3: Phân tích và quyết định vốn

Chương 9: đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Chương 10: quyết định thuê hay mua tài sản

Chương 11: Quyết định nguồn vốn của công ty

Chương 12: Các lý thuyết về cơ cấu của công ty

Chương 13: Lý thuyết M&M về cơ cấu vốn của công ty

Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức và phòng ngừa rủi ro tài chính

Chương 14: quyết định chính sách cổ tức của công ty

Chương 15: quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính

Phần 5: Phân tích và hoạch định tài chính công ty

Chương 16: giới thiệu các báo cáo tài chính công ty

Chương 17: Phân tích các báo cáo tài chính công ty

Chương 18: Hoạch định và dự báo tài chính công ty

Link xem sách Tại đây

Ngày:08/01/2021 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM