Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học về quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Và là cơ sở để tích tụ - tập trung các nguồn lực tài chính nên nó gắn liền với quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ cho xã hội, hình thành tài chính tập trung thông qua thuế phí, lệ phí. Cùng eLib tham khảo bài giảng Tài chính doanh nghiệp dưới đây để tìm hiểu về Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp, tài sản cố định, lưu động,...

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là môn khoa học về quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cần có một chiến lược tài chính phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề tài chính mang lại hiệu quả cao trong quá trình quản lý và sử dụng vốn. 

Trong những năm qua cùng với sự đổi mới và phát triển của nền kinh tế thị thường, tài chính cũng có nhiều thay đổi để hòa nhập vào kinh tế thế giới. Các doanh nghiệp phải giải quyết hàng loạt các vấn đề về tài chính như tổ chức huy động, phân phối và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp ... 

Để đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, giúp cho quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên chuyên ngành kế toán - tài chính được thuận lợi, tác giả biên soạn Bài giảng Tài chính doanh nghiệp.

Tài liệu gồm 5 chương, được biên soạn trên cơ sở đề cương học phần Tài chính doanh nghiệp và cập nhật các văn bản pháp luật mới về tài chính doanh nghiệp như: Luật kế toán quy định các chuẩn mực về chi phí, doanh thu; Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT; Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 33/2005/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp nhà nước; Thông tư 18/2006/TT-BTC ngày 20/04/2006 hướng dẫn sủa đổi, bổ sung Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần Nhà nước ... 

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp có nội dung bao gồm các chương sau:

Chương 1: Bản chất và chức năng của tài chính doanh nghiệp

Chương 2: Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp

Chương 3: Tài sản lưu động và vốn lưu động trong doanh nghiệp

Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

Chương 5: Doanh thu, tiền thuế, lợi nhuân và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp. 

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp!

Ngày:08/01/2021 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM