Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương có đáp án

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều tài liệu tham khảo, eLib.VN xin giới thiệu tài liệu Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương có đáp án được sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm 4 phần như: Điền vào chỗ trống, trắc nghiệm, phát biểu đúng sai và tự luận đi kèm đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn!

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương có đáp án

PHẦN I: ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG

Câu 1: Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm hiểu xã hội một cách ........... và ............ hơn (có mục tiêu, khoa học)

Câu 2: Xã hội học là  .............. nghiên cứu về các nhóm người (môn khoa học)

Câu 3: Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu ............. các mối quan hệ của con người hơn là  hành vi .............. (bản chất, cá nhân)

Câu 4: Theo Durkheim, hành vi con người trong nhóm không thể tiên đoán được từ đặc điểm của ................ thành viên nhóm. Có cái gì đó được tạo ra mới lạ khi cá nhân trở thành một .................... (cá nhân, tập thể)

Câu 5:............................. trong nhóm xảy ra từng phần vì hầu hết thành viên của nó tin rằng cách nghĩ, cách cảm thụ và hành động của họ luôn là nhất (sự tuân thủ quy tắc)

Câu 6: Dù thành viên ...... quy cách nhóm của họ hay từ .......; những động thái, hành động trong một nhóm luôn không tiên đóan được từ sự hiểu biết các cá nhân trong nhóm (tuân thủ, áp lực xã hội)

Câu 7: Theo lịch sử, nhà nhân chủng học tập trung nghiên cứu .............. hoặc xã hội .............., trong khi các nhà xã hội học tập trung quan tâm đến ..........., xã hội .......... (chữ viết, nguyên thủy, tính tổng thể, công nghiệp)

Câu 8: Trong khi xã hội học và nhân chủng học tập trung nghiên cứu ........ của con người, tâm lý học quan tâm về khía cạnh ................... (nhóm và tập thể, cá nhân)

Câu 9: Xã hội học và kinh tế học gặp nhau trong mối quan tâm nghiên cứu về .......... trong lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế của đời sống xã hội (mối quan hệ tác động qua lại)

Câu 10: Các nhà chính trị học và các nhà chính trị xã hội học có cùng mối quan tâm về .................... xuất hiện trong các tổ chức chính trị và giữa các cơ quan chính trị (quan hệ xã hội)

PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến

a. Một học sinh đang tham dự lớp học

b. Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện

c. Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc được giao

d. Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò (X)

Câu 2: Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bỡi vì các thành viên

a. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất (X)

b. Không bao giờ sợ trả thù

c. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm

d. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù hợp với quan điểm cho họ

Câu 3: Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là

a. Tâm lý học

b. Khoa học chính trị

c. Công tác xã hội

d. Nhân chủng học (X)

Câu 4: Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân

a. Tâm lý học (X)

b. Chính trị học

c. Kinh tế học

d. Công tác xã hội

Câu 5: Nhà xã hội học đầu tiên đề ra chủ nghĩa thực chứng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào các vấn đề xã hội là

a. Emile Durkheim

b. Herbert Spencer

c.Auguste Comte (X)

d. Karl Marx

Câu 6: Herbert Spencer quan tâm lĩnh vực nào sau đây?

a. Giải thích xã hội thông qua mâu thuẫn giai cấp

b. Sử dụng một thực thể hữu cơ để giải thích sự ổn định xã hội (X)

c. Áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu các hiện tượng xã hội

d. Nhấn mạnh vai trò của các giá trị xã hội

Câu 7: Ai là người mô tả xã hội dưới góc độ xung đột giai cấp và sự phân bố của cải?

a. Emile Durkheim

b. Hebert Spence

c.Auguste Comte

d. Karl Marx (X)

Câu 8: Sự thống nhất xã hội bắt nguồn từ sự nhất trí các giá trị, quy tắc, và áp lực phải tuân theo được gọi là

a. Học thuyết định mệnh về kinh tế

b. Sự tĩnh tại xã hội

c. Sự thống nhất hữu cơ

d. Sự thống nhất mang tính máy móc (X)

Câu 9: Hiểu hành vi của người khác bằng việc đặt mình vào vị trí của họ được gọi là

a. Chủ nghĩa thực chứng

b. Tâm lý học

c. Verstehen (X)

d. Thực thể hữu cơ

Câu 10: Lý thuyết nào nhấn mạnh sự  đóng góp của mỗi phần trong xã hội góp phần hình thành một xã hội lớn hơn?

a. Lý thuyết xung đột

b. Xã hội học phê phán

c. Lý thuyết tương tác biểu tượng

d. Lý thuyết chức năng (X)

Câu 11: Khái niệm về trạng thái cân bằng động được xem là  một quan điểm thuộc lý thuyết

a. Tương tác biểu tượng

b. Xung đột

c. Chức năng (X)

d. Thực chứng

Câu 12: Kết quả không định trước và không được nhận thức rõ thuộc

a. Chức năng hiển nhiên

b. Phản chức ẩn (X)

c. Phản chức năng

d. Chức năng ngoại vi

Câu 13: Lý thuyết gì tập trung vào sự bất bình đẳng của mọi người trong xã hội

a. Tương tác biểu tượng

b. Xung đột (X)

c. Chức năng

d. Thực chứng

Câu 14: Nhà lý thuyết nào có cống hiến cho sự khởi đầu của lý thuyết tương tác?

a. Karl Marx

b. Talcott Parsons

c. Robet Merton

d. Georg Simel (X)

Câu 15: Ý nghĩa của biểu tượng

a. Được xác định bỡi những người tạo ra và sử dụng chúng (X)

b. Xác định bỡi những vật mà chúng thể hiện

c. Có một lượng hạn chế các hình thái

d. Không quan trọng trong mối liên hệ tương tác xã hội của con người

Câu 16: Câu nào sau đây không đúng theo lý thuyết tương tác biểu tượng

a. Chúng ta thực hiện hành vi theo những mối liên hệ thực tế trong xã hội của chúng ta

b. Những hành vi giao tiếp có chủ ý đều dựa trên những ý nghĩa mà chúng ta học từ những người khác

c. Những ý nghĩa tồn tại trong một thế giới khách quan và chúng ta phải thích nghi với chúng (X)

d. Hành vi của chúng ta thường xuyên được tạo ra trong thời điểm chúng ta giao tiếp với kẻ khác

Câu 17: Mô tả sự bất bình đẳng về thu nhập giữa nam và nữ về phương diện quyền lực hầu như là lĩnh vực của lý thuyết

a. Chức năng

b. Tương tác biểu tượng

c. Xung đột (X)

d. Thực chứng

Câu 18: Sự ra đời của xã hội học là do

a. Nhu cầu của nhận thức xã hội

b. Nhu cầu của hoạt động thực tiễn

c. Nhu cầu sủa sự phát triển xã hội

d. Cả ba ý trên đều đúng (X)

Câu 19: Ai là người quan niệm xã hội gồm có hai thành phần: tĩnh học xã hội (statical society) nghiên cứu cơ chế xã hội trong trạng thái tĩnh và động học xã hội (dynamic society) nghiên cứu xã hội trong trạng thái vận động liên tục

a. Emile Durkheim

b. August Comte (X)

c. Karl Marx

d. Herbert Spencer

Câu 20: Môn học chuyên quan sát sự thật xã hội, mô tả, ghi nhận và tiến hành thực nhằm tìm hiểu các hiện tuợng xã hội bằng kinh nghiệm và nhận thức thực chứng được gọi là

a. Xã hội học thực chứng (X)

b. Lý thuyết tiến bộ

c. Xã hội học đô thị

d. Xã hội học nông thôn

PHẦN III: NHỮNG CÂU PHÁT BIỂU SAU ĐÚNG HAY SAI?

Câu 1: Xã hội học và tâm lý học quan tâm nghiên cứu các nhóm người (S)

Câu 2: Sự thống nhất hữu cơ dựa trên tổng thể những vai trò được chuyên biệt hóa cao trong xã hội (Đ)

Câu 3: Công trình nghiên cứu của Durkheim về tự tử minh chứng rằng: Cuộc sống xã hội có thể giải thích thông qua những đặc điểm của nhóm  (Đ)

Câu 4: Lý thuyết xung đột nhấn mạnh đến những mâu thuẩn xã hội và biến đổi xã hội (Đ)

Câu 5: Theo lý thuyết xung độ, biến đổi xã hội luôn tiêu cực (S)

Câu 6: Trong giai đọan đầu của giới trẻ, trường học đóng vai trò như phương tiện điều khiển hành vi xã hội (Đ)

Câu 7: Sự bình đẳng về giáo dục chỉ tồn tại khi mọi người đều có quyền tiếp cận các trường học có chất lượng tương đương (Đ)

Câu 8: Bị bóc lột bỡi những tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia là mối quan ngại của các quốc gia phát triển (S)

Câu 9: Công nhân thuộc những ngành có vị thế nghề nghiệp thấp thường dễ thõa mãn với công việc hơn là những người có vị thế nghề nghiệo cao (S)

Câu 10: Sự tụt hậu về văn hóa xảy ra khi hai yếu tố văn hóa hoặc cấu trúc xã hội có mối liên quan chặt chẽ nhau thay đổi đột ngột hoặc ở những mức độ khác khau (Đ)

PHẦN IV: CÂU HỎI LUẬN

Câu 1: Từ những lý thuyết và vấn đề trình bày trong môn học này, hãy phân tích sở thích nghề nghiệp của bạn. Ví dụ, tại sao bạn thích học tập và làm việc trong lĩnh vực đang học? Việc lựa chọn của bạn có phải là do hướng dẫn của cha mẹ, áp lực, hay lời khuyên của thầy cô ở các lớp phổ thông? Lựa chọn này có phản ảnh các ưu tiên của xã hội, chính sách hay nhu cầu của xã hội hay không?

Câu 2: So sánh các quan điểm của 3 lý thuyết chính trong xã hội học: chức năng, xung đột, và tương tác. Sự mâu thuẫn giữa các quan điểm này là gì? Theo bạn những lĩnh vực nào là chồng lấp lên nhau? Bạn có ấn tượng với lý thuyết nào nhất? Tại sao?

Câu 3: Hãy lựa chọn một vấn đề xã hội mà bạn quan tâm, ví dụ như gia đình hoặc môi trường, hãy phân tích chúng dựa trên ít nhất hay lý thuyết xhh đã trình bày.

Câu 4: So sánh sự giống và khác nhau giữa những kiến thức khoa học và phi khoa học? Thảo luận những điểm mạnh, yếu của các phương oháo thu thậo và xử lý thông tin? Đạo đức trong nghiên cứu khoa học được nhìn nhận như thế nào?

Câu 5: Các nhà xã hội học cho rằng hành vi của con người thường không phải xuất phát từ bản năng mà là từ quá trình học hỏi. Hãy minh chứng cho nhận định này bằng việc so sánh những hành vi của con người và không phải của con người

Câu 6: Ngôn ngữ là một phương tiện để truyền đạt và thôn hiểu văn hóa. Hãy thảo luận những cách mà ngôn ngữ ảnh hưởng đến hành vi con người và làm cách nào nó bộc lộ đặc điểm văn hóa vốn có của xã hội nào đó đối với chúng ta.

Câu 7: Tại sao những khác biệt về văn hóa tồn tại trong xã hội chúng ta? Tại sao chủ nghĩa dân tộc trên thế giới này? Những mặt tốt / xấu của chủ nghĩa dân tộc? Cách đối phó?

Câu 8: Thảo luận sự thay đổi vai trò của giới trong xã hội ngày nay xét dưới góc độ nguyên nhân và kết quả. Những điều này có ảnh hưởng gì đến sự thay đổi cấu trúc gia đình và vấn đề hôn nhân?

Câu 9: Hãy nêu những lý do khiến bạn tin tưởng vào tương lai tươi sáng và những đắn đo về tương lai không tốt. Theo bạn vấn đề chủ yếu khiến bạn phải cân nhắc giữa hai khía cạnh là gì?

Câu 10: Nguyên nhân nào khiến xã hội là thay đổi? Nêu nguyên nhân và kết quả của các hướng thay đổi.

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Xã hội học đại cương có đáp án!

Để củng cố kiến thức và nắm vững nội dung bài học mời các bạn cùng làm Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án dưới đây

Trắc Nghiệm

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM