10+ mẫu tờ trình phê duyệt thông dụng

Tờ trình phê duyệt là một loại văn bản trình bày được sử dụng để đề xuất với cơ quản quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động, một phương án công tác, một công trình xây dựng hoặc một giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình không thể tự quyết định được. Hãy cùng eLib tìm hiểu về khái niệm tờ trình phê duyệt, cũng như cách viết tờ trình phê duyệt như thế nào!

10+ mẫu tờ trình phê duyệt thông dụng

1. Mẫu tờ trình phê duyệt là gì?

Tờ trình phê duyệt là một loại văn bản trình bày được sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động, một phương án công tác, một công trình xây dựng hoặc một giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình không thể tự quyết định được.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu tờ trình phê duyệt

 • Phần 1: Đưa ra lý do cần viết tờ trình. 
 • Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn đề xuất. Cần nêu theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất. 
 • Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên

3. Những lưu ý khi viết tờ trình phê duyệt

 • Mẫu tờ trình phê duyệt phải có đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Đảm bảo đẩy đủ các nội dung bắt buộc cần nêu trong tờ trình phê duyệt: Tên doanh nghiệp, Căn cứ theo quyết định nêu rõ,….
 • Nội dung trình bày trong “tờ trình phê duyệt” cần đảm bảo bố cục rõ ràng, không mắc các lỗi về kí tự đánh máy, lỗi chính tả.
 • Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn thảo mẫu “tờ trình phê duyệt”.

4. Mẫu tờ trình phê duyệt tham khảo

4.1 Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4.2 Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, thông tin dự án...

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

4.3 Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

4.4 Mẫu tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÌNH
-------

Số: …/TTr-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm 20...

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Nghị định số …/….NĐ-CP ngày ……… của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số ..../2020/TT-BTTTT ngày ………………… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan,

trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết với các nội dung chính sau:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:

2. Tổ chức, đơn vị lập (hoặc tư vấn lập) đề cương và dự toán chi tiết:

3. Mục tiêu, quy mô:

4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ:

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được thay đổi trong quá trình triển khai:

5. Kinh phí:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý:

- Chi phí tư vấn:

- Chi phí khác có liên quan:

- Chi phí dự phòng:

6. Nguồn vốn:

7. Địa điểm thực hiện:

8. Thời gian thực hiện:

9. Các nội dung khác (nếu có):

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT,...
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

4.5 Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

4.6 Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

4.7 Mẫu tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

Mẫu tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

4.8 Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo 10+ mẫu tờ trình phê duyệt đầy đủ nhé!

1. Mẫu tờ trình phê duyệt là gì?

Tờ trình phê duyệt là một loại văn bản trình bày được sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động, một phương án công tác, một công trình xây dựng hoặc một giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình không thể tự quyết định được.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu tờ trình phê duyệt

 • Phần 1: Đưa ra lý do cần viết tờ trình. 
 • Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn đề xuất. Cần nêu theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất. 
 • Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên

3. Những lưu ý khi viết tờ trình phê duyệt

 • Mẫu tờ trình phê duyệt phải có đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Đảm bảo đẩy đủ các nội dung bắt buộc cần nêu trong tờ trình phê duyệt: Tên doanh nghiệp, Căn cứ theo quyết định nêu rõ,….
 • Nội dung trình bày trong “tờ trình phê duyệt” cần đảm bảo bố cục rõ ràng, không mắc các lỗi về kí tự đánh máy, lỗi chính tả.
 • Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn thảo mẫu “tờ trình phê duyệt”.

4. Mẫu tờ trình phê duyệt tham khảo

4.1 Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4.2 Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, thông tin dự án...

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích

4.3 Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ

4.4 Mẫu tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÌNH
-------

Số: …/TTr-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm 20...

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin năm 2006;

Căn cứ Nghị định số …/….NĐ-CP ngày ……… của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số ..../2020/TT-BTTTT ngày ………………… của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan,

trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết với các nội dung chính sau:

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:

2. Tổ chức, đơn vị lập (hoặc tư vấn lập) đề cương và dự toán chi tiết:

3. Mục tiêu, quy mô:

4. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin chủ yếu:

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cần tuân thủ:

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho phép đơn vị sử dụng ngân sách được thay đổi trong quá trình triển khai:

5. Kinh phí:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý:

- Chi phí tư vấn:

- Chi phí khác có liên quan:

- Chi phí dự phòng:

6. Nguồn vốn:

7. Địa điểm thực hiện:

8. Thời gian thực hiện:

9. Các nội dung khác (nếu có):

Nơi nhận:
- Như trên;
- ………;
- Lưu: VT,...
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

4.5 Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

4.6 Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

4.7 Mẫu tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

Mẫu tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung

4.8 Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mẫu tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo 10+ mẫu tờ trình phê duyệt đầy đủ nhé!

Ngày:11/07/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM