Những mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng phổ biến nhất

Tờ trình đề nghị khen thưởng là mẫu văn bản nhằm trình lên cấp trên về việc đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập, công tác hay phong trào thi đua - khen thưởng. Dưới đây là những mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng phổ biến nhất, hãy cùng eLib tìm hiểu nhé!

Những mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng phổ biến nhất

1. Tờ trình đề nghị khen thưởng là gì?

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng là mẫu văn bản nhằm trình lên cấp trên về việc đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập, công tác hay phong trào thi đua - khen thưởng. 

2. Hướng dẫn cách viết mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng

  • Phần 1: Đưa ra lý do cần viết tờ trình. 
  • Phần 2: Đưa ra phần nội dung các vấn đề mà bạn muốn đề xuất khen thưởng. Cần nêu theo thứ tự, có khoa học. Trong phần này cần nêu ra các phương án cũng như phân tích và chỉ ra phương án nào mang tính chất khả thi nhất. 
  • Phần 3: Đưa ra những đề nghị, kiến nghị lên cấp trên

3. Những lưu ý khi viết tờ trình đề nghị khen thưởng

  • Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng phải có đầy đủ Quốc hiệu và tiêu ngữ.
  • Đảm bảo đẩy đủ các nội dung bắt buộc cần nêu trong tờ trình đề nghị khen thưởng: Tên cơ quan, Căn cứ theo quyết định nêu rõ,….
  • Nội dung trình bày trong “tờ trình đề nghị khen thưởng” cần đảm bảo bố cục rõ ràng, không mắc các lỗi về kí tự đánh máy, lỗi chính tả.
  • Ngôn ngữ trình bày hợp nội dung, mạch lạc, dễ hiểu không bay bổng, không sử dụng các phép ẩn dụ hoán dụ khi soạn thảo mẫu “tờ trình đề nghị khen thưởng”.

4. Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tham khảo

4.1 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thông dụng

Mẫu 1:

UBND TỈNH.......

SỞ NỘI VỤ

Số...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày .......tháng .........năm .......

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số ........... ngày ............ của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ..........;

Ngày ........, Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số .của Hội Cựu c.......hiến binh tỉnh ......về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn ............

Sau khi xem xét hồ sơ và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh . nhân dịp .........kỷ niệm .......năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu lần thứ VI, giai đoạn......... (có danh sách kèm theo).

Tiền thưởng cho mỗi tập thể là ......... đồng, mỗi cá nhân là . đồng; tổng......... số tiền thưởng là .......... đồng (Mười triệu,bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn) được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban TDKT tỉnh;

- Lưu: VT, …(8)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2:

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng thông dụng

4.2 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân

4.3 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành Ngân hàng

4.4 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành nông nghiệp

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành nông nghiệp

4.5 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành giáo dục

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng ngành giáo dục

4.6 Mẫu tờ trình đề nghị tặng thưởng ngành y tế

Mẫu tờ trình đề nghị tặng thưởng ngành y tế

4.7 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Viện kiểm sát tối cao

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Viện kiểm sát tối cao

4.8 Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm

TÊN CƠ QUAN
----------

Số: … /TTr….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…(1)…., ngày …. tháng …. năm ……

TỜ TRÌNH
V/v Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm 20….

                          Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh ……………..;

- Hội đồng TĐKT tỉnh.

- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số………..…ngày……tháng…...năm…….của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Quy định số…………về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ Công văn số …………………của Hội đồng TĐKT tỉnh.

- (Tên đơn vị) đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xét khen thưởng cho……………… tập thể và ………….. cá nhân, với các hình thức khen thưởng như sau: (ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, có danh sách kèm theo).

Đã có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao năm 20…..

Đề nghị UBND tỉnh, HĐTĐKT tỉnh xem xét, nhằm động viên phong trào thi đua yêu nước ở đơn vị, địa phương.

* Gửi kèm Tờ trình này là: Biên bản họp Hội đồng TĐKT; Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân; Bản đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị./.

Nơi nhận:

...................

...................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 


Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Các mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng!

Ngày:11/07/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM