Tiểu luận: Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

Tiểu luận Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp nghiên cứu kiểm tra về nội dung kết cấu, thực trạng các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính

Tiểu luận: Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

1. Mở đầu

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị nảy sinh trong quá trình phân phối của cải xã hội gắn liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền của doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các nhu cầu chung của xã hội. Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan trọng trong hệ thống tài chính nói chung và trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp nói riêng

2. Nội dung

2.1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác phân tích tài chính doanh nghiệp

Khái niêm phân tích tài chính doanh nghiệp

Mục đính phân tích tài chinh doanh nghiệp

Ý nghĩa phân tích tài chinh doanh nghiệp

Yêu cầu của công tác phân tích tài chinh doanh nghiệp

2.2 Nội dung và các phương pháp phân tích chủ yếu

Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Các phương pháp phân tích chủ yếu

Thông tin trong phân tích tài chính doanh nghiệp

Các tỷ số tài chính chủ yếu.

Những hạn chế và những nguyên tắc khi phân tích tài chính doanh nghiệp

2.3 Kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa của việc lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Nội dung và căn cứ lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

Phương pháp lập kế hoạch tài chính hàng năm của doanh nghiệp

3. Kết luận

Vốn bằng tiền là loại TSCĐ trực tiếp thỏa mãn mọi nhu cầu chi tiêt cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thiếu vốn bằng tiền sẽ làm giảm tính chủ động của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, gây khó khăn cho việc thanh toán. Việc lập kế hoạch nhu cầu vốn bằng tiền nhằm xác định nhu cầu tiền vả khả năng số tiền thu được nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu trong năm kế hoạch. Việc lập kế hoạch nhu cầu vốn bằng tiền đòi hỏi phải dự kiến được các khoản thu bằng tiền theo thời gian trong năm kế hoạch và dự kiến các khoản chi tiêu. Trên cơ sở cân đối giữa nhu cầu tiền và khả năng tự có về tiền, ta định lượng tiền thiếu (hoặc thừa) và cần có biện pháp giải quyết

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận ngân hàng trên--

Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM