NCKH: Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia châu á

NCKH Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia châu á mục đích đi tìm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và chênh lệch lãi suất thực mà các nghiên cứu lý thuyết đã đề cập 

NCKH: Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia châu á

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Đã từ rất lâu, phạm trù trao đổi hàng hóa dịch vụ đã không còn bó hẹp trong phạm vi giữa các cá nhân, chủ thể trong nền kinh tế mà đã đuwợc mở rộng ra giữa các quốc gia với nhau. Đặc biệt khi hội nhập và toàn cầu hóa đang là một xu thế hàng đầu trên thế giới thì khái niệm tỷ giá hối đoái đã dần trở thành một thuật ngữ quen thuộc và rất được quan tâm từ nhiều đối tượng, bởi tỷ giá chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau và bản thân nó cũng phản ánh phần nào sức mạnh và tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Chính vì lẽ đó mà lĩnh vực tài chính quốc tế và đặc biệt là những nghiên cứu về tỷ giá hối đoái luôn được các nhà kinh tế học đặc biệt quan tâm

1.2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu của bài nghiên cứu là nhằm đi tìm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và chênh lệch lãi suất thực giữa hai nƣớc Việt Nam với Mỹ và sau đó mở rộng ra trƣờng hợp của các quốc gia khác trong khu vực Châu Á

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp của bài nghiên cứu sẽ được thực hiện thông qua hai hướng tiếp cận: hƣớng tiếp cận truyền thống không có xem xét đến hiện tượng điểm vỡ cấu trúc và hƣớng tiếp cận thứ hai có xem xét đến hiện tượng này trong quá trình nghiên cứu về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực

1.4 Ý nghĩa của đề tài

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét và xác nhận mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực trong mối quan hệ giữa Mỹ với các nƣớc Châu Á trong đó có Việt Nam. Mối quan hệ tỷ giá thực – lãi suất thực khi được xác nhận ở các quốc gia kể trên sẽ đóng góp thêm nhiều bằng chứng thực nghiệm trên thế giới bên cạnh các nghiên cứu khác đã được thực hiện về đề tài này. Qua đó, sự đóng góp của đề tài trên phương diện thực nghiệm sẽ giúp củng cố thêm cho các cơ sở trên lý thuyết

2. Nội dung

2.1 Tổng quan các nghiên cứu trước đây về mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực

Cơ sở lý thuyết

Các bằng chứng thực nghiệm

Tổng kết các nghiên cứu 

2.2 Phương pháp nghiên cứu

Mô hình lý thuyết 

Dữ liệu trong bài nghiên cứu 

Phương pháp thực nghiệm 

2.3 Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu giữa việt nam và mỹ

Kết quả nghiên cứu giữa mỹ với các nƣớc châu á khác

3. Kết luận

Bài nghiên cứu này tập trung vào việc đi tìm bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và chênh lệch lãi suất thực mà nhiều nghiên cứu lý thuyết đã đề cập. Các bằng chứng được tiến hành tìm kiếm trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ, sau đó được mở rộng phạm vi ra các nước khác trong khu vực Châu Á. Một vấn đề thiên về mặt kỹ thuật mà nghiên cứu của tôi rất quan tâm đó là sự xuất hiện của điểm vỡ cấu trúc trong chuỗi dữ liệu. Theo nghiên cứu của Perron (1989), nhân tố này có thể gây ra tác động dẫn đến sự sai lệch của các kết qủa kinh tế lượng

4. Tài liệu tham khảo

Bai, J.R., R.L. Lumsdaine and J.H. Stock, 1998. Testing for and dating common breaks in multivariate time series. Econometrica, 65, 395-434.

Baxter, M., 1994. Real exchange rates and real interest rate differentials: Have we missed the business cycle relationship?. Journal of Monetary Economics, 33, 5-37.

Bilson J.P.O., 1978. The Monetary Approach to the Exchange Rate – Some Empirical Evidence. IMF Staff Papers, Mar, 25, 48-75.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM