Luận án TS: Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam

Luận án được hoàn thành với mục tiêu nhằm xác định thực trạng công bố thông tin kế toán môi trường, ảnh hưởng các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam.

Luận án TS: Các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Các DN mong muốn nâng cao tính hợp pháp bằng việc công bố các khoản đầu tư môi trường và thuyết phục cộng đồng tin rằng DN rất quan tâm đến việc bảo vệ môi trường. Thông tin môi trường công bố chủ yếu là thông tin phi tài chính. Tùy theo đối tượng sử dụng thông tin, mối quan tâm của họ mà DN sẽ công bố các khoản chi tiêu cho hoạt động môi trường hay chỉ nhấn mạnh tác động môi trường và biện pháp mà DN đã thực hiện (Eltaib Elzarrouk Eltaib, 2012). Kết quả nghiên cứu về công bố thông tin môi trường ở các nước phát triển và đang phát triển cho thấy công bố thông tin môi trường ở các nước phát triển tiên tiến hơn so với những nghiên cứu đã được thực hiện ở các nước đang phát triển. Ở các nước phát triển, nghiên cứu về các yếu tố quyết định và chất lượng của việc công bố thông tin môi trường; điều tra mối quan hệ giữa công bố thông tin môi trường và hiệu quả kinh tế về môi trường. Ngược lại, Ở các nước đang phát triển, trọng tâm của nghiên cứu là liệu các công ty có công bố thông tin môi trường hay không và số lượng thông tin này (Al-khuwiter, 2005).

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Xác định thực trạng công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam

- Nhận diện các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam

- Đo lường mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Đối tượng phân tích còn gọi là đơn vị phân tích là thông tin KTMT được công bố và các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam.

- Đối tượng thu thập dữ liệu còn gọi là đối tượng khảo sát là 1 người thuộc Ban Giám đốc, 1 Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán và 01 cán bộ phụ trách NTTS hoặc môi trường tại DN NTTS Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận án là các thông tin môi trường trên các báo cáo kế toán như BCTC, BCTN. Các thông tin môi trường không trình bày trên báo cáo kế toán không thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án. 

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện luận án tác giả sử dụng phương pháp hỗn hợp bao gồm phương pháp định tính và phương pháp định lượng;

- Sử dụng phương pháp định tính để xác định các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT.

- Sử dụng phương pháp định lượng để tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu để phân tích mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam.

1.5 Đóng góp mới của luận án

- Giúp cho kế toán có căn cứ tổ chức ghi nhận thông tin KTMT và công bố thông tin cho các đối tượng có nhu cầu.

- Giúp cho nhà quản trị DN thấy được vai trò và lợi ích của việc công bố thông tin KTMT để nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín của doanh nghiệp đặc biệt khi tham gia thị trường quốc tế.

- Giúp cơ quan hoạch định chính sách đưa ra các chính sách về công bố thông tin KTMT. Trong điều kiện pháp luật kế toán chưa có quy định về KTMT thì nghiên cứu này cung cấp thông tin để cơ quan hoạch định có lộ trình xây dựng và hướng dẫn công bố thông tin KTMT phù hợp với đặc điểm của Việt Nam và bắt kịp với xu hướng phát triển KTMT của quốc tế.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan các nghiên cứu trước

Các nghiên cứu nước ngoài

Các nghiên cứu trong nước

Nhận xét các công trình nghiên cứu

Khe hổng nghiên cứu

Định hướng nghiên cứu

2.2 Cơ sở lý thuyết

Tổng quan về KTMT và công bố thông tin KTMT

Lý thuyết nền và các nghiên cứu vận dụng lý thuyết nền vào việc công bố thông tin KTMT

Tổng hợp các nhân tố tác động đến việc công bố thông tin KTMT

2.3 Phương pháp nghiên cứu

Khái quát về phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định lượng

2.4 Kết quả nghiên cứu và bàn luận

Thực trạng công bố thông tin KTMT tại các DN NTTS Việt Nam

Kết quả nghiên cứu định tính

Kết quả nghiên cứu định lượng

2.5 Kết luận và hàm ý chính sách

Kết luận

Hàm ý chính sách

Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo

3. Kết luận

Tại các doanh nghiệp NTTS Việt Nam có công bố thông tin chung về môi trường, tuy nhiên chưa công bố thông tin về KTMT. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên bảng CĐKT và báo cáo KQHĐKD không có bất kỳ thông tin nào về KTMT. Các thông tin về những cam kết, tuyên bố về chính sách, biện pháp BVMT hoặc đảm bảo thực hành NTTS tiên tiến được công bố trên BCTN.Trên thuyết minh BCTC của một số DN có thông tin về các khoản đầu tư cho thực hiện hệ thống quản lý môi trường như xây dựng vùng nuôi, hệ thống xử lý chất thải, nuôi thủy sản theo quy trình tiên tiến, các khoản nợ phải trả môi trường như thuế, phí, lệ phí, khoản bồi thường, phải trả cho hệ thống quản lý môi trường. Thông tin chủ yếu là định tính chưa có thông tin định lượng về giá trị các khoản đầu tư tài sản, nợ phải trả, chi phí, thu nhập môi trường chưa được xác định qua báo cáo kế toán.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Hoàng Thụy Diệu Linh, 2013. Kế toán tài chính môi trường và định hướng áp dụng vào Việt Nam. Luân văn thạc sĩ. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Lâm Thị Trúc Linh, 2017. Kế toán môi trường - Sự cần thiết phải áp dụng cho các DN nuôi trồng thủy sản. Tạp chí kế toán và kiểm toán, kỳ tháng 6/2017.

Nguyễn Đình Thọ, 2013. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính.

Phạm Hoài Nam, 2016. Hoàn thiện tổ chức công tác KTMT tại các DN sản xuất trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Luận án tiến sĩ. Học viện tài chính.

4.2 Tiếng Anh

Ali, W & Rizwan, M, 2013. Factors influencing corporate social and environmental disclosure (CSED) practices in the developing countries: An institutional theoretical perspective. International Journal of Asian Social Science, 2013, 3(3): 590-609.

Burritt, R.L., hahn, T. & schaltegger, S, 2002. Towards a comprehensive framework for environmental management accounting – links between business actors and environmental management accounting tools. Australian accounting review, 12(2): 39-50.

Chang, H-C., 2007. Environmental Management Accounting Within Universities: Current State and Future Potential. Unpublished PhD Thesis, RMIT University.

Deegan, C. and Gordon, B., 1996. A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations. Accounting and Business Research, 26(3). 187-199.

Eltaib, Eltaib Elzarrouk, 2012. Environmental accounting disclosures of Australian oil and gas companies, Master of Accounting – Research thesis, School of Accounting and Finance, University of Wollongong.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM