Luận án TS: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ

Luận án Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Luận án TS: Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ

1. Mở đầu

1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

Việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ là cần thiết bởi vì vai trò của KTQTCP ngoài việc cung cấp thông tin chi phí lập báo cáo tài chính còn là cơ sở cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các nhà quản trị. KTQTCP cung cấp thông tin cho nhà quản trị xây dựng kế hoạch, giúp quản lý và kiểm soát chi phí nhằm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận theo mục tiêu kinh doanh. Ngoài ra, thông tin quản trị chi phí được cung cấp thông qua các báo cáo quản trị theo các trung tâm chi phí, giúp nhà quản trị đánh giá được thành quả hoạt động của từng bộ phận trong quá trình thực hiện mục tiêu chung của DN và ra các quyết định về giá bán, giá chuyển giao nội bộ và lựa chọn các phương án kinh doanh tối ưu (Hansen – Mowen, 2003). Do đó, việc nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP sẽ giúp cho các DN đá xây dựng một hệ thống KTQTCP hữu hiệu tập trung vào chiến lược kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận ổn định và phát triển bền vững là cần thiết.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Khám phá, nhận diện các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (đá) xây dựng.

- Đánh giá và đo lường các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP ở các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP tại các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP được thực hiện đối với các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ.

Thời gian nghiên cứu: Năm 2015-2018 

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng nghiên cứu thực chứng để thực hiện đề tài, vì đây là mô hình thích hợp cho việc xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất với dữ liệu thực nghiệm. Với hướng tiếp cận này, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp bao gồm nghiên cứu định tính và định lượng.

1.5 Đóng góp của luận án

Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ, luận án đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho các DNKTCBKD đá xây dựng trong việc tổ chức thực hiện KTQTCP tại đơn vị, để qua đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và phát triển bền vững. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu

Tổng quan các nghiên cứu công bố ở nước ngoài

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước

Nhận xét về các công trình nghiên cứu có liên quan

2.2 Cơ sở lý thuyết

Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp

Đặc điểm của các DN trong lĩnh vực KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ

Lý thuyết nền tảng

Tổng hợp các nhân tố dự kiến tác động đến vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ

2.3 Thiết kế nghiên cứu

Khung và quy trình nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

Thang đo

Đối tượng, kích thước mẫu

Phương pháp thu thập, xử lý dữ liệu

2.4 Kết quả nghiên cứu và bàn luận

Kết quả nghiên cứu định tính

Kết quả nghiên cứu chính thức

Bàn luận kết quả nghiên cứu

2.5 Kết luận, giải pháp và kiến nghị

Kết luận

Hàm ý chính sách

Kiến nghị

Hạn chế của luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo

3. Kết luận

Thông qua những nghiên cứu trước, tác giả đã tìm hiểu, nhận diện, khám phá nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng. Đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến việc vận dụng KTQTCP tại các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Từ đó, đề xuất các kiến nghị nhằm góp phần nâng cao việc vận dụng KTQTCP trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo để thiết lập các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong các DN ngành KTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Qua khảo sát thực tế, luận án cũng mạnh dạn đề xuất kiến nghị nhằm góp phần nâng cao việc vận dụng KTQTCP vào trong các DNKTCBKD đá xây dựng ở các tỉnh Đông Nam Bộ giúp DN nâng cao vị thế cạnh tranh, thành quả hoạt động và phát triển bền vững.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ tài chính, 2006. Thông tư số 53/2006/QĐ-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006 Hướng dẫn ban hành kế toán quản trị trong doanh nghiệp, Hà Nội.

Bộ tài chính, 2014. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội.

Bùi Bằng Đoàn, 2009. Áp dụng hệ thống xác định chi phí dựa theo hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Kế toán, số 76, trang 39 – 42.

Dương Thị Mai Hà Trâm, 2004. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dệt Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Ngọc Phi Anh, 2012. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 264, trang 9-15. 

4.2 Tiếng Anh

Atkinson, Kaplan & Young, 2004. Management Accounting. Prentice Hall, New Jersey, 5:168-180.

Anderson, SW and HC Dekker, 2009. Strategic cost management cost management in supply chains, Part 1: Structural Cost Management. Accounting Horizons, 2: 201-220.

Anderson, SW and HC Dekker, 2009. Strategic cost management cost management in supply chains, Part 2: Execution cost management. Accounting Horizons, 3: 289-305.

Atkinson, AA, Anthony A, Kaplan RS, Matsumura EM, and Young MS, 2011. Management Accounting: Information for that is and on The Making and Strategy Execution. New Jersey, 8: 250-280.

Atkinson, A.A, Anthony A, Kaplan RS, Matsumara EM, and SM Young, 2007. Management Accouting, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 5: 200-220.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ Kinh tế trên ---

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM