Luận văn tốt nghiệp: Cấu trúc dữ liệu mẫu với C++

Luận văn Cấu trúc dữ liệu mẫu với C++ trình bày về ngôn ngữ C++, lập trình hướng đối tượng; thiết kế và cài đặt các lớp đối tượng; hàm, lớp mẫu, cấu trúc dữ liệu và các lớp mẫu.

Luận văn tốt nghiệp: Cấu trúc dữ liệu mẫu với C++

1. Nội dung

1.1 Ngôn ngữ C++ và lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng

Đối tượng

Các lớp đối tượng

Trừu tượng hóa dữ liệu và bao gói thông tin

Thừa kế

Tương ứng bội

Truyền thông báo

Những ứng dụng của lập trình hướng đối tượng

1.2 Thiết kế và cài đặt các lớp đối tượng

Định nghĩa lớp

 • Khai báo lớp tên đối tượng
 • Tạo lập các lớp đối tượng
 • Các thành phần dữ liệu

Tính tương ứng bội

 • Hàm tải bội
 • Chuyển đổi kiểu

Kế thừa và sự mở rộng các lớp

 • Kế thừa đơn
 • Kế thừa đa mức
 • Kế thừa phân cấp 
 • Kế thừa bội 
 • Kế thừa kép
 • Các lớp cơ sở ảo
 • Cấu tử trong các lớp dẫn xuất
 • Hàm ảo

1.3 Hàm và lớp mẫu

Hàm mẫu

 • Định nghĩa
 • Hàm mẫu có nhiều tham số hình thức
 • Hàm mẫu có nhiều tham số khác nhau

Lớp mẫu

 • Định nghĩa
 • Lớp mẫu có tham số

Kết luận

1.4 Cấu trúc dữ liệu và các lớp mẫu

Cấu trúc dữ liệu

 • Lớp chứa
 • Lớp chứa thần ảo
 • Ngăn xếp
 • Lưu trữ ngăn xếp bằng mảng
 • Xây dựng lớp ngăn xếp mẫu
 • Hàm đợi
 • Xây dựng lớp hàm đợi mẫu

Hàng quay tròn

Danh sách liên kết

 • Danh sách liên kết đơn
 • Danh sách liên kết đôi

Cây nhị phân

Nhận xét

2. Kết luận

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, thì cấu trúc dữ liệu như là nền tảng của sự phát triển này. Với sự ưu việt của phương pháp lập trình hướng đối tượng là tính kế thừa và sự linh động đối với các kiểu dữ liệu khác nhau của các lớp mẫu. Các lớp cấu trúc dữ liệu của C++ rất phù hợp để xây dựng các chương tình lớn và đa dạng. Tác giả mong ác lớp cấu trúc dữ liệu mẫu: ngắn xếp, hàng đợi, hàng quay tròn, danh sách liên kết đơn, liên kết đôi và cây nhị phân đã xây dựng được sử dụng hoặc có ích cho người lập trình. 

3. Tài liệu tham khảo

J.COURTIN & I.KOWARSKI Nhập môn thuật toán và cấu trúc dữ liệu (Tập II), Viện tin học – Khoa học Việt Nam 1993

LARRY NYHOFF & SANFORD LEEDSTMA – Lập trình nâng cao bằng PASCAL với các cấu trúc dữ liệu (Tập II), NXB Đà Nẵng 1998

Trần Văn Lăng – Lập trình hướng đối tượng C++ , NXB thống kê

Nguyễn Cẩn - C Tham khảo toàn diện, NXB Đồng Nai 1996.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn tốt nghiệp trên ---

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM