Khóa luận: Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong chính quyền điện tử

Khóa luận Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong chính quyền điện tử trình bày các khái niệm cơ bản; tìm hiểu một số bài toán về an toàn thông tin và thử nghiệm chương trình.

Khóa luận: Nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong chính quyền điện tử

1. Mở đầu

Ứng dụng công nghệ thông tin đang là xu thế tất yếu hiện nay. Để thúc đẩy hoạt động này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng tới “Chính phủ điện tử”, càng trở nên cần thiết xuất phát từ các yếu tố sau:

 • Thứ nhất là: Đối tượng quản lý của Bộ, ngành rộng, số lượng các đối tượng đều rất lớn, và thuộc nhiều lĩnh vực. 
 • Thứ hai là: Khối lượng công việc cần xử lý của Bộ, ngành ngày càng nhiều, việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ mang lại hiểu quả thiết thực trong quản lý tiến độ công việc, góp phần cải cách hành chính, giảm bớt chi phí về nhân lực, tài lực, đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.
 • Thứ ba là: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp công tác truyền tải văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành, dữ liệu… của Bộ đến cơ sở đƣợc kịp thời, thông suốt.

2. Nội dung

2.1 Các khái niệm cơ bản

Tổng quan về “Chính phủ điện tử”

 • Khái niệm “Chính phủ điện tử”
 • Các giao dịch trong “ Chính phủ điện tử”

Tổng quan về an toàn thông tin

 • Một số khái niệm trong an toàn thông tin
 • Các phương pháp bảo đảm an toàn thông tin
 • Công cụ bảo đảm An toàn thông tin

2.2 Một số bài toán về an toàn thông tin

Tổng quan về giao dịch trực tuyến

 • Giao dịch trực tuyến cấp độ 1
 • Giao dịch trực tuyến cấp độ 2
 • Giao dịch trực tuyến cấp độ 3
 • Giao dịch trực tuyến cấp độ 4

Bài toán bảo mật thông tin

 • Bài toán bảo mật thông tin
 • Phương pháp giải quyết bài toán bảo mật thông tin

Bài toán bảo toàn thông tin

 • Bài toán bảo toàn thông tin
 • Phương pháp giải quyết bài toán bảo toàn thông tin

Bài toán xác thực thông tin

 • Bài toán xác thực thông tin
 • Phương pháp giải quyết bài toán xác thực thông tin

2.3 Thử nghiệm chương trình

Cấu hình hệ thống

 • Phần cứng
 • Phần mềm

Các thành phần của chương trình

Chương trình

Hướng dẫn sử dụng chương trình

3. Kết luận

Công nghệ thông tin và truyền thông đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của con người, làm biến đổi sâu sắc cách thức làm việc, giải trí, các nguyên tắc tiến hành kinh doanh… Cuộc cách mạng của công nghệ thông tin trong những năm qua đã khởi xướng cho một trào lưu trong lĩnh vực quản lý – điều hành đất nước gọi là Chính phủ điện tử. Chính phủ điện tử hướng tới việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cho người dân sẽ trở nên tốt hơn không chỉ thông qua việc cải tiến các thủ tục và cách thức quản lý của Chính phủ, tăng cường tính hiệu quả của Chính phủ đối với xã hội và cộng đồng. Cũng chính vì vậy vấn đề đảm bảo an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử là rất cần thiết .

4. Tài liệu tham khảo

Phan Đình Diệu : Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin, 2004

Trịnh Nhật Tiến: Bài giảng môn An toàn dữ liệu , 2005

TS. Trần Minh Tiến, TS. Nguyễn Thành Phúc, “ Chính phủ điện tử ” , Nhà xuất bản bưu điện năm 2004.

http://www.pcworld.com.vn , “Quản lý - Nhà nước” , Tạp chí Thế giới Vi tính....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Khóa luận trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM