Luận văn: Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Luận văn Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định trường Đại học Dân lập Hải Phòng trình bày cơ sở lí thuyết của đề tài; tìm hiểu hoạt động quản lý tài sản cố định của trường Đại học Dân lập Hải Phòng; phân tích, thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình.

Luận văn: Xây dựng chương trình quản lý tài sản cố định trường Đại học Dân lập Hải Phòng

1. Nội dung

1.1 Cơ sở lý thuyết

Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống thông tin

 • Các cách tiếp cận phát triển một hệ thống thông tin
 • Ưu điểm của phương pháp phân tích thiết kế
 • Phương pháp hướng đối tượng
 • Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML
 • Mô hình khái niệm của UML

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server

 • Khái niệm cơ sở dữ liệu 
 • Các tiêu chuẩn của một cơ sở dữ liệu 
 • Các khái niệm về cơ sở dữ liệu 
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu  SQL Server 2000

Ngôn ngữ Visual Basic

 • Khái niệm Visual Basic
 • Các chức năng Visual Basic
 • Version
 • Cấu trúc một chương trình Visual Basic: Project (.VBP)
 • Giới thiệu về Visual Basic 6.0

1.2 Hoạt động quản lý tài sản cố định

Giới thiệu về trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Hoạt động quản lí tài sản cố định

 • Khái niệm tài sản cố định
 • Phân loại tài sản cố định
 • Công việc quản lý tài sản cố định của trường Đại học Dân lập Hải Phòng
 • Khấu hao tài sản cố định

Giải pháp

Phát biểu bài toán

 • Mua và phân phối tài sản cố định
 • Theo dõi tài sản cố định
 • Kiểm kê tài sản cố định định kì

Các biểu đồ hoạt động của tiến trình nghiệp vụ

 • Tiến trình “Mua và phân phối tài sản cố định” 
 • Tiến trình “Theo dõi tài sản cố định”
 • Tiến trình “Kiểm kê tài sản cố định”

Mô hình nghiệp vụ

 • Danh sách các chức năng nghiệp vụ
 • Mô tả chi tiết các chức năng lá
 • Mô hình khái niệm lĩnh vực nghiệp vụ

Mô hình ca sử dụng 

 • Xác định các tác nhân của hệ thống 
 • Xác định các ca sử dụng

Phát triển mô hình ca sử dụng

 • Mô hình ca sử dụng mức tổng quát
 • Mô tả khái quát các hệ con
 • Các mô hình ca sử dụng chi tiết

1.3 Phân tích hệ thống

Phân tích gói ca sử dụng "Mua và phân phối tài sản cố định"

 • Ca sử dụng “Tiếp nhận giấy đề nghị mua”
 • Ca sử dụng “Phê duyệt, quyết định mua tài sản cố định”
 • Ca sử dụng “Nghiệm thu, kiểm tra chất lượng” 
 • Ca sử dụng “Chia nhóm tài sản cố định”
 • Ca sử dụng “Cấp thiết bị cho các phòng ban”
 • Ca sử dụng “Lập biên bản bàn giao thiết bị”
 • Mô hình phân tích gói ca “Mua và phân phối tài sản cố định”

Phân tích gói ca sử dụng “Theo dõi tài sản cố định”

 • Ca sử dụng “Phân loại tài sản cố định” 
 • Ca sử dụng “Tiếp nhận đơn xin luân chuyển thiết bị” 
 • Ca sử dụng “Lập biên bản bàn giao”
 • Ca sử dụng “Tiếp nhận giấy báo hỏng, mất tài sản cố định” 
 • Ca sử dụng “Sửa chữa, bảo dưỡng, bổ sung tài sản cố định” 
 • Ca sử dụng “Thêm vào sổ sửa chữa thiết bị”
 • Mô hình phân tích gói ca “Theo dõi tài sản cố định”

Phân tích gói ca sử dụng “Kiểm kê tài sản cố định”

 • Ca sử dụng “Kiểm tra tài sản cố định” 
 • Ca sử dụng “Lập biên bản kiểm kê”
 • Ca sử dụng “Đối chiếu sổ sách”
 • Ca sử dụng “Tính khấu hao”
 • Ca sử dụng “Lập báo cáo định kỳ”
 • Ca sử dụng “Lập danh sách những thiết bị cần thanh lý”
 • Ca sử dụng “Thanh lý tài sản cố định”
 • Mô hình phân tích gói ca “Kiểm kê tài sản cố định”

1.4 Thiết kế hệ thống

Thiết kế hệ thống “Mua và phân phối tài sản cố định”  

Thiết kế hệ thống “Theo dõi tài sản cố định”

Thiết kế hệ thống “Kiểm kê tài sản cố định”

Mô hình lớp tổng quát

Thiết kế vật lý

1.5 Cài đặt chương trình

Chuyển đổi

 • Lí do
 • Thuật tóan

Mô hình sau chuyển đổi

 • Mô hình liên kết thực thể chuyển sang được
 • Mô hình quan hệ

Một số giao diện chương trình

 • Giao diện kết nối cơ sở dữ liệu
 • Giao diện đăng nhập
 • Giao diện chính của chương trình
 • Giao diện cập nhập danh sách tài sản cố định
 • Giao diện giấy đề nghị mua
 • Giao diện biên bản bàn giao
 • Giao diện đơn xin luân chuyển tài sản cố định
 • Giao diện phiếu sửa chữa tài sản cố định
 • Giao diện biên bản kiểm kê
 • Giao diện những tài sản cần thanh lý
 • Giao diện danh sách những tài sản cố định đã hết hạn mà vẫn sử dụng được
 • Giao diện báo cáo khấu hao

2. Kết luận

Luận văn đã đạt được một số kết quả:

 • Hiểu và nắm bắt được các quy trình của công việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng đối tượng.
 • Chương trình có đầy đủ các chức năng nhập, sửa, xóa, in thông tin.
 • Đưa ra được các giao diện cập nhập
 • Đưa ra được các giao diện phục vụ cho việc thanh toán như: Tính khấu hao, kiểm kê tài sản…
 • Có các chức năng thông báo cho người dùng khi ngƣời dùng thao tác sai hay không đầy đủ.
 • Có sự giới hạn trong nhập thông tin tránh tình trạng người dùng nhập nhầm gây ảnh hưởng tới hệ thống và nghiệp vụ công việc.
 • Hỗ trợ kiểm kê hàng bằng máy tính.
 • Cơ sở dữ liệu đảm bảo đầy đủ và không dư thừa, chồng chéo dữ liệu

3. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ (2002), Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê , Hà Nội.

Đoàn Văn Ban (2003), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Thống kê.

Phạm Hữu Khang, Quản trị SQL Server 2000, NXB Thống kê 2005.

http://www.ebook.edu.vn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM