Tiểu luận: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Tiểu luận Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam được nghiên cứu hoàn thành với các nội dung chính như: Những cơ sở lí luận về Đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp; Tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghịêp nhà nước ở Việt Nam; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển trong Doanh Nghiệp Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

Tiểu luận: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp và tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

1. Mở đầu

Đầu tư phát triển có thể được xem là hoạt động quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp thậm chí với mỗi quốc gia, bởi chỉ có đầu tư phát triển mới duy trì và hơn nữa là mở rộng tiềm lực sản xuất của doanh nghiệp hay quốc gia đó. Vậy thì doanh nghiệp, đơn vị cấu thành nền kinh tế, đã thực hiện hoạt động này như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu xem các Doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện ra sao? Kết quả như thế nào? Còn những hạn chế gì và nguyên nhân do đâu? Và đưa ra  một số giải pháp khắc phục những hạn chế đó.

2. Nội dung

2.1 Những cơ sở lí luận về Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp

Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp

Đầu tư trong doanh nghiệp nhà nước – vai trò và những đặc trưng chủ yếu

2.2 Tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghịêp nhà nước ở Việt Nam

Tình hình đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp Nhà nước

Các vấn đề tồn tại và nguyên nhân

2.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển trong Doanh Nghiệp Nhà nước

Giải Pháp về huy động vốn

Giải pháp về quản lý hoạt dộng đầu tư

Giải pháp về công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Giải pháp về hoạt động nghiên cứu và phát triển

Giải Pháp về hoạt động phát triển nguồn nhân lực

Giải pháp về đầu tư cho hoạt động marketing, củng cố uy tín và xây dựng thương hiệu

3. Tài liệu tham khảo

Giáo trình Kinh tế đầu tư ĐH Kinh tế Quốc Dân chủ biên: PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt – TS Từ Quang Phương.

Trang web của tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn/

Thời báo kinh tế Việt Nam: http://vneconomy.vn/

Thời báo kinh tế Sài Gòn: http://www.thesaigontimes.vn/

Trang web của Chính Phủ: http://www.chinhphu.vn

Báo cáo tổng hết tình hình kinh tế năm 2009 của Chính Phủ.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Kinh tế trên ---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM