Tiểu luận: Chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn giai đoạn 2010-2020

Tiểu luận Chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn giai đoạn 2010-2020 được hoàn thành với các nội dung chính như giới thiệu công ty, phân tích môi trường kinh doanh, chuỗi giá trị, phân tích SWOT, ma trận BCG và phân tích chi tiết chiến lược của các SBU

Tiểu luận: Chiến lược phát triển sản phẩm của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn giai đoạn 2010-2020

1. Mở đầu

Trong số 6 Công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập thì đến nay SSI được xem như thành công nhất, vươn lên dẫn đầu ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động và là thương hiệu mạnh nhất tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua cũng như về tiềm lực tài chính.

Để phát triển không ngừng và luôn dẫn đầu trong thị trường chứng khoán, một chiến lược hợp lý, vừa có tính khoa học vừa mang tính thực tiễn cao thực sự là một yêu cầu bức thiết của những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

2. Nội dung

2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI)

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Tầm nhìn - sứ mệnh
 • Văn hóa công ty
 • Đội ngũ nhân viên
 • Cơ cấu tổ chức

2.2. Phân tích môi trường kinh doanh

 • Phân tích môi trường vĩ mô: Các yếu tố kinh tế và các yếu tố chính phủ
 • Phân tích môi trường vi mô: Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế và cạnh tranh nội bộ ngành
 • Phân tích hoàn cảnh nội bộ

2.3. Phân tích chuỗi giá trị

 • Khái quát về chuỗi giá trị
 • Chuỗi giá trị của các hoạt động chính
 • Chuỗi giá trị của các hoạt động hỗ trợ

2.4. Phân tích SWOT - ma trận BCG

 • Sản phẩm bao gồm: Dịch vụ chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư, quản lý quỹ, phân tích và tư vấn đầu tư
 • Phân tích ma trận SWOT
 • Phân tích ma trận BCG
 • Chiến lược chung của công ty
 • Chiến lược chung của các SBU

2.5. Phân tích chi tiết chiến lược của các SBU

 • Một số chỉ tiêu kinh tế của việt nam giai đoạn 2005-2009

 • Một số chỉ tiêu kế hoạch của SSI giai đoạn 2019-2020

 • Chi tiết chiến lược kinh doanh cho từng SBU giai đoạn 2010-2020

3. Tài liệu tham khảo

 • Quản trị chiến lược (dùng cho các lớp cao học quản trị kinh doanh và giám đốc điều hành doanh nghiệp_CEO) của TS. Hoàng Lâm Tịnh.
 • Lợi thế canh tranh của Michael E. Porter
 • Bản cáo bạch của Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – SSI
 • Báo cáo thường niên 2009 của Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – SSI
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – SSI, tháng 4/2010
 • Trang web Công ty CP chứng khoán Sài Gòn – SSI: http://www.ssi.com.vn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Tiểu luận Quản trị chiến lược trên ---

Ngày:21/07/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM