Luận văn ThS: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình xây dựng do ban qlda cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lâm Đồng làm chủ đầu tư

Luận văn ThS Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình xây dựng do ban qlda cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lâm Đồng làm chủ đầu tư nghiên cứu tổng quan về hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thủy lợi do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư

Luận văn ThS: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thi công các công trình xây dựng do ban qlda cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lâm Đồng làm chủ đầu tư

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Tỉnh Bình Thuận là một tỉnh nghèo và có khí hậu khắc nghiệt, khô hạn quanh năm, trong năm 2014-2015, tỉnh Bình Thuận là một trong các tỉnh chịu đợt hạn hán khắc nghiệt nhất cả nước, được sự quan tâm lớn từ Trung ương trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực thủy lợi, tỉnh đã đầu tư nhiều CTTL nhằm phục vụ phát triển các cơ sở hạ tầng nói chung và đặc biệt là khắc phục tình trạng hạn hán càng ngày càng khắc nghiệt ở tỉnh Bình Thuận.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu tổng quan về hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thủy lợi do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thủy lợi trong vùng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án của một số dự án đầu tư xây dựng công trình tiêu biểu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Chi cục Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tổng quan.

Phương pháp điều tra, tổng hợp, phân tích định tính, định lượng, so sánh.

Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư về tài chính, kinh tế, xã hội của các dự án

Phương pháp tổng kết thực tiễn.

Phương pháp kết hợp ý kiến chuyên gia

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về hiệu quả đầu tư trong dự án đầu tư xây dựng công trình

Khái niệm một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với dự án vốn Ngân sách Nhà nước

Vai trò, nhiệm vụ của dự án xây dựng CTTL Phân cấp công trình

Thực trạng về đầu tư xây dựng và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án ĐTXD thủy lợi

2.2 Hiệu quả đầu tư các dự án xây dựng công trình

Nội dung đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xây dựng công trình

Phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án xây dựng CTTL

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư xây dựng CTTL

2.3 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh bình thuận (áp dụng vào chi cục phát triển nông thôn)

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng CTTL do Chi cục làm chủ đầu tư

Áp dụng các giải pháp vào dự án Hệ thống kênh cấp 3 (dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết (phần diện tích 1.058ha).

3. Kết luận

Hệ thống CTTL đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp và Thủy sản nói riêng cũng như với sự phát triển KT - XH nói chung. Việc ĐTXD CTTL diễn ra thường xuyên, liên tục trên khắp các địa phương, vùng miền của đất nước do đó việc nghiên cứu để nâng cao hiệu quả đầu tư là yêu cầu khách quan, cần thiết.

4. Tài liệu tham khảo

Bài giảng "Quản lý dự án" của Tiến sĩ Đỗ Văn Quang, trưởng khoa kinh tế trường Đại học Thủy lợi.

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM