Luận án TS: Tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Luận án được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất quy trình và biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của học viên trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa hình quân sự ở các Trường Đại học Quân sự Việt Nam.

Luận án TS: Tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Địa hình quân sự là môn học nghiên cứu, vận dụng địa hình trong hoạt động quân sự nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng và vũ khí , phương tiện chiến đấu. Địa hình là yếu tố quan trọng khi tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Kiến thức địa hình quân sự cơ sở cho các môn quân sự chuyên ngành nghiên cứu, đánh giá, vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng hình thức chiến thuật trong huấn luyện chiến đấu.

Trong những năm qua, các trường đại học quân sự đã coi trọng việc trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Địa hình quân sự, làm cơ sở cho vận dụng vào huấn luyện và chiến đấu. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy, chất lượng dạy học môn Địa hình quân sự vẫn còn hạn chế, việc vận dụng kiến thức đã học của học viên trong quá trình học tập tại trường vào các hoạt động quân sự thiếu tính linh hoạt, chưa đáp ứng yêu cầu cao đối với nhiệm vụ huấn uyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phương pháp dạy học chủ yếu vẫn là phương pháp thuyết trình, chưa sử dụng nhiều các phương pháp dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học viên, việc gắn nội dung dạy học với các tình huống thực tiễn chưa được chú trọng nhiều, dạy học thông qua hoạt động thực tiễn ít được thực hiện, việc rèn luyện khả năng vận dụng tri thức liên ngành để giải quyết các vấn đề phức hợp gắn với thực tiễn chưa được chú ý đúng mức.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

- Xác định các năng lực học viên cần đạt được sau khi học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam

- Đề xuất được nguyên tắc, yêu cầu, quy trình tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam

- Xác định các biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam đế phát triển năng lực cho học viên

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quy trình và biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình và biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định phát triển năng lực.

 

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương phap phân tích, tổng hợp tài liệu

Phương pháp quan sát

Phương pháp khảo sát điều tra

Phương pháp chuyên gia

Phương pháp thực nghiệm sư phạm

Phương pháp thống kê hóa học

1.5 Đóng góp mới của luận án

- Đã điều tra, khảo sát thực trạng tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự ở một số trường đại học quân sự Việt Nam.

- Đã thiết kế và tổ chức dạy một số bài học trong môn Địa hình quân sự theo định hướng phát triển năng lực học viên.

- Đã kiểm chứng được tính hiệu quả và tính khả thi của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở li luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các Trường Đại học Quân sự trong các Trường Đại học Quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Những vấn đề về giáo dục đại học

Năng lực và giáo dục theo định hướng phát triển năng lực

Vai trò, mục tiêu, nôi dung chương trình, đặc điểm của môn học Địa hình quân sự trong trường đại học quân sự

Đặc điểm tâm sinh lí và trình độ nhận thức của học viên

Thực trạng dạy học môn Địa hình quân sự ở các trường đại học quân sự

2.2 Quy trình và biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các Trường Đại học Quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Những nguyên tắc và yêu cầu tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo định hướng pháp triển năng lực

Xác định các năng lực đặc thù của môn Địa hình quân sự cần được hình thành, phát triển cho học viên

Quy trình tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo định hướng phát triển năng lực

Các biện pháp tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự theo định hướng phát triển năng lực

Thiết kế và tổ chức dạy học một số bài học trong môn Địa hình quân sự theo định hướng phát triển năng lực

2.3 Thực nghiệm sư phạm

Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm

Nguyên tắc thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm

3. Kết luận

Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc tổ chức dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực là một yêu cầu cấp thiết, góp phần vào đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học môn Địa hình quân sự trong các trường đại học quân sự của nước ta.

Nghiên cứu lí luận và thực tiễn đã làm sáng tỏ của việc tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học viên là nhằm phát huy được tính tích cực chủ động, sáng tạo cho học viên, bồi dưỡng được phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng tư duy và kỹ năng hành động. Thông qua môn học, học viên đã hình thành được năng lực chung và năng lực nghề nghiệp đáp ứng công việc sau khi ra trường công tác.

Luận án cùng đã đề cập đến thực trạng dạy học môn Địa hình quân sự ở các trường đại học quân sự để thấy được những điểm mạnh và hạn chế trong quá trình tổ chức dạy học môn học, từ đó làm cơ sở đưa ra quy trình và biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

A.M. Berliant, Hoàng Phương Nga, Nhữ Thị Xuân, (dịch) (2006), Phương pháp nghiên cứu bằng bản đồ, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

Bern Meier, Nguyễn Văn Cường (2014), Lí luận dạy học hiện đại, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thanh Bình (2008), Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên) Đỗ Hương Trà (2017), Dạy và học tích cực một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội

Bộ Tổng tham mưu (2004), Tổ chức và phương pháp huấn luyện chiến thuật tập 1, Nxb Quân đội nhân dân.

4.2 Tiếng Anh

Akhyak, Mohamad Idrus, Yunus Abu Bakar (2013). Implementation of Teachers Pedagogy Competence to Optimizing Learners Development in Public Primary School in Indonesia. International Journal of Education and Research Vol.1.No.9.

Anania ou. K an M. C aro (2009). “ 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries”. OECD E ucation working papers No.41.

Edwin Alvin Root (2015), Military topography and sketching, Book on Demand Ltd, (UK)

Military topography 32 Vintage e-Books Collection on DVD, Macdui

Montague. William Edward (2009) Military topography, BiblioBazaar

William Hamilton Richards (2010), Text Book of Military topography, Read Books Design

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục trên ---

  • Tham khảo thêm

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM