Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua xinap

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua xinap, giúp các em hoàn thiện nội dung bài tập SGK bám sát nội dung chương trình, thông qua dạng bài tập: Vẽ sơ đồ cấu tạo, trình bày vai trò chất trung gian, liên hệ kiến thức giải thích các nguyên lí hoạt động. 

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Bài 30: Truyền tin qua xinap

1. Giải bài 1 trang 123 SGK Sinh học 11

- Vẽ sơ đồ cấu tạo Xinap?

Phương pháp giải

- Xem lại truyền tin qua xinap, vẽ sơ đồ cấu tạo xinap.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ cấu tạo của xinap

2. Giải bài 2 trang 123 SGK Sinh học 11

- Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xináp?

Phương pháp giải

- Xem lại truyền tin qua xinap, vai trò của chất trung gian hóa học trong quá trình truyền tin.

Hướng dẫn giải

- Vai trò hất trung gian hóa học trong truyền tin qua xináp: Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtincôlin và côlin. Hai chất này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành axêlineôlin chứa trong các túi.

3. Giải bài 3 trang 123 SGK Sinh học 11

- Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp.

□ a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

□ b) Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

□ c) Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

□ d) Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Phương pháp giải

- Xem lại truyền tin qua xinap.

Hướng dẫn giải

  • Câu đúng là: Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

⇒ Đáp án: B.

4. Giải bài 4 trang 123 SGK Sinh học 11

- Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

Phương pháp giải

- Xem lại truyền tin qua xinap từ đó giải thích "Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều"

Hướng dẫn giải

- Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chất trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM