Unit 9 lớp 8: Natural Disasters - Project

Phần Project - Unit 9 hướng dẫn các em xem hình ảnh về sự trợ giúp cho những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên, từ đó yêu cầu các em lên kế hoạch giúp đỡ các nạn nhân này và cuối cùng bầu chọn ý tưởng hay nhất. Bài học vừa giúp các em hiểu sâu về chủ đề "Natural Disasters" vừa tạo cho các em khoảng thời gian thoải mái để thỏa sức tưởng tượng.

Unit 9 lớp 8: Natural Disasters - Project

A helping hand (Một bàn tay hay giúp đỡ) 

1. Task 1 Unit 9 lớp 8 Project

These are activities aiming to provide aid for victims of natural disasters. Write a phrase to describe each picture. (Đây là những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.)

Guide to answer

1. providing food, medical aid supplies. (cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế)

2. clearing up debris (dọn dẹp mảnh vụn)  

3. freeing trapped people (cứu người bị kẹt)

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster (lập chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa) 

5. repairing houses/ buildings (sửa chữa nhà cửa / tòa nhà) 

6. evacuating the village /town... to a safe place. (sơ tán đến nơi an toàn)

2. Task 2 Unit 9 lớp 8 Project

Work in groups. Imagine you are members of a volunteer team who are going to provide aid for the victims of a natural disaster. Work out a plan for your team. (Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.)

Guide to answer

- Call for fund from corporations and sponsors. (Kêu gọi quỹ từ các công ty và nhà tài trợ)

- Use this fund to buy food, clean water, medicine and set up temporary accommodation for the victims. (Sử dụng quỹ đó để mua thức ăn, nước sạch, thuốc và xây chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân)

- Call for help from hospitals. (Kêu gọi sự giúp đỡ từ các bệnh viện)

- Support the rescue workers to clear the debris. (Hỗ trợ đội cứu hộ dọn đống đổ nát.)

3. Task 3 Unit 9 lớp 8 Project

Share your plan with other groups. Vote for the best plan. (Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất.) 

4. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần thảo luận cùng với nhóm, đưa ra các kế hoạch giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa thiên nhiên và sau đó chia sẻ với cả lớp để chọn ra ý tưởng hay nhất.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM