Luận văn ThS: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Luận văn ThS Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình phân tích thực trạng và những mặt tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình; đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí có cơ sở khoa học, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn nhằm nâng cao công tác quản lý chi phí đâu tư xây dựng công trình thủy lợi tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình.

Luận văn ThS: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Do đặc thù của ngành xây dựng nên hầu hết các công trình xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng và sử dụng dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách Nhà nước hàng năm. Chi phí xây dựng là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án. Vậy nên công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư quan tâm.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài nội dung đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu về vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện những nội dung nghiên cứu, tác giả luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp điều tra, thu thập; khảo sát thực tế; phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích kế thừa nghiên cứu đã có và một số phương pháp kết hợp khác.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Khái quát về chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Các chủ thể trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

2.2 Cơ sở khoa học và thực tiễn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Cơ sở pháp lý

Nguyên tắc công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Vai trò và nhiệm vụ của công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Đặc điểm các dự án xây dựng công trình thủy lợi

Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 

2.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Ban Nông nghiệp Ninh Bình

Giới thiệu về Ban Nông nghiệp Ninh Bình

Phân tích thực trạng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi của Ban Nông nghiệp Ninh Bình

Đánh giá tầm quan trọng của các nguyên nhân công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Ban Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

3. Kết luận

Đã nghiên cứu, hệ thống hóa văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn thực hiện dự án, đề ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và nghiên cứu phương pháp thống kê xử lý kết quả điều tra.

4. Tài liệu tham khảo

Nông Đình Hòa, “Nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Ban QLDA nông nghiệp và PTNT Cao Bằng,” 2018.

Cao Vân Long, “Hoàn thiện công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Kết cấu hạ tầng giao thông” Áp dụng cho dự án Đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với QL.38 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS kiến trúc- xây dựng trên-

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM