Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

Cùng eLib ôn tập và củng cố các kiến thức về phát sinh sự sống trên Trái đất với tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 43. Tài liệu còn giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 12.

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

1. Giải bài 1 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Sự sống được phát sinh như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
 • Sự sống được hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn kế tiếp nhau: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

Hướng dẫn giải

Hiện nay cơ thể sống chỉ được phát sinh từ cơ thể sống có sẵn (thuyết hữu sinh), nhưng trong quá trình hình thành và tiến hoá của Trái Đất sự sống được phát sinh bằng con đường vô cơ (thuyết vô sinh) qua các giai đoạn: tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học và tiến hoá sinh học.

2. Giải bài 2 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn các giai đoạn phát sinh sự sống?

Phương pháp giải

 • Xem lại Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
 • Sự sống được hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn kế tiếp nhau: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giai đoạn tiến hoá hoá học có những đặc điểm gì?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
 • Sự sống được hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn kế tiếp nhau: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

Hướng dẫn giải

- Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản.

- Bao gồm 3 bước sau:

 • Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản: các chất vô cơ có trong khí quyển nguyên thủy (hơi nước, các khí cacbônic, amôniac, nitơ…) dưới tác động của các nguồn năng lượng tự nhiên đã liên kết lại tạo nên các phân tử hữu cơ đơn giản (hiđrôcacbon, saccarit, lipit, axit amin và nuclêôtit).
 • Sự hình thành các đại phân tử từ các chất hữu cơ đơn giản: Các chất hữu cơ đơn giản hòa tan trong đại dương nguyên thủy, lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử ARN, ADN, prôtêin…
 • Các chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nguyên thủy lắng đọng trên nền bùn sét nóng đã trùng hợp lại tạo nên các đại phân tử như ARN, ADN và prôtêin…

4. Giải bài 4 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học và sinh học diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức sự phát sinh sự sống trên Trái Đất
 • Sự sống được hình thành trên Trái Đất qua các giai đoạn kế tiếp nhau: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học.

Hướng dẫn giải

- Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học: là giai đoạn hình thành mối tương tác của các đại phân tử, chủ yếu là axit nuclêic và prôtêin tạo thành một hệ thống riêng, tách biệt với môi trường nhờ lớp màng lipoprôtêin. Hệ thống này gọi là tế bào nguyên thủy. Chúng có khả năng sử dụng năng lượng, trao đổi chất và phân chia.

- Giai đoạn tiến hóa sinh học:

 • Từ các tế bào nguyên thủy, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên sẽ tiến hóa thành các cơ thể đơn bào đơn giản (cơ thể sống đầu tiên ở dạng sinh vật nhân sơ – cách đây khoảng 3,5 tỉ năm).
 • Sau đó hình thành cơ thể nhân thực, đầu tiên là đơn bào nhân thực (xuất hiện cách nay 1,5 – 1,7 tỉ năm), sau đó là đa bào nhân thực (xuất hiện cách đây khoảng 670 triệu năm). Sự tiến hóa sinh học đã diễn ra cho đến ngày nay, tạo ra toàn bộ sinh giới như hiện nay.

5. Giải bài 5 trang 180 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây? 

A. Động vật.

B. Thực vật.

C. Nấm

D. Nhân sơ.

Phương pháp giải

 • Xem lại kiến thức tiến hóa sinh học
 • Trong giai đoạn tiến hóa sinh học, từ các dạng tiền tế bào đã tiến hóa cho ra tất cả các sinh vật nhân sơ và nhân thực hiện nay.

Hướng dẫn giải

Từ các dạng tiền tế bào đã tiến hóa cho ra các sinh vật nhân sơ đầu tiên

Đáp án D

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM