Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

Cùng eLib củng cố các kiến thức về sự hoạt động điều hòa của gen thông qua nội tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 3. Đồng thời thông qua nội dung tài liệu này cũng sẽ giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 12.

Giải bài tập SGK Sinh 12 Nâng cao Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

1. Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Trình bày sơ đồ cơ chế điều hoà hoạt động của gen ở vi khuẩn E. coli theo Jacôp và Mônô?

Phương pháp giải

 • Khi không có lactozơ:​

Điều hòa hoạt động của gen khi không có lactozơ

 • Khi có lactozơ:​

Điều hòa hoạt động của gen khi có lactozơ

Hướng dẫn giải

 • Sự hoạt động của ôpêron chịu sự điều khiển của một gen điều hoà (regulator: R) nằm ở trước opêron.
 • Bình thường, gen R tổng hợp ra một loại prôtêin ức chế gắn vào vùng chỉ huy do đó gen cấu trúc ở trạng thái bị ức chế nên không hoạt động.
 • Khi môi trường không có Lactozơ (chất cảm ứng):  Protêin ức chế do gen điều hòa tổng hợp sẽ liên kết vào vùng vận hành làm ngăn cản quá trình phiên mã của gen cấu trúc.
 • Khi môi trường có Lactozơ: Lactozơ (đóng vai trò như chất cảm ứng) đã liên kết với protein ức chế làm biến đổi cấu hình không gian nên protein ức chế bất hoạt và không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza có thể liên kết vào vùng khởi động để tiến hành quá trình phiên mã. Các phân tử mARN tiếp tục dịch mã tổng hợp các enzim thủy phân Lactozơ.

2. Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực có những điểm gì khác điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực
 • Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (ARN và protein) hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ:

3. Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

Phương pháp giải

 • Xem lại Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực
 • Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (ARN và protein) hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein.

Hướng dẫn giải

 • Ở các sinh vật nhân thực, bên cạnh vùng khởi động và kết thúc phiên mã, người ta còn thấy có các yếu tố điều hoà khác như các gen gây tăng cường, gen gây bất hoạt.
 • Các gen gây tăng cường tác động lên gen điều hoà làm tăng sự phiên mã; còn gen bất hoạt làm ngừng quá trình phiên mã.

4. Giải bài 4 trang 19 SGK Sinh học 12 Nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của Ôpêrôn Lac bao gồm

A. một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B. một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C. một vùng khởi động (P) một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D. một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa (R).

Phương pháp giải

 • Xem lại Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực
 • Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (ARN và protein) hay điều hòa các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ngày:23/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM